Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘బుగులెవలికుండాలె!’’

‌”మూడో మల్క కొరోనాచ్చి సంటి పోరగాండ్లను ఆగం బట్టితదని బాజాప్త జెప్పబడితిరి.ఇంటికో సావయితని జెప్పుడు తోని ఊర్లెల్ల గత్తర లేశింది. గీళ్ళేమన్న అంజనవేశి జూశిండ్లానుల్లా, ‘‘పోరగాండ్లనే యేసుకపోతగని ముసలోళ్ళజోలి, పడుసోళ్ళ జోలి రాన’’ని కొరోనా గిట్లేమన్న జెప్పిందానుల్లా! టీ.వీ.లలనే గింత బరాబరిగ ఇంటికో సావని జెప్తే జూశెటోళ్ళ గుండెల బుగులుండదా!గిదంత యెర్కయినంక శిన్న పోరగాండ్లున్న అయ్యవ్వల బుగులు జూడవశమైతలేదుల్లా! యెర్కున్నో ళ్ళూ ,యేర్కలేనోళ్ళూ యెవలుబడితె గాళ్ళే గిసొంటి బుగులయ్యేటి ముచ్చట్లు ఇనిపియ్యబట్టిండ్లు”

గీ యాడాదిసంది యినచ్చే రొండు మాటలల్ల ఓటి కరోనా,ఇంకోటి బుగులు.రొండు ఒకదాన్ని మించోటి మస్తుగనే పానాలు దీశినయి.బుగులనేది గుండెల జేరితె బద్మాష్‌ ‌కతలు బడుతది, తీరొక్క తిప్పలు బెడుతది. వుట్టప్పుడు పచ్చప్పుడచ్చే బుగులు యేరే!దిక్కుమెల్ల కరోనచ్చినంక మీదబడేటి బుగులు ఇంతాంతది కాదు.ఎండపొడకు బోతె మనెంబటి తిరిగే నీడ తీర్గుంటది,మనలనిడిశి అటిటు సుత పోదుల్లా!బుగులెంత కచ్చిదో యెరుకైతె పానమెళ్ళి పోతది.పొద్దటి పూట పాజిటివ్‌ అని యెరుకైందో లేదో బుగులు వట్టి మావూర్లె నీరటి మల్లి గాడు శీకటి పడేయాలకు శెల్కలబోయి కోటర్ల గడ్డి మందు కల్పుక తాగి జీవిడిశిండు.సావు జరంత యెన్క ముంగటయితది గని మల్లిగాని బుగులు సావుకెదురు బాయె! బుగులింట్ల మన్నువోయ! దాని తాడు తెంప! ఇంకో తీరు బుగులిది,ముగశిర కార్తెచ్చిన వడ్లు కల్లెంలవుండె.ఇంకో పాలి వానగొడ్తె వర్దచ్చి వడ్ల బత్తలు మునుగుడేనన్న బుగులింక బోలే!.తీరొక్క బుగులు తిప్పలు బెడ్తాండె!

ఉన్న బుగులు సాల్తలేవన్నట్టు కొత్తంగ ఇంకో బుగులు కాలవడ్డది.నిన్న మబ్బుల్నె చెంబడక బోయిటోన్ని ఆగబట్టి మరి జెప్పవట్టిండు మా యెంకటి. ‘‘ఓరి ఎలమంద! ఇన్నావుర! ఇచ్ఛంత్రం! నిరుడు కరోనచ్చి ఊరుకోడు సచ్చెనా!,ఈ తాప వాడకోని సావైందా!మల్లో తాప కరోనచ్చి ఇంటికోన్ని యేసుక పోతదట! యెరికేనార! పోరగాండ్ల యెంబటి పడి ఆగమాగం అడ్వడివి జేశిపోవుడేనట! నిన్న మండువల రమేశుగాని సెల్లుల గీ ముచ్చట జూశినోళ్ళందరు మస్తు బుగులు వడబట్టిండ్లు!వున్న రిమ్మ దిగింది పో!సూరుకో పోరని పీనుగెళ్ళుడే అయితె ఊరేం గావాలె!’’అనేడ్సుడొక్కటే తక్కువ మా ఎంకటి మావ.’’గుబులెందుకె! ఓ మావా! మనాదిబట్టకు,జప్పునత్తాగు!’’ అని కుంట మొకాన ఉరికిన.గీ బీమారి పాడుగాను మనిషిని సగం సంపుతె,బుగులు పిడాత సంపబట్టె! మనిషనెటోళ్ళు యెవలన్న ధైర్నంజెప్పాలె గని వున్నయి లేనియి జెప్పి బుగులు బెట్టుడు తోని పానాలమీదికి రాబట్టె!ఊర్లె పొంటి కరోన బీమారని యెరుక కాంగనె బుగులు తోని గుండెబలిగి జీవిడిశినోళ్ళే యెక్కువ.దావకాన్ల జూడబోతె పక్క మంచం మీద నిన్న పొద్దటిసంది కరోన పీనుగుండబట్టె.దాన్ని తీస్కబోయెటోళ్ళు అచ్చెటాలకు ఇవతలవుతల మంచాల మీదున్నోళ్ళు బుగులు తోనితెల్లారగట్ల కట్టెజరుసుక పోబట్టె! యే దావకాన్ల జూడు మనిషనెటోడు ఒక్కడన్న మచ్చుకు కాన్రాక పాయె,గని ప్యతాకం బుగులు తోని మనుషులనాగం జేసెటోళ్ళే మోపయితాండ్లు.గుబులు గుండెల జేరి మనాది బట్టినోళ్ళకు ధైర్నం జెప్పుడుకు మించినమందు లేదుల్లా!అని సర్కార్‌ ‌జెప్పెటందుకు యేమన్న ఇకమత్‌ ‌జేయాలె కదా! మూడో మల్క కరోనచ్చి సంటి పోరగాండ్లను ఆగం బట్టితదని బాజాప్త జెప్పబడితిరి.ఇంటికో సావయితని జెప్పుడు తోని ఊర్లెల్ల గత్తర లేశింది. గీళ్ళేమన్న అంజనవేశి జూశిండ్లానుల్లా, ‘‘పోరగాండ్లనే యేసుకపోతగని ముసలోళ్ళజోలి,పడుసోళ్ళ జోలి రాన’’ని కరోన గిట్లేమన్న జెప్పిందానుల్లా! టీ.వీ.లలనే గింత బరాబరిగ ఇంటికో సావని జెప్తే జూశెటోళ్ళ గుండెల బుగులుండదా!గిదంత యెర్కయినంక శిన్న పోరగాండ్లున్న అయ్యవ్వల బుగులు జూడవశమైతలేదుల్లా! యెర్కున్నో ళ్ళూ ,యేర్కలేనోళ్ళూ యెవలుబడితె గాళ్ళే గిసొంటి బుగులయ్యేటి ముచ్చట్లు ఇనిపియ్యబట్టిండ్లు.

బుగులు అందరికో తీర్గుంటదా!మనిషిని బట్టుంటది.జనమంత మూడో మల్కచ్చే కరోనా బుగులుతోనుంటె లీడర్లకుతీరొక్క బుగులచ్చె! గాంధీ భవన్‌ ‌లోపల కనేల్‌!‌కనేల్‌! ‌మనేటి కత్తుల సప్పుడైతాంది.బతికి బయటికెవలెళ్ళుతరో యెరుకైతలేదు.బయటికెళ్ళే తోపెవరో తెల్వక చెయిగుర్తు పార్టోళ్ళ బుగులు దినానికోతీరు మారబట్టె! గులాబీ పార్టీల ముళ్ళు తెంపబోతె తిర్లమర్లయి ఈటె తీర్గ గుచ్చుకోని ఆగమాగమయ్యేటి కతాయె!పెద్దమనిషి పరాగత్‌ ‌గ వున్నట్టనిపిత్తాందికదా!అది ఒల్లెక్కాల కతే! గుండెల బుగులు అవుతలికి కానత్తలేదుగని మనిషైతె మస్తు గాబరైతానట్టు మాటలల్ల యెరుకైత లేదానుల్లా!. బుద్దుని బొమ్మ సుట్టు తామర మొలిశినట్టు కలలు బడవట్టె! ఉలికులికి లేశి గోడకున్న పి.వి.సార్‌ ‌పోట్వ జూశి నిమ్మలం కాబట్టిండు.అందరు రొండుమూడు మూతి మాశికెలు గట్టుకుంటె,ఛల్‌! ‌మూతిమాశికె లేకుంటెమాయె గని బుజానికి పొద్దుమాపు పదిగల్ల దట్టీలు మార్శి మార్శి కట్టుకట్టుకోవట్టె!

లీడర్ల బుగులు లీడర్లదాయె! జనం బుగులు జనానిదాయె! కరోనా గల్మెన్క మొగానే వున్నది,ఏ సందులకేలైనా ఆకలితోని మీద వడ్తది.ఉన్న దవకాన్ల సంగతేంది! ఉన్న మంచాలెన్ని! సాలినన్ని మందులున్నయా!లేకుంటె గన్క ముందుగాల్నే తెచ్చుడా! ఆకరికి పానం బోశే గాలి బుడ్లు సుత కరువై ఇజ్జత్‌ ‌బాయె! ఇప్పుడున్న బుడ్ల సంగతేంది!? అబద్దమో నిజమో గని సంటి పోరగాండ్ల పానాలకే తిప్పలట! ఏం జేద్దుం! యెట్ల జేద్దుం! పోరగాండ్ల పానాలెట్ల కాపాడాలె! సూదిమందు లెక్కలేంది! అనే బుగులు తోని వుండాలె మన సర్కార్‌! ఇం‌టింటికి తిరిగి జూడబోతె గీ బుగులె కానత్తాంది. సర్కార్‌ ‌కు మాత్రం చెవెక్కుతలేదు.సర్కార్‌ ‌బుగులు సర్కార్‌ ‌ది. గులాబీ సర్కార్‌ ఎసొంటి బుగులుతోని వున్నదో మాగనే యెరుకైంతాంది గదా! ఊరూరున ఇంకో బుగులు రాజ్జెమేల వట్టె!ముగశిరచ్చె! కాంటాలింక ఒడ్వకపాయె!కాంటాలైన కాడ వూళ్ళెకు లారీలింక సాలినన్ని రాకపాయె సందు! అనేటి కొత్త బుగులు జనానికి రాకుంట వుంటదా!

‘‘సూడ్రా! బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్’’!

yelamanda vikramarkudu‘‘ఇప్పటి దాంక యింటివి గదా! కొట్లాడి తెచ్చుకున్న  రాజ్జంలో జనం సల్లంగుండాలె గని తీరొక్క బుగులుతోని ఆగమైతాండె! సడ్డమాలిన సర్కార్‌ ‌కు అడ్డంగ నిలవడి ఆయ్‌ ‌మనేటట్టు అర్సుకోవాలె! సర్కార్‌  ‌ను గిట్ల బుగులు బట్టించే దినం యేనంగత్తదో,యెట్లత్తదో శెప్పాలె! ?   గీ పశ్నకు జవాబు శెప్పకుంటె గన్క ఐకమాండ్‌ ‌పంపిన లిపాపల నీ పేరున్నదని గాంధీభవన్‌ ‌ల జెపుత! పైలం! అనెప్పటి తీర్గనే బుగులు బెట్టే భేతాళ్‌ ‌పీనుగను బుజానేసుకోని ‘‘ఇను బేతాళ్‌! ‌తీరొక్క బుగులు తిప్పలు బెట్టే కాలం దానికదే రాలే!మనమే యేరికోరి తెచ్చుకుంటివి. జనం పిడికిట్లున్న ఓటేశే కాలం రాకపోతదా! జనాన్ని బుగులు పాల్జేశినోళ్ళను అర్సుకోకపోతమా! అసోంటి దినం రాకుంటపోతదా’’! అని జెప్పుకుంట ఇక్రమార్క్ ‌నడ్వ బట్టిండు.. నడ్వ బట్టిండు.
– ఎలమంద – తెలంగాణ

Leave a Reply