Take a fresh look at your lifestyle.

‘ఇగనైనా బద్ది దాటాలె’’!

” ‌కాలంల ఆపతి అనేదేది ముందుగాల మతలబ్‌ ‌చేశిరాదు!అది ఎటునుంచన్న మీదవడ్తది,ఎప్పుడైనా మీద వడ్తదన్న సోయైతె వుండాలె!దునియా మొత్తాన్ని ఆగం జేశేందుకు కొరోనా బీమారి అనేదోటి అత్తదని యెవలికెరుక! మందికి సూపొక్కటే కాదు!ముందుసూపు సుతుండాలె!మందికే కాదు,మందినేలేటి రాజుకు జరింత యెక్కువనే వుండాలె! ‘‘దూపయినప్పుడే చెరువు తవ్వుదాం తీ!’’మంటెట్ల? కరువోలిగె  కొరోనా బీమరచ్చి దేశంమంత పిడాత సావులైతయి.కరువు మన జోలి రాకుంట యవుసాన్ని,కొరోనా లాంటి బీమార్లు రాకుంట వైద్యాన్ని పైలంగా జూడాలె!”

ఈ కాలంల ఆపతి అనేదేది ముందుగాల మతలబ్‌ ‌చేశిరాదు!అది ఎటునుంచన్న మీదవడ్తది,ఎప్పుడైనా మీద వడ్తదన్న సోయైతె వుండాలె!దునియా మొత్తాన్ని ఆగం జేశేందుకు కొరోనా బీమారి అనేదోటి అత్తదని యెవలికెరుక! మందికి సూపొక్కటే కాదు!ముందుసూపు సుతుండాలె!మందికే కాదు,మందినేలేటి రాజుకు జరింత యెక్కువనే వుండాలె! ‘‘దూపయినప్పుడే చెరువు తవ్వుదాం తీ!’’మంటెట్ల? కరువోలిగె  కొరోనా బీమరచ్చి దేశంమంత పిడాత సావులైతయి.కరువు మన జోలి రాకుంట యవుసాన్ని,కొరోనా లాంటి బీమార్లు రాకుంట వైద్యాన్ని పైలంగా జూడాలె! ‘‘వారీ! గీ తోవల నడువు,మంచిగుంటది!’’అని తప్పొప్పులు జూపి,బతుకునిచ్చే సదువులను ఇంకింత పైలంగా జూసుకోవాలె!లేకుంటేమైతది!జరమత్తె మొల్దారానికి లక్కకాయ కట్టుకునెటోళ్ళు,కొరోనా రాకుంటజేత్తదని పెయంత పెండబూసుకోని ఎండల నిల్సుండేటోళ్ళు కానత్తరు.యవుసం,విద్దె వైద్యాలు సర్కార్‌ ‌చేతిలున్న దేశాలు అవ్వల్‌ ‌దర్జాగున్నయి.కొరోనానే కాదు,దాని బాబచ్చినా మూతి మాశికనేదే యెర్కలేకుంట బతుకబట్టె!
మనతాన యుద్ధం అచ్చెచ్చె,పాయె,పాయె ననుకుంట మొత్తం ఆమ్దాని సైన్యానికే పెట్టబడితిమి. ఇగ యుద్ధం మాపటీలికే అత్తాందన్నట్టు ఇమానాలు,టాంకర్లు కొనబడితిమి.దేశం కోసల యుద్ధం అచ్చేదెప్పుడో యెరుక లేకున్నా గీడ బెట్టిన ఖర్సులోలిగెనే ఆరోగ్యం వైద్దెం మీద సుత బెట్టాలనే సోయి పెరుగాలె! కొరోనా బీమారచ్చి  యుద్ధం కన్న జర్రంతెక్కువనే పరేశాన్‌ ‌జేయబట్టె! పుట్లకపుట్లు పానాలు దీశి,దేశాన్ని ఆగంజేయబట్టె! దేశంల యే మూల జూడబొయినా  సాలినంతమంది డాక్టర్లు,నర్సులు లేకపాయె!దావకాన్లు సాలవాయె!ప్రజలను కాపాయం జేశేటందుకు సర్కారేం జేయబట్టిందంటె పొద్దుమాపు ముక్కెమంత్రులతోని ముచ్చట బెట్టవట్టిందని జెప్పాలె! వైద్యం పయివేటోళ్ళ చేతుల బెడ్తివి.గాళ్ళు శవాలతోని సుత యాపారం జేయబట్టె!అన్ని  సౌలతులున్న ప్రయివేటోళ్ళు పానాలతోనా చెలగాటమాడుకుంట లచ్చలరూపాల వసూల్లే తప్ప,అండ్ల అడుగు వెట్టినోళ్ళ పానాలుంట లేవు.సర్కార్‌ ‌దావకాన్లు ఏకాడికి సాలుత లేవనే ముచ్చట కొరోనాచ్చింక తేలింది. రొండువేల మందికో మంచం,వెయ్యిన్నర మందికో డాక్టర్‌ ‌సుత లేరని సర్కార్‌ ‌లెక్కలే జెప్పబట్టె! నూటికిద్దరు సుత మొదటి తాప సూదిమందు యేసుకోకమునుపే మొదటి తాప సూది మందేసుడు బందు వెడితిరి. కొరోనాను మెసులకుంట కట్టేశినం,అని సర్కార్‌ ‌జెప్పే ఒల్లేక్కాల ముచ్చట్లే!మొసమొర్రక దావకాన గల్మ కాడ జీవిడిశెటోళ్ళు పెరుగబట్టిండ్లు.సర్కార్‌ ‌వైద్య కాలేజ్‌ ‌లు,నర్సింగ్‌ ‌కాలేజ్‌ ‌లు కొత్తయి పెట్టాలనే సోయి సర్కార్‌ ‌కు లేకపాయె!ఉన్న కాలేజిలల్ల సీట్లు పెంచరాయె! పాటాలు జేప్పెటోళ్ళు లేకపాయె! ప్రయివేట్‌ ‌వైద్యకాలేజ్‌ ‌లన్ని మంత్రులయి, ఎమ్మెలేలయేనాయె! సీట్లమ్ముకునే దందా మాగనే నడుత్తది.

రాజును బట్టే రాజ్జం,రాజ్జెం తీరుంటదంటరు.రొండు బుజాలకు రొండు దట్టీలు గట్టిచ్చుకోని,ఊదుపొగెయ్యందే గల్మ దాటని ముక్కెమంత్రులుండె!గిట్ల రాజ్జెం సన్నాసుల పాలై మొగులు మీదికి పంపే రాకిట్లకు పసుబ్బొట్లు పెట్టి,ఆరతులు పట్టే కాడికచ్చింది.జోతీష్కంయునివర్సిటీ సదువై, తొవ్వ పొంటుండే చిల్క జోతీష్కులు, కాష్టాలగడ్డల అమాస రాత్రి పూజలు,మంత్రాలు జేశెటోళ్ళు పొఫెసర్లయ్యే కాలం కానత్తాంది.కొరోనా బీమారికి పోనీకి.మునుపు సప్పట్లు గొట్టుడు,దివ్వెలెలిగిచ్చుడు,పూజలు జేయాలని ,పెయికి బురద పూసుకోవాలని ,ఆవు పెండ పూసుకోవాలని, మంత్రులు, ఎమ్మెల్లేలే జెప్పిండ్లని నమ్మే జనం నమ్మబట్టిండ్లు.సదువులల్ల శాస్త్రీయత దూరమైతె సమాజం మద్దె యుగాలకు మళ్ళి,ఇంకో రొండు తరాలదాంక యువత పుచ్చిత్తనాల తీరుగైతరు.దునియా మొత్తాన్ని ఆగం జేశేటి కొరోనా బీమారిని మన దేశం పొయినేడు యే తీర్గ సప్పట్ల తోని ఎదుర్కున్నదో అందరికెరుకే!ఈ మల్క కుంబమేళా తోని ఎదుర్కునుడు జూశి.దునియా నవ్వుకోబట్టె!సాలినంత సూదిమందు లేక నడీడు దాటినోళ్ళకే రొండు మల్కల ఇంకెయ్యలే!

నాలుగైదు నెలలైనంక మూడో మల్క కొరోనా బీమారచ్చి పిలగాండ్లనేసుక పోతదని జెప్పుకుంటాండ్లు. నడీడోళ్ళకు సూదిమందిచ్చుడే కాకపోతె పిలగాండ్లకు సూదిమందు యేసుడెప్పుడన్న సవాల్‌ ‌కు సర్కార్‌ ‌కాడ జవాబు లేదు.కొత్త దావకాన్లు పెట్టుడు,సూదిమందు సాలినంత తెచ్చుడు కోసం సర్కార్‌ ‌యేం జేత్తాందో యెరుకైతలేదు. స్పుత్నిక్‌ ‌సూదిమందుల్లాంటియి ఇంకింత పెంచాలనే సోయన్న రావాలె!.
ప్రజల కోసం ఎన్నికైన సర్కార్‌ ఆరేండ్ల సంది కార్పోరేట్ల కాళ్ళు బిసుకుట్లున్న సర్కార్‌ ‌మస్తు దేశబక్తి సూపింది.గని జనం సౌలతుల గింతాంత సుత జూశింది లేదు,వున్న సౌలతులు పీకుడే గని ఇంకో పనెత్తుకోలె! ఏ గంగనీళ్ళు కొరోనాను కడిగి పారేత్తదని జెప్పిండ్లో అదే గంగల కొరోనా పీనుగలు ఉబ్బి తేలబట్టె! ‘‘ఇంట్లనే వుండుండ్రి’’!అని జెప్పుడయితాంది గని జనాలను కొరోనా టెస్టింగ్‌ ‌లకని,సూదిమందులకని రోడ్లమీద పొద్దు మాపు నిల్సుండబెడ్తాంటివి.లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌పెట్టుడు తప్ప యేం జేయ శాతకాని సర్కార్‌ ‌మళ్ళోపాలి వలస కూళీల ఉసురు పోసుకోబట్టె!

మెదళ్ళల్ల కషాయం,సదువుల్ల కాషాయం పాలు పెరుగుతె,శాస్త్రీయత కరువై దేశం గిట్ల ఆగమైతదనే ముచ్చట అందరికి గిప్పుడన్న యెరుకైతె మంచిది.!

‘సూడ్రా! బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్’’!
‘‘ఇప్పటి దాంక యింటివి గదా!
ఇన్నేండ్లసంది పత్తకులేకుంట బోయిన సాంప్రదాయాల్ని కాపాడే పని గీ దేశభక్తులెత్తుకుంటాండ్లు.అందుకే దేశం మస్త్ ‌వెలిగిపోతాందని ఆరేండ్లళసంది జెప్పబట్టినా సమజైతలేదు.దునియా మొత్తం మన దేశాన్ళి జూడబట్టినయి,సాలదా!ఇంకేం గావాలె!శాస్త్రీయత జోలెత్తెటోళ్ళు విదేశభక్తులై,విప్లవకారులై తిప్పలు బెడ్తాండ్లు.సదువులల్ల దేశీయ  సాంప్రదాయాలుంటె నష్టమేందో చెప్పాలె!?తెలిశి జవాబు చెప్పకుంటె నీ సంగతి విదేశీభక్తుడివని,విప్లవకారుడివని పుకారిశి పెడ్తా!పైలం! అని యెప్పటితీర్గనే బెదిరిచ్చేటి బేతాళుని శవాన్ని భుజాన్నేసుకొని ‘‘ఇను బేతాళ్‌! ‌సదువులల్ల వుండేకాడికి సాంప్రదాయాలుండాలె,కానీ శాస్త్రీయత లేకపోతె గనుక దేశం యువత మెదళ్ళు పుచ్చుబట్టి జంతువుల మూత్రం తాగి,వాటి పెండ పూసుకొనే దాంకత్తది.సదువుల్ల కాషాయం గిసోంటి సాంప్రదాయాలను  బతికిచ్చేదాంక మాగనేవిజయం సాదించింది.కాబట్టే దేశంల వైద్యం,విద్య గీ తీర్గ కొరోనాబీమారి లాంటి సవాలును ఎదు
ర్కుంటాంది. కొరోనొ పీనుగలం కాలే పొగ దేశమంత అలుముకున్నది ఇప్పటీకైనా సర్కార్‌  ‌సాంప్రదాయాల బద్ది దాటకుంటె దేశం బూడిద గడ్డయితది’’  అని జెప్పుకుంట నడ్వ బట్టిండు..
నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద.తెలంగాణ.

Leave a Reply