Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘‌గిట్లనే వుంటదా’’!?

vikramarkuduuమనిషి బతుకు ఈసమెత్తు ఇలువ లేనిదైంది.ఏడ బోయినా సావు ముచ్చటే తప్ప ఇంకోటినత్తలేదు.ఎవలు,యెప్పుడు,యేడ సావబట్టిండ్లనే ముచ్చటెరుకైతె అయ్యో!అనుకునేటోళ్ళేగని ఆకరిసూపు సూడచ్చెటోళ్ళు సుత కరువైండ్లు.కరోనా సావులతోని దేశం మొత్తం మళ్ళోపాలి బేజారు గావట్టింది.తెలంగాణల గల్లికో కరోనా పీనుగముల్లై కాడెక్కబట్టె మొసమొర్రుతలేదనుకుంట గిలగిల గొట్టుకొనుడు,సూత్తాంటనే కూలవడి గుడ్లెల్లెబెట్టి పిడాత జీవిడువబట్టె!ఏ దావకాన చెట్ల కింద జూడవోయిన మొసాడుతలేదని కొసపానమ్మీద అటిటై ఆగమైటోళ్ళే కాన్రాబట్టె!కండ్ల ముందే పిట్టలోలిగె రాలివోబట్టె! దావకాన్ల పొంటి కరోనొచ్చినోళ్ళకు కిట్టుల్లేకపాయె!

మనిషి బతుకు ఈసమెత్తు ఇలువ లేనిదైంది.ఏడ బోయినా సావు ముచ్చటే తప్ప ఇంకోటినత్తలేదు. ఎవలు, యెప్పుడు, యేడ సావబట్టిండ్లనే ముచ్చటెరుకైతె అయ్యో! అనుకునేటోళ్ళేగని ఆకరిసూపు సూడచ్చెటోళ్ళు సుత కరువైండ్లు.కరోనా సావులతోని దేశం మొత్తం మళ్ళోపాలి బేజారు గావట్టింది.తెలంగాణల గల్లికో కరోనా పీనుగముల్లై కాడెక్కబట్టె మొసమొర్రుతలేదనుకుంట గిలగిల గొట్టుకొనుడు,సూత్తాంటనే కూలవడి గుడ్లెల్లెబెట్టి పిడాత జీవిడువబట్టె!ఏ దావకాన చెట్ల కింద జూడవోయిన మొసాడుతలేదని కొసపానమ్మీద అటిటై ఆగమైటోళ్ళే కాన్రాబట్టె!కండ్ల ముందే పిట్టలోలిగె రాలివోబట్టె! దావకాన్ల పొంటి కరోనొచ్చినోళ్ళకు కిట్టుల్లేకపాయె!సాలినన్ని మంచాలు కరువాయె!ఆక్సిజన్‌ ‌బుడ్లు లేవాయె!మనిషి పానమెందుకింత ఇలువలేకుంట పోయిందనేది సమజయితలేదుదినాం కోట్లమందికి బీమారి సోకి, లచ్చలల్ల జీవిడిశి పీనుగల సంచులు గుట్టలై పడబట్టె!జనం పానాలు కాపాడే సర్కారెటువాయెనంటె!యెట్ల?యెటువోకుంటనే వుంటది గని యేం జేయాల్నోనన్న అసలు పని అది మరిశిపోబట్టె.!గింతగనం ఆపతిల పరేశానయ్యేజనం తిప్పలర్సుకునుడు ఇడిశి,కరోనా సావులు పెంచేటి ఎలచ్చన్లకు సర్కార్‌ ‌ముందు వడ్డది.

కోట్లమంది కరోన రోగానికి బలైతాంటె బెంగాల్‌ ‌ల మళ్ళో మల్క ఓట్ల జాతర నడువబట్టింది.తెలంగాణల.’సాగర్‌’ ఎలచ్చన్లకాడ ఓట్ల కోసం లీడర్లు యెన్ని గల్మలు దొక్కిండ్లో గని కరోనా బీమారైతె రొండు గల్మలెక్కువనే దొక్కిందనుకోవాలె! ఓటెయమన్నోళ్ళను, యేశినోళ్ళను,మద్దెన ‘నోట్లపలారం’ బంచినోళ్ళనెవల్ని సుత ఇడ్వకుంట కరోన అందర్ని బరాబర్‌ అర్సుకున్నది.అకరికి కల్వకుంట్ల దొర గిట్ల నారాజైతడేమో నని దొరను సుత ఇడ్వకుంటయాదివెట్టుకోని అలాయి,బలాయి చెప్పింది.కరోన బీమారచ్చి దొర పామవుజుల జేరిండు మాగనె గని గరీబోళ్ళకు కరోనత్తె దావకాన్ల మంచాలు కరువై,చెట్ల కింద పీన్గలైతాండ్లన్న సోయెందుకు లేకపాయె!

గిసొంటి ఆపతిల సర్కార్‌ ‌మళ్ళోపాలి సావుపాటకీ సీటి వూదింది.. మునిసిపాలిటి ఎలచ్చన్లకు పచ్చజెండూపిండ్లు.కరోనా సావు ఎజెండా అయితామెగని,’’ఎలచ్చన్ల గులాబీ జెండెగురుతె సాలు,సచ్చేటోళ్ళు సావంగ,బతికినోళ్ళే ఆయె’’!అనుకుంట ఒకలెనుక ఒకలు కరోనచ్చిందని పరాగత్‌ ‌గ పామవుజుల జేరిండ్లు.ఓట్ల జాతరేమోగని కరోన పీనుగల బరాత్‌ ‌కండ్ల ముందు కానత్తాంది.ఎలచ్చన్ల యావ తప్ప జనం పానాలెట్లనేటి రంధి లేని సర్కార్‌ ‌సాగర్‌ ఎలచ్చన్ల తోని పైలైన కరోనా లెక్కలు పక్కనేశి,మున్సిపలిటీ ఎన్నికలకు పోవుడే తెలంగాణ జనానికి ఇసమైతాంది.నామినేషన్లు,ప్రచారం, మీటింగులతోనే వొడిశేది కాదాయె!ఓట్లశే పొద్దు కరోనా ఎవల్నిశిపెట్టకుంట అర్సుకుంటది.బంగారు తెలంగాణ యేందో గని పీనుగల తెలంగాణవుడు కాయమోలిగె గొడ్తాంది.

ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రి సార్లేమో అన్ని సర్కార్‌ ‌దావకాన్లల్ల సాలినన్ని మంచాలున్నాయి,టెస్టింగ్‌ ‌చేయనీకి మస్త్ ‌కిట్లు న్నయని అనబట్టిండ్లు.ఏ దావకాన్ల జూడబోయిన కరోనా బీమారచ్చినోళ్ళ గోస దేమునికి ముడ్తాంది.ఆదుకునెటోళ్ళకోసం దీనంగా సూడబట్టిండ్లు. ఏడికి రాని కరోనా బళ్ళకే అచ్చిందనిబళ్ళు మూసిండ్లు. గని మిగిల్నయన్ని బరాబరి నడువబట్టె! సంగతేందని పెద్దకోర్ట్ ‌గరమైయినంక తెలంగాణ ల సర్కార్‌ ‌రాత్రి పూట కర్ఫ్యూ పెట్టింది.పొద్దంత జనం తిరుగుతె రాని కరోనా,నామినేషన్ల కోసం మంది జమగూడితె రాని కరోనా,బార్లు,మాల్‌ ‌లల్ల జనానికి రాని కరోనా రాత్రి పూట యేడినించి వత్తదో గాళ్ళకే యెరుక గావాలె! గి సోంటి ‘ఒల్లెక్కాల’ కర్ఫ్యూతోనిఫాయిదా యేమన్నన్నున్నదా! పెద్ద కోర్టు రాత్రిపూట కరోనా కమామీషేందని? సావు లెక్కలెందుకు తప్పులైతానయని,ఆక్సీజన్‌ ‌బుడ్ల లెక్కలెందుకు కాటగలుత్తానయని,మన తాన తయారయ్యేటి సూదిమందు మనకెందుకు కరువైతాందని అడుగుతె ఆఫీసరయ్యలు నీళ్ళు నమిలచ్చిండ్లు. దినాం జెప్పేటి కరోనా సావులెక్కలన్నీ జూటబాజేనని పెద్దకోర్టే అనుమాన పడబట్టింది.

మున్సిపాలిటీ ఎలచ్చన్ల పనులు బడి పంతుళ్ళకిచ్చి,ఓ మల్క ట్రేనింగు సుత నడిపిండ్లు.కరోనా కాలంల ఎలచ్చన్ల పని జేసుడంటె సావుకెదురు బోవుడేనని, ఎలచ్చన్లు అటెంక జేసుకుంటమాయెనని పంతుళ్ళుసంఘాలు,నౌకరోళ్ళ సంఘాలు ఎంతమొత్తుకున్నా సర్కార్‌ ఇనే అందాజ్‌ ‌లేదు.ఎలచ్చన్ల పని జేసుడే గన్క అయితె వచ్చె పోయే ఓట్లశేటోళ్ళ కరోనా బీమారిని పెయికి తగిలిచ్చుకోని ఇంట్లకు మోసుకపోవుడే అయితది.ఇంటిల్లిపాదికి కరోనా తగిలిచ్చి ఆగమవుడే గని ఇంకోటి గాదు.రాష్ట్రంల జనాన్ని కరోనాకు అప్పజెప్పి పామవుజుల జేరుడే బంగారు తెలంగాణ తెచ్చుడా!? అనే అనుమానం యెవలికైనా కొట్టదా!

అమెరికోళ్ళను దాటి దునియా మొత్తంల దినాం మూడు లచ్చల కరోనా కేసుల తోని మనదేశమే ముందున్నది.తాపతాపకు గడ్డం సారు జెప్పిన ‘‘మన్కీ బాత్‌’’ ‌ల వత్తయన్న ‘‘అచ్చేదిన్‌’’ ‌గీతీర్గ తెత్తరనుకోలె! కేంద్రంల సర్కార్‌ ‌జేశే పూవు గుర్తోళ్ళు సప్పట్లు గొట్టుడు,తాంబాలాలు బయటేశి సప్పుడు గొట్టుడు,దీపాలెలిగిచ్చుడు,పో! కోరోనా! పో!అని ఒర్రుకుంట రోడ్ల పొంటి ఉర్కుడు యేపాటి కరోన బీమారి రాకుంట ఆపిందో యెరుకైందేనాయే!డిల్లీ మసీదుల తబ్లీగీ జమాత్‌ ‌కాడికి పొయచ్చినోళ్ళందరిని ఆగం బట్టిచ్చి కరోనా పెంచింది గీళ్ళేనని మస్త్ ‌బద్నాం జేశిండ్లు.వేలమంది జమైన తబ్లీగీ జమాత్‌ ‌మీద ధుమ్ము మన్ను పోశి,తీరొక్క కతలు పడ్డోళ్ళకు గీ నడుమ జరిగిన కుంభమేళ యేందుకు కానత్తలేదో యేందో! మూతి బట్ట లేకుంట బుడ్డగోశితోని కోట్ల మంది సాములు నదీతానాలల్ల అలాయి బలాయి లతోని మునిగి తేలిండ్లు.మంత్రులు, ముక్కెమంత్రులు, ఎం.పి.లు,యోగులు సుత పోయిండ్లు.గంగమ్మ నీళ్ళు కరోనాను సంపుతయనే గొప్ప ముచ్చట దేశమంత జెప్పాలని సాములను కోరిన పూవుగుర్తోళ్ళ దేశబత్తిని యేతీర్గ అర్ధం చేసుకజవాల్నో ! ఓ దిక్కు దినాం మూడు లచ్చల కొత్త కరోనా కేసులు గిదే పని జేయబట్టినయి.

‘‘ఇల్లు కాలి ఒకలేడుతాంటె సుట్టకు నిప్పడిగినట్టు’’ కరోనా ఓదిక్కునాజనాన్ని ఆగం బట్టితాంటె, సూదిమందు దరల దోపిడి అడ్డదారి బట్టింది. కేంద్రానికో తీరు,రాష్ట్రాలకో తీరున సూదిమందు దరలు తీరొక్కరకంగ అమ్ముతాంటె సర్కార్‌ ‌నోరిప్పదాయె! సూదిమందుకోసమని కోట్ల రూపాలు ఇచ్చినంక సర్కార్‌ అం‌దరికి ఉత్తగనే ఇయ్యాలె గదా!బెంగాల్‌ ఎలచ్చన్లు తప్ప ఇంకేం కాన్రాకుంటున్న కేంద్రసర్కార్‌ ‌ను దేశబక్తులు నెత్తిన బెట్టుకోని ఊరేగిచ్చుడంటె సర్కార్‌ ‌శాతకానితనానికి తానా అంటె తందాననుడే! దేశమంటె మట్టికాదని యెరుకున్నోళ్ళకు దేశమంటె మనుషులనే సోయెందుకు లేదని యెవలడుగాలె!జనం ఓట్లతోని గెలిశి జనం కోసం సర్కార్‌ ‌నడిపేటి ఏలికలు జనం బాగు సూడాలనేది మరిశి పోయిండ్లు.కరోనా ఇసిరిన సవాళ్ళను ఎదుర్కోని జనాలను కాపాడుట్ల ఓడి,బోర్ల బొక్కల బడ్డరు.సర్కార్‌ ‌ను తోలుబొమ్మలు జేశి ఎనుకుండి నడిపిచ్చేదెవలో,వాళ్ళ ప్రయోజనాలేంటియో అందరికి యెరుకయ్యే దినం జప్పున రావాలె!.

‘‘సూడ్రా! బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్’’!
‘‘ఇప్పటిదాంక యింటివి గదా!
జనాన్ని ఆపతిల కిడిశి, కరోన సావులను పెంచేతీర్గ సర్కార్‌ ఎలచ్చన్ల యెనుక బడుడు సరైందేనా! నా ప్రశ్నకు జవాబు యెరుకుండి జెప్పక పోతె నీకు కరోన బీమారి అంటిచ్చి పగ దీర్చుకుంట!యేమనుకుంటానవో!’’అని యెప్పటి తీర్గనే బెదిరిచ్చేటి బేతాళుని శవాన్ని భుజాన్నేసుకొని ‘‘ఇను బేతాళ్‌! ‌సర్కార్‌ ‌యేం జేశిన జనం మంచి కోసమని జనాన్ని నమ్మిచ్చే విద్దె నేర్శినోళ్ళే రాజ్జెమేలుతాండ్లు.వాళ్ళనూ,వాళ్ళ జెప్పేటియి పుసుక్కున కాదంటె ‘‘దేశద్రోహులు’’ఔను,ఔననుకుంటబజన జేశేటోళ్ళే ‘‘అసలు సిసలు ‘‘దేశబక్తులు’’. గీ తీర్గ అబద్దాన్ని నిజమని నమ్మిచ్చుడు,లేనిది వున్నట్టుగ రంగరిచ్చి పోసుడే గోబెల్‌ ‌ప్రచారమంటరు.’’పద్మ’’నాయకుల గుండెలదాగున్న గూఢుపుఠాణి కింద నాజీయిజం పునాదులు జరంత ఇప్పుడే బయిటికి కానత్తయి.జనాలను నిదుర లేపెటోళ్ళే కరువైండ్లు’’అని జెప్పుకుంట నడ్వ బట్టిండు..నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద.తెలంగాణ.

Leave a Reply