Take a fresh look at your lifestyle.

సదువులాగమైతానయి!….

“ప్రయివేట్ బడులకు పోయే మధ్ధె తరగతి  కుటుంబాల పిల్లగాండ్లు కిందికో మీదికో ఇంట్లుండే పోన్ దొరికిచ్చుకుంటరు!అంతో ఇంతో తిప్పలు బడి డాటా సిమ్మేసుకుంటరు.కూలినాలి చేస్కునే బతుకులకు దినం గడుసుడే తిప్పలైతాంటె ఆన్ లైన్,డిజిటల్ సదువుల కోసం పెద్ద పోన్లెట్ల కొనాలె!డాటా సిమ్ములెవ్వలియ్యాలె!?సర్కార్ బడికచ్చే గరిబోళ్ళ పిల్లగాండ్లేంజెయ్యాలె!అయ్యుంటె అవ్వ, అవ్వుంటె అయ్య లేని గరీబు కుటుంబాల పిల్లగాండ్లేం జేషి కొనాలె! ఎట్ల జేషి కొనాలె!”

yelamandhaకొన్ని తరాల దాంక యాదుండే తీర్గ మనిషిని ఆగం జేషింది కొరానా.అది జేషేటి ఆగాన్ని అంఛనా ఏయలేక ఏలికలు జెప్పే ఎటమటం ముచ్చట్లు మనుషుల జీవితాన్ని ఇంకింత ఆగం బట్టిచ్చినయి. కొరానా దెబ్బకు కూలవడ్డ ఆర్ధికానికి కిందికోమీదికో జేషి మళ్ళా పాణం బోయచ్చేమొ గని, జాతినిర్మాణం జేషే సదువులను అడ్డగోలుగ ఆడిచ్చి గీ తీర్గ బొందబెట్టుడనేది ఇంతాంత నష్టం కాదు. మనిషికీ మనిషికీ మద్య గోడలు గట్టేకుటిలబాజి కతలకు ఊతమయ్యే కొత్తసదువులకు ఏలికలు డప్పులు గొట్టి సాగతం పల్కబట్టిండ్లు.గీసోంటి తాకట్ల సదువులు దేశాన్నేం వుద్దరిత్తయో ముందుముందు జూడాలె! కొరోనా తోని పైలంగుండాలని తెలుసుగని,ఎప్పటి దాంక పైలంగుండాల్నో ఎవలికి ఎర్కలే! దాని గండాన అదే పోతది తీ!అనెటట్టు లేదాయే!అదెటూ పోకుంటమాయె గని మనమైతె పోవాలెగద! ఏదో ఓ తొవ్వ అందరు మాగనే బడ్తరుగని,మన బతుకులే తొవ్వ బట్టాల్నో యేమో!ఉన్నోళ్ళకు ఏదో తొవ్వ బరాబరుంటది,మరి గరీబోళ్ళకే యే తొవ్వ సందు బుడ్తలేదు.బతుకులు ఇరుకుటమవుడే గాదు,పోరళ్ళ దువులు సూత యెటమటమైతానయి.యేటేటా ఏలికలిచ్చేటి నిధులు జాలక సర్కార్సదువెప్పుడు జూడు “దినదిన గండం నూరేళ్ళాయుషు” తీరుగుంటాంది.భౌతిక దూరాల్నేకాదు, కరోనాకు నిజంగ “సామాజిక” దూరాల్ని సూత పెంచే”దోరీర్కం” లక్షణాలుంటె,కొందరికి కోరోనాల సిత్రంగ “సోషలిజం” కానత్తాంది!కరోనా ‘కాడె’ప్పుడెక్కుత దోగని,తినెటందుకు ‘బలుసాకు’సూత దొర్కని కరువు కాలమైతె కండ్ల ముందుకత్తాంది.

కడుపులు ఎంగిలికేడిషినా పోరళ్ళ సదువులన్న బాగుండాలనే గరీబోళ్ళ ఆశలు ఆవిరైటట్టున్నది.సర్కార్ తెచ్చేటి ఆన్ లైన్ సదువులెంబడి ఉరుక లేక పూటకెళ్ళని బిడ్డల సదువులాశలు సన్నగిల్లనున్నయి.”ఉన్నోళ్ళకే సదువు,లేనోళ్ళకది కరువ”నే ఇగురంజెప్పకనే జెప్తానట్టున్నది.కరోనా కాలంలో బడి సదువుల తీరు మారుతాందట! పాఠ్యపుస్తకాలు సవరించి భౌతిక వాదం,శాస్త్రీయ వైఖరులు పెంచేటి కొత్త సిలబస్ బోధిత్తరా!? గిసొంటి వాటిని అమలు జేసుడు వుంటదా! కొత్త ముచ్చటేందంటె దినం తప్పిచ్చి దినం బడికి పోవాల్నట!ఇంటి కాడుంటె దినమంత వీడియోలు సూసుడే సదువంట!ఇసోంటి ఇచ్చంత్రాలసదువులు లాక్డౌన్ ఒడిషినంక మన సర్కార్ బళ్ళల్ల సూతకానత్తయట!ప్రయివేట్ బడులకు పోయే మధ్ధె తరగతి కుటుంబాల పిల్లగాండ్లు కిందికో మీదికో ఇంట్లుండే పోన్ దొరికిచ్చుకుంటరు!అంతో ఇంతో తిప్పలు బడి డాటా సిమ్మేసుకుంటరు.కూలినాలి చేస్కునే బతుకులకు దినం గడుసుడే తిప్పలైతాంటె ఆన్ లైన్,డిజిటల్ సదువుల కోసం పెద్ద పోన్లెట్ల కొనాలె!డాటా లెవ్వలియ్యాలె!?సర్కార్ బడికచ్చే గరిబోళ్ళ పిల్లగాండ్లేంజెయ్యాలె!అయ్యుంటె అవ్వ, అవ్వుంటె అయ్య లేని గరీబు కుటుంబాల పిల్లగాండ్లేం జేషి కొనాలె! ఎట్ల జేషి కొనాలె! ఇంటర్ నెట్ ఉన్నంక బడి పాఠాలు సూద్దామనుకుంటె చెప్పే సార్ల కన్న ముందుగాల్నే ‘బరివాత’చ్చే యాపార ప్రకటనలు,మసాల ముచ్చట్లు ఇచ్చంత్రమనిపిచ్చే మోపయితది.అవేంటియో! యెందుకచ్చి పల్కరిత్తానయో! తెల్వని కాన్నించి తెల్సుకునే తొవ్వ బడ్తరు.ఛలో!ఇంక సూపులల్ల,మాటలల్ల తీర్లు మల్కబడ్తది.”బైపాస్”ల “పెద్ద మనుషు”లై ముచ్చట్లు సందు ‘మలుగుతయి’.చదువుకునే పిలగాండ్లదింక పెరిగేటి ఈడాయె!పొద్దుగుంకుల పోన్లదే లోకమైతె “కంటిజూపు” దెబ్బతింటది.కంటి దావకాన్ల జరంత నయమైతదో లేదో గని,నయం కాకుంటుండే అసలు ‘సూపు’ శాన్నే మిగిలుంటది.

ఇసోంటి పోన్ సదువులు కాలేజ్ దాటిన పెద్ద పిల్లగాండ్లకు జరంత మేలు జేత్తది గావచ్చేమో గని,బడి పిల్లగాండ్లకు జేషే కీడు మాత్రమెక్కువనే పోన్లు,కంప్యూటర్లు పంతుళ్ళకు ప్రత్యమ్నాయం కాదన్న సోయి పిల్లగాండ్ల కే గాదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు సూత పం(పెం)చాలె! ఫోన్లు ,కంప్యూటర్లే పాఠాలు జెప్తె బడి పంతుళ్ళతోని పని లేదాయేంది!?గురువు లేని విద్దె గుడ్డివిద్దెనే! అంటరు గద! తరగతి గదిల్నే జాతి నిర్మాణమైతదని జెప్పిన పెద్దాయన ముచ్చట యేం గావాలె! తరగతి గది అంటె నాలుగ్గోడలే అనుకున్నరా యేంది!? ఆ నాలుగ్గోడలల్ల పిల్లగాండ్లకు పంతులుకు మద్దెన సంబంధం సదువొక్కటే కాదు గదా!తీరొక్క ధిమాకు పిల్లగాండ్లుంటరు.ఉరికెటోడుంటడు,కూలబడి లేవకుంటయేడిషేటోడుంటడు,నడిపిత్తె తనడువనోడుంటడు. అడుగక ముందే జెప్పెటోడు,అడిగినా సూత నోరిప్పనోడు ఎంత మంది పిల్లగాండ్లుంటరో వాళ్ళన్ని తీర్లుంటరు.మూర్తిమత్వ పరిశీలన,పూర్వజ్ఞాన పరిశీ లన,ఇనుట్ల వైయుక్తిక తేడాలు,పరీక్షలు పెట్టుడు,మార్కులిచ్చి మంచిచెడులు జెప్పుడు,రాతకు సంబంధించిన జ్ఞానం సూసుడు ఇవన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకునే కతలు తరగతి గ దిల పంతుళ్ళకు పిల్లగాండ్లకు మద్దెన రోజు నడువాలె!తూతూ మంత్రంగ నడిపేటి కతలు పడితె వాళ్ళకు సదువొక్కటే దొరుకతది.బడంటె సదువొక్కటే కాదు గదా! ఆ నాలుగ్గోడల మధ్ధె ఇంక శాన్నే నేర్పేటియుంటయి గదా! బతుకు తోవల ఎదురచ్చే మంచి చెడులు నైతికజ్ఞానం,క్రమశిక్షణ,పిల్లగాండ్ల లోపలున్న సృజనాత్మకతలకు దారులు సూపే టి పనులు ఇవన్ని పోన్ పాఠాలల్ల అయ్యే కతేనా!? ఇవన్ని లేకుంట పిల్లగాండ్లకు కరోనా సాటున జేప్పజూషే పోన్ పాఠాలు ఎసోంటి యువతరాన్ని తయారుజేత్తయో కదా! మెషీన్లల్ల మెషీన్లే తయారైతయన్న ఇగురం ఎరుక గావాలె!పోన్లల్ల సదువు ఎసోంటోళ్ళను తయారు జేయబోతాందో ముందుముందు తెలిషి రావాలె!. సర్కారెప్పుడు బాధ్యతలకు నీళ్ళిడిషే కతలు పడుతది. కోరోనా గుబులు సూపెట్టి,సర్కారుసదువుల బాధ్యతల్ని ఇడిషిపెట్టే పనిలపడతది.పంతుళ్ళకు బడులకు,పంతుళ్ళకు సమాజానికి,పంతుళ్ళకు సదువులకు సంబంధాలు తెంపే అడ్డగోలు కతలు పడ్తది.ఆన్ లైన్ పాఠాలకు పంతుళ్ళ తోని పనేడిది! అసోంటప్పుడు పంతుళ్ళ నౌకర్లెందుకంటది!పోన్ సౌలతున్న పిల్లగాండ్లు పాఠాలింటె,అవి లేనోళ్ళు తెల్లమొకాలేస్తరు.పిల్లగాండ్ల సదువులు,వాటి ఫలితాలల్ల ఎక్కువతక్కువలు మోపయితయి.వాళ్ళ మద్దెన సామాజిక దూరాలు పెరిగి,బడి సదువులు “కుక్కలు చింపిన ఇస్తార్లయ్యే” కాడికత్తది.

సూడ్రా!బయ్!ఇక్రమార్క్!
ఇంటివి కద! “సాంకేతికత సాయముంటె సదువులింక బాగుంటయన్న” సోయి లేని చర్చలెందుకైతానయి? ఆన్ లైన్ పాఠాలను వ్యతిరేకించేటోళ్ళు బుద్దిజీవు లెట్లయితరు? నా ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పాలె! లేకుంటె యెప్పటి తీర్గ మళ్ళ చెట్టెక్కుత! పైలం మరి! అని బెదిరిచ్చేటి భేతాళున్ని యెప్పటితీర్గనే భుజాన మోసుకుంట”ఇను! భేతాళ్! సాంకేతికత సదువులను మెరుగు పరుస్తయనేది నిజమే! గని ఆ సాంకేతికతను ఉపయోగించుకునే సామర్థ్యాలు అందరికి లేవనేదే సమస్య!అందరికీ సంబంధిత సామర్థ్యా ల పెంపు సర్కార్ బాధ్యత,ఆ బాధ్యతల్ని విస్మరించి సర్కార్ ఈ వ్యవస్థలోని క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే వారిని పక్కదారి పట్టించేందుకు చేసేటి ఉద్దేశపూర్వక ప్రకటనలు,ప్రణాళికలపై చర్చలు అవసరం,ఆ చర్చలే సరైన మార్గదర్శనం చేస్తయని మరవద్దు.రొండోది: కరోనా దెబ్బకు మన బడిసదువులు సూత మనుషుల మద్దెన గోడలు కడ్తానయి. సామా
జిక అంతరాలు పెంచేటి సదువులల్ల గురువు పాత్ర విస్మరించబడటం క్రమేపి పెరుగుతది.తరగతి గది విలువల వినాశనం జరుగుతదన్న సోయి వున్నది కాబట్టే ఆన్ లైన్ క్లాసులను వ్యతిరేకించే వాళ్ళే అసలైన బుద్దిజీవులు”.అని జవాబు లిచ్చుకుంట నడ్వ బట్టిండు….నడ్వబట్టిండు….

Leave a Reply