Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘సదువులెట్లా’’!?….

“బడి గంట మోగేదెప్పుడు!బడి తెరిషే సంబురమచ్చెదెన్నడు’’! అని ఎదురు జూసే పిలగాండ్లు ఈ యేడింకా ఏం కాన్రాక మనాధిల పడ్డరు.గంటమోగే బడులు నడిపిత్తే పిలగాండ్ల పాణాలెట్లనేది మన రంధి. అందుకే బడి మైదానంల మోగే బడిగంట సెల్‌ ‌పోన్‌ ‌లల్ల మోగుడే ఇచ్చంత్రమై సదువుల బండి తీరు బర్కతి లేకుంట కాబట్టింది. సదువులెట్లా! అనేది ముంద టేసు కోకుంటె కోర్టు రేపోమాపో దొబ్బులు బెడ్తదనంగ సర్కార్‌ ‌సదువుల మీద మీటింగు బెట్టింది.ఏం జేద్దాం! అనే ఇగురం జెప్పకుంట ‘‘ఏదో తీరుగ ఒక్కొక్కటి ప్రక్షాళన జేసినట్లే సర్కార్‌ ‌సదువులనూ ప్రక్షాళన జేయాలె! గని’’అని అనుడు తప్ప ఇంకో మాట జెప్పక పాయె!సదువులను పచ్చాలనకు దీర్ఘ కాలిక వ్యూహాలు  అటెంక జేసుకోవచ్చు గని, ముందుగాల సదువుల బండి నడిషేదెప్పుడు!? “

‘ఏరుకు పోయిందే పోకడ,ఏలిక జెప్పిందే తీర్పు’’! అన్నట్టే వున్నది.సర్కార్‌ ‌పనితీరు జూడబోతె ఈ యేడు సదువులెట్లా!?అనేది ఓ కొస్సకు తెచ్చేకతైతె కానత్తలేదు.ఆన్‌ ‌లైన్‌సదువులు తెచ్చి నియత విద్యకు నీళ్ళొదిలే పని మొదలు జేసుడేంది!?.’’ఏతాం పాటకు ఎదురు పాట లేదన్నట్టు’’ సర్కార్‌ ‌నడుపాలనుకునే ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌సదువుల మీద యెవల్ని అడుగుడు నుడుగుడు లేకుంటె యెట్లా!? ‘‘అయింది ఆకులవెట్టి, కానిది కంచాల వెట్టుడు’’ తీర్గ పుసాపుసా డిజిటల్‌ ‌పాటాలు జెప్పిచ్చుడు సరైంది కాదని బుద్దిజీవులు జెప్పే మాటలు ఇనిపిచ్చికునుడే లేకుంటాయె!. కొరోనా కాలమచ్చియే మన్నాగినయా!? కార్పోరేట్‌ ‌పెద్దోళ్ళ యాపారాలాగుతలేవు. కరోనా సావుల లెక్కలాగుతలేవు.ఏవి సుత ఆగుతలేవు గని సర్కార్‌ ‌సదువులొక్కటే ఆగినయి.ఏవాగినా, ఆగకుంటమాయె గనిబడి సదువులు ఆగద్దు! అట్లని అడ్డగోలుగ ఆగం జేషే సదువుల ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌కతలు పడుడేంది!? సదువులెట్లా!?అనే ముచ్చట ఇప్పటికైనా సర్కార్‌ ‌ముందటేసుకోవాలె! సదువులెట్లా! అనేదానికి ఎవలేం జెప్పినా గని, చేయటానికి ఏమున్నదనేది ముందటేసుకోవాలె! బడి గంట మోగేదెప్పుడు!బడి తెరిషే సంబురమచ్చెదెన్నడు’’! అని ఎదురు జూసే పిలగాండ్లు ఈ యేడింకా ఏం కాన్రాక మనాధిల పడ్డరు.గంటమోగే బడులు నడిపిత్తే పిలగాండ్ల పాణాలెట్లనేది మన రంధి. అందుకే బడి మైదానంల మోగే బడిగంట సెల్‌ ‌పోన్‌ ‌లల్ల మోగుడే ఇచ్చంత్రమై సదువుల బండి తీరు బర్కతి లేకుంట కాబట్టింది. సదువులెట్లా! అనేది ముంద టేసు కోకుంటె కోర్టు రేపోమాపో దొబ్బులు బెడ్తదనంగ సర్కార్‌ ‌సదువుల మీద మీటింగు బెట్టింది.ఏం జేద్దాం! అనే ఇగురం జెప్పకుంట ‘‘ఏదో తీరుగ ఒక్కొక్కటి ప్రక్షాళన జేసినట్లే సర్కార్‌ ‌సదువులనూ ప్రక్షాళన జేయాలె! గని’’అని అనుడు తప్ప ఇంకో మాట జెప్పక పాయె!సదువులను పచ్చాలనకు దీర్ఘ కాలిక వ్యూహాలు అటెంక జేసుకోవచ్చు గని, ముందుగాల సదువుల బండి నడిషేదెప్పుడు!? గణగణ గంటలు మోగేదెప్పుడు!?అనే దానికి జవాబు ఇయ్యకుంట యవారం లేని చింతమడక ముచ్చట్లే ముందటేసుకోని కొండంత రాగం తీషిండ్లు. కోర్టు దొబ్బులు బెట్టకుంట యేదో వోటి బమ్మాండంగ జేత్తానమని జెప్పాలె!గాబట్టి డిజిటల్‌ ‌పాటాలు తయారైతానయని ఓ ‘‘ అతి తెలివైన జవాబోటి ‘‘ తయారు జేసుకున్నరు.నిజాయితీ రంగు బూసుకోని తెలివిలేని జవాబులు జెప్పినప్పుడల్ల కోర్టు దొబ్బులు బెడ్తనేవుండె!తప్పుతదా అనుకోనిపడ్డ అధికారులు గాబట్టి నోరెత్తకుంటుంటరు. పెద్దోళ్ళు మాత్రం తాటి మట్టాసొంటి నాలికెను గిర్రున తిప్పెటందుకు తయారుంటరు. దావకాన్ల చెరువులు పుట్టంగ లేంది,సర్కార్‌ ‌బళ్ళల్ల సదువులు కరువైతె తప్పేంది!?అనడిగే మంత్రి సార్లు మైకుల తోని తయారుంటరుల్లా!.

Vikramarkudu

కరోనా కాలంల సదువుల సంగతి ముందటేసుకుంటె పంతుళ్ళ తోనో,సదువుల యవారం తెల్షిన ఎమ్మెల్సీల తోనో,పంతుళ్ళ సంఘాలల్ల తోపులైన లీడర్ల తోవిద్యా పరిరక్షణ కమిటోళ్ళ తోనో కూసోవలె!పిలగాండ్లను బడికి పంపేటి తల్లిదండ్రుల మనుసులేమున్నదో అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలె! బుద్దిజీవులు, సదువుల రంగం ల మేధావులను అడుగాలె గని అయ్యేయెస్‌ ఆపీసర్లు, డైరెక్టర్లు ,సెగెట్రీల తోని కూకోని సమీక్షలు జేత్తె ఏసోంటి తేలుతదో కానచ్చింది గదా!’’ఏనుగు దూపకు సూరు నీళ్ళ’’న్నట్టు అటిటు జేషి ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాల పాత పాటే అందరు బాడిండ్లు.దూరదర్శన్‌ ‌యాద్గిరి,టి-శాట్‌ ‌లల్ల డిజిటల్‌ ‌పాటాలు,జిల్లా కేంద్రాలల్ల యూ టూబ్‌ ‌పాటాల ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌సదువులకు సర్కార్‌ ‌ముగ్గు బోషింది. సదువుల యాపారం జేషే ప్రయివేటు పెట్టుబడోళ్ళ ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాల యవారం ఇప్పటికే రొచ్చురొచ్చయితాంది. ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాల పేరుతోని లచ్చల రూపాల దందా మాగనేనడువబట్టె! ఏ లీడర్ల అండ తోని గీ సదువుల దందా నడుబట్టెనో ఎరుకున్నదే!అందుకే సర్కార్‌ ‌ప్రయివేటోళ్ళ దందాల ముందటికేలి ఏలు బెట్టిన పాపాన బోలేదు.ఎనుక నుంచి ఏలు బెట్టి ఏం బావుకుంటాందో ఎవలికెరుక!?
పిల్లగాండ్లకు ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలు జెప్పి నడుపుడంటె ఈ యేడు సదువులను ‘‘మమా’’! అనిపిచ్చుడే! సర్కార్‌ ‌బళ్ళకు వచ్చేటి పిలగాండ్ల ఇంటికాడ టీ.వీ.లు,ఇంటర్‌ ‌నెట్‌ ‌కనెక్షన్లు,స్మాట్‌ ఆం‌డ్రాయిడ్‌ ‌ఫోన్లు,డాటా సిమ్ములు వుంటెనే అన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటం ఇనేటట్టుంటది. గివన్నీ కొనే శాతనయెటోళ్ళు యెంతమంది వుంటరు!? ఇవన్ని వున్నోళ్ళకు సర్కార్‌ ‌సదువులు అందుతయి,అవి లేనోళ్ళకు సదువులను దూరం జేసుడేనా!గిసొంటి ఎక్కువంతరం,తక్కువంతరం జూపెట్టేటి సదువులతోని సమాజం యేంగానున్నదో యేమో!? సమస్యలస్తె సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేక,తొందరపడే ప్రమాదకర వయసు బడి పిలగాండ్లది. చిన్న చిన్న కారణాలకే తీవ్రంగ ఆలోచనలు జేషి ధిమాక్‌ ‌కరాబ్‌ ‌జేసుకోని పుసుక్కున ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే వయసు వాళ్ళది. వత్తిడిలోఅసహనం,చిరాకుతొందరపాటు,మొండితనం,ఒంటరి ఆలోచనలు,అకస్మాత్తు నిర్ణయాలు తీస్కునే వయసువాళ్ళది.బళ్ళుంటె వాళ్ళ ప్రవర్తనలు,ఆలోచనలకు,మార్గం జూపేటి కౌన్సిలింగ్‌ ‌పంతుళ్ళ దగ్గర దొరుకుతది. మందిల కేలి ఒంటరోన్ని జేషినంక వాళ్ళకు బడికి,వాళ్ళకు పంతుళ్ళకు బంధం తెగిపోతది. ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌సదువులు పిలగాండ్ల గండానికే వత్తానయని సర్వేలల్ల తల్లిదండ్రులనబట్టె!

‘‘కరోనా బీమారి నుంచి పాణం కాపాడుకోవాలె! పైసపైసకు అయ్యే తిప్పలెవలికి జెప్పుకోవాలె! గీ సందుల ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాల కోసం వేలు బోషి ఇంటర్‌ ‌నెట్‌ ‌కనెక్షన్లు,స్మాట్‌ ఆం‌డ్రాయిడ్‌ ‌ఫోన్లు, డాటాసిమ్ములు కొనుడెట్లయితది’’!? గీవేవి కొనకుంటె పోరలేమన్న జేసుకుంటెట్ల అన్న గుబులైతాందని తల్లిదండ్రులనబట్టె! బళ్ళతోని,పంతుళ్ళ తోని సంబంధం లేకుంట నడిషే సదువులు సమాజానికి,సర్కార్‌ ‌సదువులను దూరం జేషే కాడికి తెత్తది. సమాజానికి దూరమైన సర్కార్‌ ‌బళ్ళు,పంతుళ్ళు వుండుడెందుకు! దండుగ కాకపోతె!? అనే యవారం మోపయితది. ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలు పంతుళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని,ఈ ప్రయత్నాలు సదువులను దారి మళ్ళిచ్చేటియని సర్వేలల్ల తల్లిదండ్రులు జెప్పిన అభిప్రాయాలను సర్కార్‌ ‌చెవినేసుకోవాలె! ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌సదువులెనుక సర్కార్‌ ‌పడుడు ఇచ్చంత్రమోలిగె కొడుతాంది. తెలివిగల సర్కారైతె బర్కత్‌ ‌లేని ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌సదువుల యవారాలు బందు బెట్టాలె! కరోనా బీమారిని ఎదుర్కొనే బేఫికర్‌ ‌బళ్ళను సిద్దంజేయాలె!

సూడ్రా!బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్!
ఇం‌టివి కద!ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలు జెప్పిచ్చేటి పనిబెట్టుకున్న సర్కార్‌ ‌తీరుపై బుద్దిజీవుల వ్యతిరేకత యెందుకు గావచ్చు!?నా ప్రశ్నకు నిజమైనజవాబు చెప్పకుంటె నేనయితె ఊకోను సుమీ! అబద్దం జెప్పినోళ్ళకు కరోనా రావాలని శాపం బెడ్త! అని బెదిరిచ్చేటి భేతాళున్ని యెప్పటి తీర్గనే భుజానమోసుకుంట’’ఇను!భేతాళ్‌! ‌బళ్ళెప్పుడు తీత్తరా!అనెదురు జూషే పిల్లగాండ్లందరికి స్మాట్‌ ‌ఫోన్లల్ల జూపేటి పాటాలు పంతుళ్ళకు ప్రత్యమ్నాయం కాదు. విషయ వివరణలే తప్ప విశ్లేషణలకు,విషయం పై చర్చలకు లోతైన అవగాహనకు తావివ్వని ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలను బుద్దిజీవులు తప్పకుంట వ్యతిరేకిస్తరు.’’అని నవ్వుకుంట నడ్వ బట్టిండు… నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద,తెలంగాణ.

Leave a Reply