Take a fresh look at your lifestyle.

కుండెత్తున కాడికి సాలింక!

‘‘‌దునియా మొత్తం మనదేశాన్నే సూడబట్టింద’’ని అంటే యేందో అనుకుంటిమి. కరోనా బీమారి యెన్కకు మళ్ళచ్చినంక గా ఇచ్ఛంత్రమేందో మస్తెరుకైతాంది దునియా మొత్తంల అవ్వల్‌ ‌దర్జాగ మనదేశమే కరోనాబీమారిల ముందున్నంకదునియా మొత్తం మనకేలి జూడకుంటుంటదా!?’దీని పీనుగెళ్ళ!కరోనా బీమారికి మనదేశమే ముద్దుగెందుకు అనిపియ్యబట్టె’’!మన తానే సావులెందుకు పెరుగబట్టెననేటి అనుమానంఅందరికి గొడ్తాంది!.దాని అవ్వోళ్ళింటి కాడ సావులింతగనం లేవని జెప్పబట్టిండ్లు”

 

‘దునియా మొత్తం మనదేశాన్నే సూడబట్టింద’’ని అంటే యేందో అనుకుంటిమి. కరోనా బీమారి యెన్కకు మళ్ళచ్చినంక గా ఇచ్ఛంత్రమేందో మస్తెరుకైతాంది దునియా మొత్తంల అవ్వల్‌ ‌దర్జాగ మనదేశమే కరోనాబీమారిల ముందున్నంకదునియా మొత్తం మనకేలి జూడకుంటుంటదా!?’దీని పీనుగెళ్ళ!కరోనా బీమారికి మనదేశమే ముద్దుగెందుకు అనిపియ్యబట్టె’’!మన తానే సావులెందుకు పెరుగబట్టెననేటి అనుమానంఅందరికి గొడ్తాంది!.దాని అవ్వోళ్ళింటి కాడ సావులింతగనం లేవని జెప్పబట్టిండ్లు.ఇంకో నాలుగైదుదేశాల పొంటి ముక్కులమూతులకేశే మాశికలే లేవంట పెండ్లీలు,పవోజనాలు,దావతులు మాగనే నడుత్తానయట!జనం పొద్దంత రోడ్లమీద మస్త్ ‌గ తిరుగబట్టిండ్లట!గింతగనం సదువులుండి,ధిమాకున్నోళ్ళున్న మన తాన యేడ దెబ్బగొట్టిందనేది సమజయితలేదు!ఈమల్క సప్పట్లు గొట్టుడు,తలెలూ,తాంబాలాలు పల్ల పల్ల కొట్టి సప్పుడు జేసుడు,దివ్వెలెలిగిచ్చుడు,’’పో! కరోనా!పో!’’అనుకుంట రోడ్లపొంటి ఉరుకుడు జేయకుంటెనే గిట్ల యెక్కువైతాందా అన్న అనుమానం గొడ్తాంది!?
మళ్ళో మల్క కరోనా బీమారత్తె సావులెక్కువైతయన్న బుగులు  సర్కార్‌ ‌కు లేకుండెనా!? అంటె! సర్కారంత ధిమాక్‌లేనిదేం కాదుల్లా! ఈ మల్క కరోనా గిట్ల రాంగనె గట్ల కుంబమేళా షురూ జేయించిందా!లేదా!?అసోంటి ఇసోంటిది కాదుల్లా!  దేశం మొత్తంలకేలి లచ్చల మంది సాములు,బరివాత సాములూ,మొల సాములు మునిగిన గంగమ్మ నీళ్ళు దేశంల ఎసొంటి కరోనా,గిరోనా రాకుంట సల్లంగ జూత్తదని బరాబరి జెప్పిండ్లు. పెద్ద పెద్ద మంత్రి సార్లూ,ముక్కెమంత్రి సార్లూ యోగులు,సన్నాసులు మునిగినంక కుంబమేళా మీద అనుమానం యెవలికి గొట్టలేదాయే! కరోనా యవారం కుంబమేళకు అప్పజెప్పి గడ్డం రాజు గుర్రమెక్కి ఎలచ్చన్ల యుద్ధానికి బంగ్ల మొకానబొయిండు.దేశం మూలమూలకు పెద్ద ఎలచ్చన్లు,బుడ్డెలచ్చన్లు జోరందుకున్నయి.

ఎలచ్చన్లు,ప్రచారం,జనం వేలల్ల గుమిగూడుడు తోని కరోన గాలి దూలిల గలిశి,గాలి కన్న రువ్వడితోని వూరూరు జేరింది.బతికున్నోళ్ళకు మొసాడుతలేదు. సచ్చినోళ్ళకు కాలే కట్టె కరువైంది.దేశమంత అరిగోస బడ వట్టింది.దావకాన్లల్ల మంచాలు,మందులు కానత్తలేవు. బతికుంటె మనిషి,కరోనా సావైతె ఇంట్లోళ్ళు సుత పీనుగను జూడకుంటనే ఇంటి మొగం మర్లబట్టె! కుంబేమేళా నుండి పైలంగ తెచ్చినకరోనాను వూరూరికి,గల్మ,గల్మకు పంచి పెట్టిన సాములకు గీ పున్నెం మడుతదనుకోవాలె.పొయినేడు దబ్లీజ్‌ ‌పోయచ్చినోళ్ళను అరిగోస బుచ్చుకుంటిరి.దేశద్రోహులంటిరి.గాళ్ళే కరోనాను దేశమంత పాకిచ్చిండ్లంటిరి.వందలల్ల బొయచ్చిన గాళ్ళకో తీరు నాయం,లచ్చలల్ల కుంబమేళా బోయి రొండ మల్క కరోనా లెక్కలల్ల దేశాన్ని దునియా మొత్తంల పైన నిలబెట్టిన గీళ్ళకు ఇంకో నాయమా!?
‘‘నడీడు దాటినోళ్ళందరికి కరోనా రాకుంట రొండు మల్కల సూదిమందు యియ్యబడ్తిమి గదా’’!అని జెప్పబట్టిన సర్కార్‌ ‌తానున్న సూదిమందు  సాల్తదా!లేదా!అని అనుమానం గొట్టింది. ‘‘పడుసోళ్ళకు సుత సూదిమందు ఇచ్చుడే’’అని మాగఏతులు జెప్పిండ్లు!గని అది ఒల్లెక్కాల ముచ్చటే అయింది.సూదిమందు దొరుకుడే తిప్పలయితాంటె కంపూటర్ల కేలి దరకాస్త్ ‌జేసుకుంటనే సూదిమందని కొత్త కానూన్‌ ‌జేస్తిరి. కడుపుతిప్పలకు కైకిల్‌ ‌బోయెటోళ్ళు ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌సెంటర్ల కాడ సూదిమందు పేరు రాయించుకోనీకి జమగూడిండ్లు. రొండు దినాలన్న కాకమందె మళ్ళో కొత్తకతల బడ్తిరి.’’మొదటి మల్కసూదిమందు బందు బెట్టిన’’ మంటిరి.మన దేశంల నూటికిద్దరు సుత సూదిమందు ఏసుకోకముందే మాటలు గిన్ని తీర్ల మల్కలు తిప్పే సర్కార్‌ ‌ను యేమనాలె!గిప్పుడే సూదిమందు కరువైతాందని మొదటి మల్క సూదిమందేసుడు బందు బెడితె దేశంల సగం కన్న యెక్కువున్న పడుసోళ్ళ సంగతెట్లా యేందీ!? గాళ్ళతోనే కరోనా వడి తిరుగబట్టింది.అని బద్నాం జేయబడ్తిరి.మరి గా నడీడులోపు వున్నోళ్ళకు,పిలగాండ్లకు సూదిమందు అందుతదన్న నమ్మిక లేకుంట బోతాంది.

కొరోనా రాకుంట రొండు మల్కలేశే సూదిమందు,కరోనా బీమారచ్చినంకేశే రెమిడెసివర్‌ ‌సూదిమందు,టెస్టింగ్‌ ‌కిట్లు సాలినన్ని ఇత్తలేరని సర్కార్‌ ‌మీద కోర్టులు గరమైతాంటె సుత యవారం’యేడేశిన గొంగలి గాడనేవున్నది’కరోనా మందుల దందా మొత్తం పెద్ద దేశాల చేతులల్లనే కాలవడ్డది.మస్తు జనాభా మన దేశంల అందరికి సూది మందేశేటందుకే నాలుగైదేండ్లు పడ్తదని అనబట్టిండ్లు.

గింత మందికి సూదిమందేసుడుతిప్పలయిటట్టే కానత్తాంది.రేపురేపు దేశం కోసం దర్మం కోసం సూదిమందు అడుగకుండ్లంటరు.పుసుక్కున అడుగుతె దేశద్రోహులని ముద్దరేశి జేల్‌ ‌కాండ్ల  గిట్ల నూకుతరు గావచ్చుల్లా!
దేశం గీ ఆరేండ్ల సంది పడ్డ తిప్పలు మునుపెన్నడు యెర్కలేదుల్లా! దేశం పీనుగల గడ్డ అయితాంటె సుత ముత్తెంత మనాది లేని గడ్డం సామి జనం తిప్పలరుసుకుంటడని నమ్మిక కానత్తలేదుల్లా!ఇయాల కరోనా సావైతె కట్టెకాలెటందుకు పీనుగ తెల్లారిదాంక ఎండలుండబట్టె! బతికిచ్చేటందుకు సాలినన్ని దావకాన్లన్న కట్టాలె!!లేకుంటె సచ్చినంక కాలే కట్టె కోసం సాలినన్ని స్మశానాలన్న కట్టాలె! సావుకందకుంట బతికేటందుకు ఆశపడి,అటిటు గాక మద్దెనున్నోళ్ళకు మందులు కరువాయె!ఆకరికి పానం పోశే గాలి సుత సాలదాయె! దునియా మొత్తం మన దేశాన్ని గిందుకే సూడబట్టింది గావచ్చుల్లా!

‘సూడ్రా! బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్’’!
‘‘ఇప్పటిదాంక యింటివి గదా! దేశమొత్తంల జనాలు గింతగనం ఆపతిలుంటిరి. లచ్చల పీనుగలకు కాలే కట్టె దొరికేటందుకే సందయితలేదు.గిసొంటి ఆగంల సుత అందరికి సూదిమందు ఇయ్యలేక దినమొక తీరుకతలుబడే సర్కార్‌ ‌కు రేపటి గోచారం,గాచారం యేట్లుంటది గావచ్చు!?నా ప్రశ్నకు జవాబు యెరుకుండి జెప్పకపోతె నీకు సూదిమందు దొరుకకుంట జేత్తగని!’’అని యెప్పటతీర్గనే బెదిరిచ్చేటి బేతాళుని శవాన్ని భుజాన్నేసుకొని ‘‘ఇను బేతాళ్‌! ‌దునియా మొత్తం ల మన దేశాన్ని  కరోనా బీమారి లెక్కలతోనే గాదు అప్పుల లెక్కలల్ల సుత ముందు నిలబెట్టిన గడ్డంసామి కూసున్న గద్దె లుకలుక మంటాంది. దేశానికి సాలినంత సూదిమందే తేనోళ్ళు దేశాన్ని యెట్లేలుతరన్న సవాలు మాగనే ఇనబడ్తాంది. మూతి మాశికలు,శానిటైజర్లు,భౌతిక దూరాలనే సుద్దులు జనాలకు జెప్పిండ్లు.ఎలచ్చన్లు ప్రచారసభలు,కుంబమేళాలు జోరుగనే నడిపిచ్చిండ్లు. నూటికిద్దరు సుత సూదిమందేసుకోకముందే సూదిమందు దగ్గర వడ్డదని జెప్పబట్టిండ్లు. ‘‘మతం సుట్టబట్ట మీద అధికారం కుండెత్తుకున్నకాడికి సాలు!’’ ఇక పోయిరామ్మని అడిగెటోళ్ళు గొంతు పెంచటానికి ముందుకత్తాండ్లు.గోచారం,గాచారాలన్నీ తిర్గబడ్తానయి.అచ్చేదిన్‌ ‌తెచ్చేందుకు జనం బయిటికి రాబట్టిండ్లు’’అని జెప్పుకుంట నడ్వ బట్టిండు..నడ్వబట్టిండు…

– ఎలమంద.తెలంగాణ.

Leave a Reply