Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ఎలమంద

ఎవలిపాలాయె బతుకమ్మ!

‘‘‌బతుకమ్మ మన చెరువు పండుగ,మన నీళ్ళ పండుగ, మన శేనుశెల్కల  పొంటి పెరిగి మనల పల్కరిచ్చేటి తంగెడి పూల,గునుగు,గోరంట పూల పండుగ. గోడ పొంటి పారేటి గుమ్మడి, కాకర, బీర, కట్ల తీగలకు బూషిన తీరొక్క రంగుల పూల పండుగ!  బతుకమ్మ సాచ్చిగ తెలంగాణ…
Read More...

ఎవలి పాట వాళ్ళదే! ముందస్తుకు ముగ్గులే!

‘‘‌విమోచనమైనా ! విలీనమైనా! తెలంగాణ పల్లెలల్ల ఎగిరిన ఎర్రజెండ సమాధి మీద రేపటి ఓట్ల పండుగ పూలు పూయించే గీ దినం జోరుగ పండుగ జేశిండ్లు.ఎవలి ఫాయిదాల లెక్కన గాళ్ళు  మునుగోడు నుంచి ముందస్తు దాంక ముగ్గు బోశిండ్లు. మతం మత్తుమందు సల్లుడైంది. గులాల్‌…
Read More...

ఏ ఫాయిదాల కోసం…

‘‘‌హిజాబ్‌ ‌పేరు మీద అగ్గి బుట్టిచ్చిన మనువాదులకు హిజాబ్‌ ‌కు, బురా? కున్న ఫరక్‌ ‌యెరికేనా!? కాలేజ్‌ ‌రాంగనె బుర్ఖా తీశి మెడ,మొకం మీద కప్పుకునే హిజాబ్‌ ఇయాల కొత్తదేం కాదు.కాలేజ్‌ ‌బెట్టిన బట్టలేసుకున్నంక హిజాబ్‌ ‌సుట్టుకునుడు మసల్మాన్ల…
Read More...

నేర్సుకుంటె ….‘‘పాటం’’

‘‘అసలు రాజ్జాంగం,గీజ్జాంగం జాంతానై! వున్నదల్ల ఫామౌజ్‌ ‌ఫత్వాలు,ఎవలికి కల్వకుంట కానూన్లు,కాదంటె కాకీలు,ఇనకుంటె ఇరిగేది ఏ కీలుకాకీలు’’ అనేది సర్కార్‌ ‌తీరు.రాజ్జాంగం ఇచ్చిన కుర్సీల కూసోని రాజ్జాంగం మార్వాలనేటోళ్ళు,తల్లి పాలు తాగి రొమ్ము…
Read More...

నడిమంత్రపు పేమలు

"కాలంకాని కాలంల రాళ్ళ వాన తీర్గ యెవలికన్న మన మీద అమాంతంగ పేమ బుట్టుకత్తె అనుమానం గొడుతది.జరంత బుగులైతది సుత.అమాంతం పేమలు,ఆగమాగం పేమలు శిత్రాలు బడేత్తయి.గీసొంటి పేమ పుట్టిపుట్టక మునుపె నన్ను మించినోళ్ళులేరంటది. ఇయాల్రేపటి పేమలు ఇచ్చంత్రం…
Read More...

‘‘బుగులెవలికుండాలె!’’

‌"మూడో మల్క కొరోనాచ్చి సంటి పోరగాండ్లను ఆగం బట్టితదని బాజాప్త జెప్పబడితిరి.ఇంటికో సావయితని జెప్పుడు తోని ఊర్లెల్ల గత్తర లేశింది. గీళ్ళేమన్న అంజనవేశి జూశిండ్లానుల్లా, ‘‘పోరగాండ్లనే యేసుకపోతగని ముసలోళ్ళజోలి, పడుసోళ్ళ జోలి రాన’’ని కొరోనా…
Read More...

‘‘రైతేడిశిన రాజ్జెం’’!

‘‘ఆవు చేన్ల మేత్తె దూడ గట్టున మేత్తదా’’!సర్కారే దరకాడ నోరిప్పకుంటె దళార్లకు ‘‘దివ్వెల పండుగ’’జోరు గాబట్టె! వారం దినాల సంది సరుకు దెచ్చిన రైతులు మార్కిట్లనే వుంటె సర్కార్‌ ‘అయ్యో!యేందుల్లా’!అనొక్క పాలన్న గిటు మొకాన…
Read More...

‘‘ఇజ్జెత్‌ ఉం‌డాలె!’’

"అద్దంల మొకం తీర్గ ఇజ్జత్‌ ‌యేమన్న కంటికి కానచ్చేదా!తొవ్వపొంటి యెదురువడి పల్కరిచ్చేదా తీ! ఇజ్జెతనేది కొరోనా మారాసొంటిది.యెటుతిరిగి,యెట్లజేశి మనిషిని యేస్కపోతది. ఎటుగూడి దాని జోలికి పోకుంట పైలంగుండాలె.థూ! అని బజాట్న యెవలన్న మొకం మీద…
Read More...

‘‘ఎవలేడ్వాలె!?’’

"అడిగెటోళ్ళు కరువైతె అర్సుకునెటోడెందుకు ముందు బడ్తడు!? కొత్త హక్కుల కోసం కొట్లాడక మునుపే పాత హక్కులు గుంజుకుని,నల్లచట్టాలు దెచ్చె’’రామ’’ రాజ్జెంలున్నం మనం. అడుగుతరని అనుమానంతోనే అండా జేల్‌ ‌కాన్లు నింపినోళ్ళ రాజ్జెంల అడుగక మునుపే ఏడిశి…
Read More...

‘‘సదువు లెట్లుండాలె!’’

"ఇప్పుడు కరోనా బీమారచ్చి సదువులల్ల శాస్త్రీయతను సవాలు జేశింది.పెండబూసుకున్నోళ్ళు బొయిండ్లు.ముక్కుల నిమ్మరసం పిండుకున్నోళ్ళు బొయిండ్లు.గంగల మునిగినోళ్ళు అటెంక పీన్గలై తేలాడబట్టిండ్లు.మనుదర్మం సదువులు తెచ్చినోళ్ళందరు కరోనా కోసం సైన్సెనుకన…
Read More...