Take a fresh look at your lifestyle.

సంబురాలెటు బాయె!?

“కొరోనా కాలమంత పైస షేయి మారక షెక్రం ఆగెటాలెకు కూలీనాలీ జేసుకునేటోళ్ళ ఇండ్లల్ల,రోడ్డుపొంట చిన్నపాటిదుకాండ్లు నడ్పుకోని బతికెటోళ్ళ యిండ్లల్ల బతుకుడే తిప్పలైంది. జరింత కొరోనా బుగులు సాటుకు బోయి మనిషి బయిటికచ్చేటాలకు వానలు దంచికొట్టబట్టినయి. యిండ్లు మునిగి పెయి మీది బట్టలతోని బతికినమని పిచ్చుకున్నరు.ఊర్లెకూర్లు మునిగి యింట్ల గాసం సుత కొట్టుక బోతె మంత్రులు,ఎమ్మేల్లేలెవలు జూషిన పాపానబోలె!పదిమందిని మాయజేషి ‘‘మనసున్న మారాజు పదివేలిచ్చిం’’డని సోషల్‌ ‌మీడియాల జూపే కతలు వడ్డ సర్కార్‌ ‌నేవనాలె!?బగ్గ వానలుబడి యే పంటలెంత కొట్కబొయినయి!? గండ్లు వడ్డ శెరువుల లెక్కలేందన్న మాట ముచ్చట సుత సర్కార్‌ ‌గంతవరకు ముందటేసుకోలె!తెలంగాణల మక్కలేయకుంట ఎవలుండరు.మక్కలేషిన రైతుల గోస దేవునికి ముట్టబట్టె! పల్లెల పొంట మక్కలారబోషినోళ్ళు వానలకు ఇత్తులు మొల్కలాయెసరికి లబ్బదిబ్బ మొత్తుకోబట్టె! ‘‘దింపుడుకల్లంకాడ నాయనో’’!అని మొత్తుకున్నట్టు ఆలిశెంగ పండుగ రోజు ధర జెప్తె కడుపుకందేదెప్పుడు!?”

vikramarkaబతుకమ్మ పండుగచ్చింది గని ఎవలి మొకం మీదనన్న సంబురం కానత్తాందానుల్లా!.ఎందుకు గానత్తది? ఏమున్నదని కానత్తదుల్లా! కొరోనా మనుషుల్నే గాదు,మనిషి బతుకు చిత్రాన్నీ సుత కొంటబొయింది.తెలంగాణ ల ఆడోళ్ళకు తొమ్మిది రోజుల అవ్వల్‌ ‌దర్జా పండుగ.మొగోళ్ళకు దసరాపండుగ.మనతాన గీటికున్నంత యింకో పండుగలకు కాతరుండది.చేతుల పైసలేకుంట ఆగం జేషిన కొరోనా తెలంగాణ పండుగ సంబురాల్ని బొందబెట్టింది. అవ్వోలింటికి పోయెటందుకు సంబురంతోని తోల్కబోయేటి అన్నల కోసం గల్మ తాన జూషిన చెల్లెలు ఇంకా ఎదురు జూడబట్టె! కొరో నా కాలంల తిండికే తిప్పలైన బతుకుల బతుకమ్మ దసరా పండుగలు గాయిబట్టినయి.కొరోనా ఆపతిల పనులు దొర్కని అడ్డకూలినుంచి హమాలి బతుకులు, గీర్ర తిర్గక ఆటోలోళ్ళ బతుకులు ఎన్నని జెప్పుకుందాం బక్కొళ్ళ బతుకు చినిగిన ఇస్తారి తీర్గయింది.

‘‘గాలచ్చినప్పుడే తూర్పార బట్టాలె’’ అనేటి ఇగురం యెరుకున్నోళ్ళకు మాత్రం కొరోనా కాలం కల్షచ్చిందనాలె! మనిషి మనిషోలిగెనే వుంటడనేది యెంత నిజమో!మోకా దొరుకుతె మనిషి లోపలిరూపం బయిట బడ్తదనేది సుత గంతే నిజవుల్లా! సర్కారేం దక్కువ దానికి సుత మోకా దొరికింది.అసలు రూపం జూపెట్టింది.రాష్ట్ర మంత జనం అప్పుల పాలై,ఊర్లెకూర్లను దివాల్దీయించింది.లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌పేరుతోని ఎన్ని తీర్ల ఆగం జేషిందో గని గరీబోళ్ళ బతుకులనుబతుకు లేకుంట అయింది.కొరోనా ముందు కాలమని, కొరోనా యెనుక కాలమని జెప్పుకోవాలె! వందలల్ల సావులయినప్పుడేమొ బుగులు రాజ్జమేలింది.యేడికాడికి లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌లాయె!రాష్ట్రమంత మూగనోము బట్టె!గిప్పుడు లచ్చల కేసులయితాంటె నేమొ యెవలికి బుగులు లేకుంటయింది.కొరోనా బుగుల్ల సందుల సడేమియాని యెవలికెంత తోత్తె అంత పక్కోన్ని దోసుకున్నరు పో! దోసుకోని దాసుకునే కాడ మనుషులే గాదుల్లా!సర్కార్లేం తక్వ తిన్లే!తీరొక్క మెలికేషి కానూన్లను ఆగం బట్టిచ్చినయి.జనాల తిప్పలర్సుకునే బదలు సర్కారే బగ్గ తిప్పలు వెట్టె!ప్రయివేటోళ్ళ దోపిడికి యెసోంటి కానూన్లు కావాల్నో అసొంటియి జేషిచ్చింది. ప్రవేటోళ్ళేం దక్వ! రొండాకులెక్కువనే సదివినోళ్ళాయే సర్కారే గిట్లుంటె మాకేం తక్వని దోసుకునుట్ల జరంత ముంగటున్నరు. మనం దెచ్చుకున్న మన తెలంగాణాల ఆకలైనోడు ఆటో నడుపుకోనీకి లైసెన్స్ ‌కావాలె గని దోపిడి జేషేందుకు ఏ లైసెన్స్ ‌కాయితాలవుసరం లేదాయె! లచ్చల మందికి నౌకర్లు పీకి యింటి మొగాన పంపిండ్లు. ఒట్టప్పుడు శెమట,నెత్తురు పిండుకోని అటెంక కరోనా బుగులని కోట్లమంది వల్స కూలోళ్ళబతుకులను బజాట్నేషిండ్లు. దళార్లచీకటి దందాలకు కరోనా మాగనే సాతయింది.

ప్రయివేట్‌ ‌బళ్ళు,కాలేజిలోళ్ళు ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌సదువుల పేరుమీద మస్తు దోపిడి దందా నడిపిచ్చిండ్లు. పనిజేషేటోళ్ళకు మాత్రం జీతాలెగ్గొట్టిండ్లు. కొందరు ఇంట్లెల్లక ,అప్పులెన్క అప్పులుజేషి,తీర్శే తొవ్వలేక షిగ్గుతోని మందుతాగి జీవిడిషిండ్లు. కొరోనా కాలమంత పైస షేయి మారక షెక్రం ఆగెటాలెకు కూలీనాలీ జేసుకునేటోళ్ళ ఇండ్లల్ల,రోడ్డుపొంట చిన్నపాటిదుకాండ్లు నడ్పుకోని బతికెటోళ్ళ యిండ్లల్ల బతుకుడే తిప్పలైంది. జరింత కొరోనా బుగులు సాటుకు బోయి మనిషి బయిటికచ్చేటాలకు వానలు దంచికొట్టబట్టినయి. యిండ్లు మునిగి పెయి మీది బట్టలతోని బతికినమని పిచ్చుకున్నరు.ఊర్లెకూర్లు మునిగి యింట్ల గాసం సుత కొట్టుక బోతె మంత్రులు,ఎమ్మేల్లేలెవలు జూషిన పాపానబోలె!పదిమందిని మాయజేషి ‘‘మనసున్న మారాజు పదివేలిచ్చిం’’డని సోషల్‌ ‌మీడియాల జూపే కతలు వడ్డ సర్కార్‌ ‌నేవనాలె!?బగ్గ వానలుబడి యే పంటలెంత కొట్కబొయినయి!? గండ్లు వడ్డ శెరువుల లెక్కలేందన్న మాట ముచ్చట సుత సర్కార్‌ ‌గంతవరకు ముందటేసుకోలె!తెలంగాణల మక్కలేయకుంట ఎవలుండరు.మక్కలేషిన రైతుల గోస దేవునికి ముట్టబట్టె! పల్లెల పొంట మక్కలారబోషినోళ్ళు వానలకు ఇత్తులు మొల్కలాయెసరికి లబ్బదిబ్బ మొత్తుకోబట్టె! ‘‘దింపుడుకల్లంకాడ నాయనో’’!అని మొత్తుకున్నట్టు ఆలిశెంగ పండుగ రోజు ధర జెప్తె కడుపుకందేదెప్పుడు!? ‘‘ఇయాలున్నమాట రేపుంటద!కొనేదాంక నమ్మికలేదు,కొన్నంక గాదు,కొత్తలందేదాంక బుగులే’’! అనేటి రైతన్న యింట్ల బతుకమ్మపేర్సుడెట్ల గావాలె!? గాల్ల గల్మన పండుగ సంబురాలేడ కానత్తయి!? కొరోనా ఆపతిల ఆగమైన బతుకులల్ల బతుకమ్మ పండుగకు కొత్తలు లేవు.కొత్త బట్టలు లేవు, కొరొనా వలస బోయిన కూలీ జీవుల మొకాల మీద, నవ్వులు లేకుంట జేషింది.ఈ యేడు బతుకమ్మ గిట్లాయె!ముందు ముందన్న సల్లంగ జూడాలె!పల్లె మొకాన నవ్వులు బూయించాలె!.

జూడ్రా!బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్’’!
‘‘ఇప్పటిదాంక యింటివి గదా! ఆపతి యేదచ్చినా సర్కార్‌ ఎం‌దుకు ఆదుకోలేదు!? యేడ కాటగల్శిందంటవు!? నా పశ్నకు జవాబు సరింగ జెప్పకుంటె పద్మాక్షి గుండంల దునుకుత!అని యెప్పటి తీర్గనే బెదిరిచ్చేటి బేతాళుని శవాన్ని బుజాన్నేసుకొని ‘‘ఇను బేతాళ్‌!‌గోలీ యేసుకుంటె బోయే ‘‘తపాషి’’ రోగమని, యేమన్న గిట్లయితె వేల కోట్లయినా ఎన్కకు బోయేది లేదని కేసిఆర్‌ ‌సారే జెప్పిండు. రాబోయే ఆపతి యెసొంటిదో సోయి లేకపోవుడోటి,ముదిరి కరోనా బీమారికి దావకాన్లల్ల సావులెక్కువైనా సూత పరీక్షలు సాలినంత జేయకపాయె! సర్కార్‌ ‌దావకాన్ల వైద్ధెం కరువాయె! ముల్లె ఇప్పింది లేదు,సాయమందింది లేదు.జనాలను కరోనాకేషి సార్‌ ‌ఫామవుజుల తోవబట్టిండు. నౌకర్లు లేవు,పనులు లేవు,దిన దిన గండమొలిగె తిండిలేని బతుకులాయె! జనం రంధి లేకుంట, జనాల్ని కల్వకుంట ‘కల్వకుంట్ల’ సార్‌ ‌గీ తీర్గ ఆగం బట్టిచ్చుడు జేబట్టే ఈ యేడు బతుకమ్మ మొకం మీద నవ్వులు లేకుంటబాయె!’’అని జెప్పుకుంట నడ్వ బట్టిండు…నడ్వ బట్టిండు.
– ఎలమంద.తెలంగాణ

Leave a Reply