Take a fresh look at your lifestyle.

మనిషి కానత్తలేడు!…

“దాసుకున్న ముల్లెలున్నా, డాబుసరి బతుకులున్నా, బంగ్లమీద బంగ్లలున్నా, గరీబోళ్ళ గుడిశెలున్నా కొరోనా కంట్ల బడి, కాడు పిలిషిందంటె ఎనుక ముందు జూడు ఎవలుండరు! కనిపెంచిన పేగుబంధమని జూడకుంట ముసల్దైన అవ్వను వూరి బాయి కాడ ఇడిష చ్చిండొకడు, వూరుగానూర్లె కాట గలిపచ్చిండొకడు! మనిషెనోటోడు మాయమైండని రాషిన అన్నకు మొక్కాలె! గా రాషిందే ఈడ కానత్తాంది. మనిషి పానంకన్నా పైకమే యెక్కువై మనిషి లచ్చనాలు మంట్లె గలిషినయి, మనిషికి బతుకు మీదాశ సావదని యెరుకున్నోళ్ళు గావట్టె పెద్ద దావకాన్లు, వైద్దులు పీనుగలతోని సుత యాపారం జేయబట్టిండ్లు.”

Vikramarkuduకొరోనా కాలం మనుషులకు మాస్క్ ‌లిచ్చుడే గాదుల్లా! కొందరి మాస్కులు తీయించి వాళ్ళ మోసపు మొకాలు బయటబెట్టింది.సర్కార్‌ ‌బెట్టుకున్న ఏతుల మాస్కులు గుంజి వాళ్ళ అసలు సిసలు రూపాలు జనం ముందు బెట్టింది.వైద్దుడు నారాయణుడనే మాట వట్టిమాట, వైద్దులిప్పుడు రోగులకు నరకం తొవ్వ జూపేటోళ్ళని గవాయి ముందేషింది.మనిషి లోపట్నించి మనిషిని బయిటికి పిలిషి బజార్న నిలబెట్టజూషింది కొరోనా. మనిషి లోపల మనిషి యేడున్నడు!?వున్నడంటె అది ఒల్లెక్కాల మాటే! మనిషి లోపటికని తొంగి జూడబోతె షీము,నెత్తురే గని మనిషి లచ్చనాలు జరంత సుత కానత్తలేవనేటి సత్తెం ఇవరంగ జెప్పింది కొరోనా! లోపటి బందాల లోతుపాతులు గుంజి బజార్న బడేషి మనిషి పోట్వో తీషింది కరోనా!పగోనికి సుత ఇసొంటి సావద్దు దేముడా!అని మొక్కెటట్టు జేషింది.కొరోనా సావుసత్తె కన్న కొడుకే గాదు,కట్టుకున్న పెళ్ళాం సుత కాటి కాడికి రాకుంటబోయిరి.

చెత్తేసుక బోయేటి బండ్లె సచ్చిన కుక్క పీన్గ తీర్గ గొరగొర గుంజుకబోయి కాల్షి బుగ్గి జేత్తిరి.దిక్కు దివానం లేని పీనుగలు కుప్పలు బోషి కట్టె కాల్షిండ్లు.కుండబట్టుడేమాయె! బొక్కలేరుడేమాయె!దింపుడు గళ్ళమేమాయె! కర్మకాండలేమాయె! అరే వారీ!మనిషీ! ఇవన్ని జేయకున్నా, జేషినా కాలే కట్టె ఆరేదిగాదు! ఎరుకైందా! అని అడిగినట్టే గొడ్తాంది.కొరోనా సావత్తె అయ్యో!అనెటోళ్ళు సుట్టాలు,పక్కాలు సుత కానరారైతిరి. ఎసొంటి సావైనా సరెగని, కొరోనా సావు సావద్దని వెయ్యినొక దేముల్లకు మొక్కందెవలు!? కొరోనా కాలంల మనిషి బతుకుతీరే బొత్తిలెకు మారిందుల్లా! మనిషికి బతుకు మీది తీపిని పరీచ్చ బెట్టింది! అందరి మనుసు లోపటి గూట్లె దాసుకున్నదల్లా ఒక్కటే! ఆశ!..బతికుంటె సాలనే ఆశ! గా ఆశ సావకుంటుంటె దింపుడుగళ్ళం మీంకేలి కూడ లేపి కూకుండ బెడుతదంటరు! దాసుకున్న ముల్లెలున్నా, డాబుసరి బతుకులున్నా, బంగ్లమీద బంగ్లలున్నా, గరీబోళ్ళ గుడిశెలున్నా కొరోనా కంట్ల బడి, కాడు పిలిషిందంటె ఎనుక ముందు జూడు ఎవలుండరు! కనిపెంచిన పేగుబంధమని జూడకుంట ముసల్దైన అవ్వను వూరి బాయి కాడ ఇడిష చ్చిండొకడు, వూరుగానూర్లె కాట గలిపచ్చిండొకడు! మనిషెనోటోడు మాయమైండని రాషిన అన్నకు మొక్కాలె! గా రాషిందే ఈడ కానత్తాంది. మనిషి పానంకన్నా పైకమే యెక్కువై మనిషి లచ్చనాలు మంట్లె గలిషినయి, మనిషికి బతుకు మీదాశ సావదని యెరుకున్నోళ్ళు గావట్టె పెద్ద దావకాన్లు, వైద్దులు పీనుగలతోని సుత యాపారం జేయబట్టిండ్లు.

కానుపుకని బోతె కొరొనని జెప్పి ఆడిమనిషిని అరిగోస బుచ్చుకొని లచ్చలరూపాలు పీజుల కింద గుంజిండ్లు. అనుమానంతోని బోతె నిన్న మంచిగున్నోళ్ళు ఇయాల కొరోనచ్చి నోళ్ళ యితరు. లచ్చలు గడితెనె పీను గప్పజెపుతమని, లేకుంటె లేదని ఆగం జేషినయ్క. దావకాన్ల వైద్దుల తెల్ల కోట్లెనుక బతికున్న నెత్తురు పిండుకునే రాచ్చసులున్నరని గాళ్ళ పేపర్లే మస్తు మొత్తుకున్నయి. బతికున్న మనిషైనా, సచ్చిన పీనుగైనా పైకం పిండుడొక్కటే గాళ్ళకుండేటి ఇగురమని అందరికిమాగనే యెరుకైంది. ‘‘పయివేట్‌ ‌దావకాన్ల సంగతి జెప్తం! యేత్తం!తీత్తం’’! అనేటి సర్కార్‌ ‌పోశెట్టి కతలు వడుడం తుపాకిరాముని ఏతుల తీర్గున్నయి.పయివేట్‌ ‌పెద్ద దావకాన్లన్ని సర్కార్‌ ‌పెద్దోళ్ళ సుట్టాలయే అయినంక దావేడిది?,పిర్యాదేడిది?. !ఒల్లెక్కాలకు ఒకటో రొండో చిల్లరమల్లర దావకాన్ల మీద కేసులు నూకి షేతులు దులుపుకున్నది సర్కార్‌.
‌కొరోనా కాలంల సర్కార్‌ ‌మాస్క్ ‌బెట్టుకోని జేషిన దావకాన్ల దందా పీనుగల కుప్పలేషింది.

బడి సదువుల మీద పై సర్కారొకటి జెప్తె కింది సర్కార్‌ ఇం‌కోటి జేషింది.పలానా దినం దాంక బళ్ళు తీసుడు లేదని పై సర్కార్‌ ‌జెప్పినంక పిలగాండ్లు లేని బళ్ళు తీషిండ్లు. టీ.వీ. సదువులు బళ్ళెకూసోని జూడమన్నరు మాగనేగని పంతుళ్ళను మాత్రం కొరోనా కు బలిచ్చిండ్లు. బడికిద్దరు ముగ్గురు పంతుళ్ళకు కొరోనచ్చి అటిటాయె! వేలమంది పంతుళ్ళకు కొరోనచ్చి పదులల్ల జీవిడిషిండ్లని తెలిషి సుత సర్కార్‌ ‌ఫరాగతుగున్నది పంతుళ్ళయి పానాలు గాదా అంటె జవాబే లేకపాయె!మనిషి పానం లెక్క లేకుంటబాయె!మనిషి పానాలంటె సర్కార్‌ ‌కు సుత పరాశికమైనంక మనిషి లోపట మనిషేడ కానత్తలేడు. పైకం కాడ,పానాల కాడ ఎవలికెవలు లేరని,మనిషి సుట్టు బరిగీసుకోని ‘‘నేను’’ లోపట దాగున్నడు గని ‘‘మనం’’కాడికి ముందు బడ్తలేడని కరోనా గవాయి జూపింది. కరోనా నేర్పిన పాటాలు మనిషి లోపటి మనిషెందురుగ అద్దం నిలవెట్టింది.

సూడ్రా బయ్‌! ‘‘ఇ‌క్రమార్క్’’!
‘‘ఇప్పటిదాంక ఇంటివి కదా!మనిషి మానవీయ లచ్చనాలు కానత్తలేవు, మనిషి మనిషి గాకుంట బోతాండు !ఎందుకిట్ల గావచ్చు!? మనిషి కేమైంది!? ఇసొంటి పశ్నకైనా జవాబు ఇయ్యాలె! ఇయ్యకుంటె నువు సుత అసొంటి‘‘మనిషి’’వే నని అనుకుంట సుమీ!నని బెదిరిచ్చేటి భేతాళుని ఎప్పటి తీర్గనే భుజం మీదేసుకొని ‘‘విను!భేతాళ్‌!’’‌సమిష్టి’’ నుంచి ‘‘మిష్టి’’ కుటుంబాలై, వస్తుమయమైన సమాజంల వస్తువుకు,దాన్నిచ్చే పైసకు విలువ పెరిగింది. మనిషి లోపట మనిషి మెల్లంగ మాయమయి యిప్పుడు కాన్రాకుంట బోయిండు.అని జెప్పుకుంట నడ్వబట్టిండు.. నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద.తెలంగాణ.

Leave a Reply