Take a fresh look at your lifestyle.

వి(స్వ)దేశీ ప్రేమలు

“అం‌దరం అగ్గువసగ్గువ ఆగంల పడి చైనావస్తుప్రేమల మస్తు లోతులల్ల దిగిపోయున్నం.ఇంతగనం ప్రేమించేటి ప్రపంచాని యేమన్న ఇయ్యాలని చైనా కరోన గిప్ట్ ‌నిచ్చినట్టున్నది.ప్రేమ దోమయింది. దెబ్బకు చైనావోని మీద మనోళ్ళకంన్న ప్రేమ గులాబీ మాడిపొయింది. ఇంతకాలం ప్రేమలు పొంగిచ్చిన చైనా ఇప్పుడు విలనైంది. ప్రపంచమోదిక్కయితె చైనా ఇంకో దిక్కయింది. చైనా,వూహాన్‌ ‌లను తిట్టని నోళ్ళు గానీ తిట్టనోళ్ళు గానీ లేరు. చైనా పంపిన కరోనా జీవిదీషే జీవాయుధం అంటిరి. చైనాను అజ్జేయాలె!ఇజ్జేయాలె!”

మహాకవి జెప్పినట్టు చైనావాడు చైనావారిని ప్రేమించాలె! మనం సుత గట్లనే తీ!అనుకున్నంగని,వాడు బలంగ ఒక్కడుగు ముందేషి ప్రపంచాన్ని ప్రేమించుడు నేర్చిండు.ప్రేమ, ప్రేమకై ప్రేమను ప్రేమించటం కాదు. చైనావోడి బోడి ప్రేమ ప్రేమ కోసమే అనుకుంటె బొక్కబోర్ల పడ్డట్టే!చైనావోడి ప్రేమ లెనుక వాళ్ళ మార్కెట్‌ ‌మాయలు జేషే కోరికలున్నయి. హద్దులు మరిషిన ప్రేమలెనుక కార్పొరేట్‌ ‌వ్యాపారాల పద్దులున్నయి.’’కుల్‌ ‌జా!సిం!సిం!’’ లాంటి ఆలీబాబా దోపిడి యవారాలున్నయి.వాటికి అందమైన జిగేల్‌ ‌మనేటి నజాకత్‌ ‌ముసుగులు సుత వున్నయన్న ఇగురమే మనకెరుక గాలేదు.ఖండాలు దాటిన చైనాప్రేమ కావలిచ్చుకోని పట్నంలేదు.దేశదేశాలు కలిషి క్యాంపు లేయని గల్లీ లేదు.ఆఖరికి మనింట్ల గల్మ లోపలి దాంక అడుగులేషి పల్కరిచ్చింది. ఇండ్లల్ల మూల మూలకు ఎలక్ట్రానిక్‌ ‌వస్తువై ఎలిగి పోబట్టె! బొడ్రాయోలిగె నడింట్ల కొత్త సినిమా పెద్ద పోస్టల్‌ ‌తీర్గ రంగులు జిమ్మే పల్క టీ.వీ. పలుక కుంటె కడుపుల కింత ముద్ద దిగనే దిగదాయె!ఇప్పుడు ప్రపంచంల తొంబయిపాళ్ళు చైనా వాళ్ళనే ప్రేమిస్తాండ్లు.చైనాకోసం కలువరిత్తాండ్లు.చైనా ఫోన్‌ ‌చేతిల లేకుంట ఊపిరి పీల్సుడు సుత తిప్పలే కాబట్టె! భారత్‌ల కోట్ల మంది మన దేశభక్తుల గుండెలల్ల గుడి గట్టుకున్నది చైనా.చైనావోనికి మన మీదున్నది ‘‘యాపారం’’ ప్రేమ, చైనావోని మీద మనకున్నది ‘‘అగ్గువ సగ్గువల’’ వస్తు ప్రేమ.అందరం అగ్గువసగ్గువ ఆగంల పడి చైనావస్తుప్రేమల మస్తు లోతులల్ల దిగిపోయున్నం.ఇంతగనం ప్రేమించేటి ప్రపంచాని యేమన్న ఇయ్యాలని చైనా కరోన గిప్ట్ ‌నిచ్చినట్టున్నది.ప్రేమ దోమయింది. దెబ్బకు చైనావోని మీద మనోళ్ళకంన్న ప్రేమ గులాబీ మాడిపొయింది. ఇంతకాలం ప్రేమలు పొంగిచ్చిన చైనా ఇప్పుడు విలనైంది. ప్రపంచమోదిక్కయితె చైనా ఇంకో దిక్కయింది. చైనా,వూహాన్‌ ‌లను తిట్టని నోళ్ళు గానీ తిట్టనోళ్ళు గానీ లేరు.

చైనా పంపిన కరోనా జీవిదీషే జీవాయుధం అంటిరి. చైనాను అజ్జేయాలె!ఇజ్జేయాలె! అనంటిరి.చైనా మీది ప్రేమలుకింద బడ్డ సీస తీర్గ పలిగి ముక్కలైంది గని,ఇచ్ఛంత్రమేందంటె మనిండ్లల్ల చైనా వస్తువులన్ని మాగనే పైలంగున్నయి.గుండె లోతులల్ల జరంత ప్రేమలు కొట్లాడతనే వున్నయి.ప్రేమకు సావు వున్నదో లేదో గని వస్తుప్రేమల కైతె సావు లేదని పిత్తాంది. బార్డర్ల జరిగిన లొల్లిల కల్నల్‌ ‌సంతోష్‌ ‌బాబు ఇంకొందరు భారత సైనికులు ఉత్తపున్నానికి జీవిడిషి అమరులయిండ్లు గద! ఉన్నట్టుండి గల్లీలల్ల యూత్‌ ‌పోరల్లు రోడ్ల మీది కచ్చిండ్లు.జీవిడిషిన సైనికుల ఫోటోలున్న బ్యానర్లు బట్టుకోని ర్యాలీలు సుత జేయబట్టె! చైనా వస్తువుల బహిష్కరణ దేశభక్తి నినాదానికి పునాదై ప్రచారం జోరందుకున్నది. అలుగు బారిన దేశభక్తికి అడ్డం లేకుంటున్నది.ఇండ్లల్లున్న చైనా ఉత్పత్తులు రోడ్ల మీదేషి,కాల్సుకుంట తీసిన ఫోటోలతోని సోషల్‌ ‌మీడియా సందం లేకుంట నిండిపోయింది.మనోళ్ళ దేశభక్తి కి శెబ్బాష్‌ అనాలె! గని, చైనా మీద మనకున్న ప్రేమపిచ్చుక గూడు ఇచ్చుక పొయినట్టేనా!? గట్లనే గనుకైతె ఖేల్‌ ‌కతం!చైనావోళ్ళ మార్కిట్‌ ‌దందా సిన్మా ఒడిషినట్టే!అనుకోని సంబురపడుడంత ఇడ్డూరమేడలేదు. చైనా మార్కిట్‌ ‌మన గల్లీ మూల మలుపులుండే సౌదా దుకాణం కాదు.చైనా దాదాపు ప్రపంచం మొత్తం దేశాల మార్కెట్లె తోని యాపారం జేత్తాంది.ఎలక్ట్రానిక్‌ ‌వస్తువుల ఎగుమతులు జేసుట్ల ముందున్నది.ఇచ్ఛంత్రమేందంటె చిన్న చిన్న దేశాలు సుత చైనా తోని మన దేశం కన్నా ఎక్కువ మొత్తాలల్ల దిగుమతుల దందాను జేత్తానయి.మన దేశమే గాదు,ఏ ఒక్కదేశం గానీ చైనా తోని యాపారం బందు బెట్టినా చైనాకు అయ్యేదేం లేదు.చెరంవు మీద అలుగుతె చెడేదెవడన్నట్టే వుంటది. కరోనా మన దేశంల జొరబడ్డ తర్వాత చైనా, భారత్‌ ‌లు లచ్చల కోట్ల రూపాల విలువ జేషేటి పన్నెండు యాపారం,పెట్టుబడుల దందా ఒప్పందాల మీద సంతకాలు జేషినయి. బార్డర్‌ ‌ల గీతల సంగతి తరువాత జూసుకుందామనుకచ్చినయి. ఐదేండ్ల కోసం గీ ఒప్పందం ఢిల్లీలున్న హైద్రాబాద్‌ ‌బంగులా ల అయింది.కల్నల్‌ ‌సంతోష్‌ ‌దేశం కోసం జీవిడిషి అమరుడైన తెల్లారే చైనావోళ్ళ గ్రేట్‌ ‌వాల్‌ ‌మోటర్‌ ‌కంపెనీ తోని మహారాష్ట్ర సర్కార్‌ ‌బిలియన్‌ ‌డాలర్ల పెట్టుబడుల ఆహ్వానించే ఒప్పందమైంది. పదవీ కాలమంత విదేశాలు తిరుగుట్ల తోపైతె మాత్రం గుండెల్ల స్వదేశీభావం లేదనుకుంటమా గని!

రోజు ఏసుకునే బట్టలు,గడియారం,బూట్లు,చెప్పులు అన్నిట్ల లచ్చల రూపాల పిరమైన విదేశీ వస్తు ప్రేమలే కానత్తె అడుగకుంట యెవలుంటరు!? నేతలక్కడ చైనా తోని యాపారం దందాలు ఒప్పందాలు జేసుకుంటుండాలె! మనం ఇండ్లల్ల కేలి చైనా వస్తువులు తెచ్చి కాలబెట్టే పనిలుండాలె! కాకి సూపుండేటి టీవీలు భజన ‘‘సంఘపోళ్ళ’’దేశభక్తి వార్తలు పొద్దుకు పదిమల్కల జూపెడ్తరు.మనం ఇక్కడ కల్నల్‌ ‌సంతోష్‌ ‌బాబుకు సల్యూట్‌ ‌జేసుకుంటుంటం! మన నేతలేమో చైనా వోళ్ళ తోని సంతకాలు జేషే ‘‘దాల్చా’’కతలు పడుతాంటరు.నేతల మనుసుల నిండున్న విదేశీ సంస్కృతి పైకి మాత్రం స్వదేశీ భక్తి ‘‘శతనామాల’’ను పల్కుతయనే మాట నొప్పుకోవాలె!మనదేశానికి ఆనుకోని ఆటుపోటులెదురైనప్పుడే దేశభక్తి పొంగి తన్లాడుతది.చేతిల చైనా ఫోన్‌ ‌మాత్రం మోగుతాంటది. దేశం మొత్తంల పంతుళ్ళకు మొత్తం జీతాలియ్య శాతగాని గరీబోళ్ళ రాష్ట్రంల కోట్ల నిధులతోని ఎమ్మలేలకు నపరో లచ్చరూపాల గిప్ట్ ‌కూపన్లు ఇచ్చిండ్లు.మొగులు మీదున్న స్వదేశీ వస్తువుల జోలి బోకుంట వాళ్ళంత అగ్గువ సగ్గువ చైనా కంప్యూటర్లు,టీవీలు కొని దేశభక్తిని జూపెడ్తాండ్లట! ‘‘ఓపెన్‌ ‌డోర్‌ ‌సిస్టం’’ పేరు మీద దర్వాజలు తెర్వంగనె ఎర్రపూల వనాలను తొక్కి పొక్కిలి జేషిన పెట్టుబడ్లు వుట్టి గుంటయా!అధికజనాభా వున్న దేశంల మనుషులందర్ని మెషి న్లను జేషి ఉత్పత్తులు పెంచింది.మార్కెటింగ్‌ ‌కోసం పెట్టుబడిదారులు పక్కనున్న భారత్‌ ‌తో పాటు ప్రపంచంమీద పడ్డరు.మార్కెట్‌ ‌మంత్రాలు చైనావోళ్ళకు తెలిషినట్టు ఇంకెవలకు తెల్వకపాయె! అగ్గువసగ్గువ ధరల చైనామాల్‌ ‌వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రపంచం దేశాల ప్రజలను బుట్టలేసుకోబట్టె! జనాలు వాళ్ళ దేశభక్తిని గట్టు మీద బెట్టి చైనా సరుకుల మీద ప్రేమలు పెంచుకోబట్టిండ్లు.సర్కార్‌ ‌చిత్రకతల పన్నులు, దళారీ కమీషన్ల దందాలు గనుక లేకుంటె మన దేశపు మార్కెట్ల మనసరుకులే వుంటయన్న సోయి మన పాలకులకు లేకపాయె!స్వదేశీ జపాలు జనాల కోసమైతానప్పుడు విదేశీ ఒప్పందాల సేవలెవలి కోసమనే ‘‘యోగ రహస్యం’’ లోపటి ఇగురం యేందో మనకెరుక కావాలె!

సూడ్రా!బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్! ఇం‌టివి కద! ‘‘ అతి పెద్ద జనాభా వున్న మన దేశంల చైనాసరుకులు నిషేధించాలె, స్వదేశీ సరుకులు కొనాలె’’! ఈ దేశభక్తి యోజన జనాలకు చేరాలంటె ఏం జెయాలె!? నా ప్రశ్నకు జవాబు ఇచ్చినంకనే మూతికి మాస్క్ ‌పెట్టుకోనిస్త’’నని బెదిరిచ్చేటి భేతాళున్ని యెప్పటి తీర్గనే భుజాన మోసుకుంట’’ఇను!భేతాళ్‌! ‘‘‌కడుపుల లేంది కావులిచ్చుకుంటె వత్తదా’’! దేశభక్తి ని కార్పొరేట్‌ ‌పెట్టుబడిదారుల కాళ్ళకాడ బెట్టి,వాళ్ళకోసం విదేశీపెట్టుబడులను పిలిషే పాలకుల నాలికెలేమో స్వదేశభక్తి పాటలు పాడుతయి. మనసులేమో విదేశీ ప్రేమల కోసం తపిస్తయి.ద్వంద్వ ప్రమాణాల ‘సంఘ’పు రాజకీయాలు జనాలకు సమజ్‌ ‌కావాలె! ఈపని జేయాల్షిన ప్రధాన పతిపక్షం పాణముండంగనే పాడెక్కి, ‘‘గాంధీ దావకాన మెట్ల కిందేషిన కరోనా శవం’’ కన్న హీనమై కానత్తాంది’’అని నవ్వుకుంట నడ్వ బట్టిండు….నడ్వబట్టిండు….
– ఎలమంద, తెలంగాణ

Leave a Reply