Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘‌రంగులు జల్లుకుంటాండ్లు’’…!

ఐదేండ్లకోపాలచ్ఛే ఓట్ల పండుగేందోగని మద్దెమద్దెన అచ్చేటి బుడ్డ ఎలచ్చన్లుంటయి.అసలు వాటికన్న గియీటికే జోరు మస్తుంటది.గిప్పుడు లష్కర్‌ ‌బోనాలాసొంటి బల్దియా ఓట్ల పండుగచ్చింది. అన్ని పార్టీలోళ్ళు ఆల్శెం లేకుంటా పోటీలువడి ప్రచారపు ‘పులియేషగాళ్ళ’ను,తొడగొట్టే ‘పోతురాజు’లను దించిండ్లు.ఎగిరెగిరి శివాలెత్తుట్ల ఎవలి కెవలు తక్కువలేరు. బలం, బలగం వుంటె సాలను కుంటె గాదుల్లా!జనం యెటు జూడబట్టిండ్లనేదే అసలు ఇగురం. జనం తిప్పలు అర్సుకునెటోళ్ళు యెవలనేది తేలాలె! ఆ రేండ్ల సంది నడిశే దొరీర్కం పట్నంబతుకులను గంగ పాల్జేశిందని జనం అనుకుంటె గనుక పట్నం టాకీసుల కొత్త సినిమాడుతది. బండి మీద ముగ్గురెక్కి తిరిగిన చలాన్లుండయి.’’అయ్యా! రోడ్లు బాగలెవు బాంచను,దానికి మాదే బాద్దెత!గా చాలన్లన్ని మేమే గడుత’’మని బల్దియా ముందుకత్తది.బండ్లు బొయినోళ్ళకు కార్లు కొట్టుక బొయినోళ్ళకు బండ్లు,కార్లు కొత్తయత్తయి.బాగ్యలచ్చిమి యెలుగులల్ల చార్మినార్‌ ‌చీకటైనా గావచ్చు.తెలంగాణ గొలుసుకట్టు శెరువులల్ల తామరపూలు పూశినా ఇచ్చంత్రం గాదుల్లా!”

vikramarkuduu ‘‘నేలిడిశి సాము జేత్తె బోర్ల బొక్కల పడుడైతె కాయం.
పడితె  పడితె పడితామాయె గని,పడ్డ కాన్నుంచి పాటాలైతె నేర్సుకోవాలె గదా!ఆ…గట్ల నేర్సుకోకుంటనే రేపురేపు మస్తు తిప్పలైతది.ఓట్ల పండుగత్తె రాజకీయాలనేటియి మాగనే జేయాలెగని యెవలితోని జేయాలనే సోయుండాలె! అవుతలివుతలి పార్టోల్ల తోని  జేత్తె సరేగని,జనం తోని జేత్తె యేమయితది!?’’జిపాడిట్‌’’ ‌చేయిజారి,అసలు యవారం దుబ్బాక దుబ్బయితది.నాలికె తాటిమట్టయి చెప్పిన హామీలు మరిశి పోతె పయ్యలు పంచరయితయి.

ఎలచ్చన్ల బద్దిల దిగెటోళ్ళందరికి గెల్వాలనే వుంటది.గెలిశెటందుకు యేంజేయాల్నో,యెట్ల జేయాల్నో నిల్సున్నోళ్ళకెరికె! ఓటెవలికేయాల్నో సుత ఓటర్లకు మాగెరికె!అన్ని పార్టీలోళ్ళు వాళ్ళ కిందున్న కర్రెరంగు యాదిమరిశి కొత్తపొంకనాలకు పోబట్టిండ్లు.గెలిశి గద్దెక్కుతె యేం జెత్తరో జెప్పమంటె యెటుగాకుంట పరాశికపు మాటలు జెప్పబట్టిండ్లు. ఈపాలి బల్దియా యెలచ్చన్ల అభివృద్ధి మాట ఇనత్తలేదుగని యన్నడినని,కానని కొత్త ఇచ్ఛంత్రాలు కానత్తానయి.గిప్పుడు మతం బొమ్మాలై  అందరికన్న ముందచ్చి పచారంల  నిల్సున్నది. మతాన్ని అలాయిబలాయి జేసుకొనుట్ల ఓట్లు రాలుతయన్న ఆశ అందరికున్నది.

ఎలచ్చన్ల మతాన్ని నమ్ముకోనుట్ల ఇప్పుడున్న  పార్టీలన్ని తోపులే!అన్నిపార్టీలోళ్ళు ఓటర్లకు  మతం ముద్రలేసే పని ముందేసుకున్నరు.ఇదివరకెన్నడు.లేని తీర్గ  దేశబక్తుల బస్తీలని,దేశవిభక్తుల,సంఘవిద్రోహుల బస్తీలని కొత్తంగ బోర్డులు బెట్టుడు మొదలుజేసిండ్లు.ఈపాలి ఓట్లల్ల  ‘‘మతం’’ అసలు యెజెండా అయి అన్ని   జెండాలముందు ఎగిరెటట్టున్నది.ఇది ముందు
ముందు పట్నం బతుకుల్ని ఆగం జేశే పమాదముంటది.దేశం మొత్తాన్ని ఆరేండ్లల్ల అంగట్ల బెట్టి అరేకు మాల్‌ ‘‘ ‌తీర్గ అగ్గువసగ్గువకు అమ్మబట్టినోళ్ళు సుత గెలుపుకోసం’’భాగ్య లక్ష్మి’’ బంపర్‌ ‌లాటరీ ని నమ్ముకోని తొడకొట్టబట్టిండ్లు. ఓటరు దేవుని ‘‘మషీబూశీ మాయాజేశి’’ పట్నం ఎలచ్చన్లు యెట్ల జేశి గెల్వాలని తీరొక్క ‘‘పట్నాలే’’య బట్టిండ్లు.
పట్నంల ఇంటింటికి మునిగిపోయేటంత నీళ్ళిచ్చినోళ్ళు,ఓదార్పు యాత్రలు జేషి పదివేల రూపాలిచ్చినంక ఓట్లెటుబోవని నిమ్మలమైండ్లు.అసలు సిసలు ఇందువు బొందువు లాగ వుండెటందుకు జాన్‌.‌జబ్బాసొంటి పాత బస్తీ దోస్తాన సుత ఇడ్వక తప్పలే! పన్లె పని చిన్నమాఫియా సామిని బిలిశి మళ్ళో యాగం జేత్తె మాగనే పనికచ్చేది గనిఅన్ని వురికురికి జేషినా టైం సాలెటట్టు లేదాయె!ఆరేండ్ల సంది ఇచ్చిన లచ్చ ఇండ్లల్ల వుండెటోళ్ళ ఓట్లున్నంక వేరే  రంధి పడుడెందుకని జెప్పుకరాబట్టె! అట్లిట్ల గాదుగని కేంద్రం మీదికి యుద్ధం జేత్తనని  అనేటాలకు అందరు బుగులు కాబట్టిండ్లు. చీకటిబడ్డంక అనేటియి తెల్లారిగట్ల యాదుండయని గీళ్ళకు యెరికెలేదాయె!
ఐదేండ్లకోపాలచ్ఛే ఓట్ల పండుగేందోగని మద్దెమద్దెన అచ్చేటి బుడ్డ ఎలచ్చన్లుంటయి.అసలు వాటికన్న గియీటికే జోరు మస్తుంటది.గిప్పుడు లష్కర్‌ ‌బోనాలాసొంటి బల్దియా ఓట్ల పండుగచ్చింది. అన్ని పార్టీలోళ్ళు ఆల్శెం లేకుంటా పోటీలువడి ప్రచారపు ‘పులియేషగాళ్ళ’ను,తొడగొట్టే ‘పోతురాజు’లను దించిండ్లు.ఎగిరెగిరి శివాలెత్తుట్ల ఎవలి కెవలు తక్కువలేరు.

బలం, బలగం వుంటె సాలను కుంటె గాదుల్లా!జనం యెటు జూడబట్టిండ్లనేదే అసలు ఇగురం. జనం తిప్పలు అర్సుకునెటోళ్ళు యెవలనేది తేలాలె! ఆ రేండ్ల సంది నడిశే దొరీర్కం పట్నంబతుకులను గంగ పాల్జేశిందని జనం అనుకుంటె గనుక పట్నం టాకీసుల కొత్త సినిమాడుతది. బండి మీద ముగ్గురెక్కి తిరిగిన చలాన్లుండయి.’’అయ్యా! రోడ్లు బాగలెవు బాంచను,దానికి మాదే బాద్దెత!గా చాలన్లన్ని మేమే గడుత’’మని బల్దియా ముందుకత్తది.బండ్లు బొయినోళ్ళకు కార్లు కొట్టుక బొయినోళ్ళకు బండ్లు,కార్లు కొత్తయత్తయి.బాగ్యలచ్చిమి యెలుగులల్ల చార్మినార్‌ ‌చీకటైనా గావచ్చు.తెలంగాణ గొలుసుకట్టు శెరువులల్ల తామరపూలు పూశినా ఇచ్చంత్రం గాదుల్లా!
ఈ పాలి బల్దియా ఎలచ్చన్లు కరోనా బీమారి లొల్లిల్నే కాబట్టినయి. పానం మీద బుగులు ఓ దిక్కుండనే వున్నది. నామినేషన్లు జోరుగనే పడ్డయి. ఈ సారి బల్దియా ఎలచ్చన్లల్ల కరోనా బీమారే అసలు పోటీదారై సావుపాటల ఫలితాలు పెంచేఆందాదైతె  కానత్తాంది. జనాన్ని.పైలంగుండాలె, మళ్ళ పెరుగబట్టిందీ మాయదారి బీమారని జెప్పేది సర్కారే! అయితామె తీ!యని ఎలచ్చన్లు పెట్టేది సర్కారే! ఓట్ల పచారంల యే గుర్తుకెన్ని ఓట్ల పడుతయో గని కరోనా గుర్తుకు పచారం లేకుంటనే మెజారిటీ అచ్చుడు,జనం పుట్లుపుట్లుసచ్చుడు కాయమనుకోవాలె! ఎలచ్చన్లకు లేని బీమారి సిన్మా టాకీసులకు,బళ్ళకు వుంటదని జెప్పే గీ తాకట్ల లాక్‌ ‌డౌన్లు యేందో మరి! సలికాలం కరోనా తోని పైలమనంటిరి,సలికాలం ఎలచ్చన్లకు యెందుకు లేదో యేందో!

కరోనా లాక్‌ ‌డౌన్ల నౌకర్లూశినోళ్ళు,గిప్పుడు నౌకరి జేశెటోళ్ళు,రైతులు,పంతుళ్ళు సబ్బండ వర్ణాల అసహనం తరాజు యే దిక్కున ‘పాసంగం’ జూపుతదనేది గీ ఓట్లల్ల తేలుతది.గదే రేపటి రోజులెట్లుంయనేది అంజనమేయకుంటనే జూపుతది.

సూడ్రా బయ్‌! ఇ‌క్రమార్క్!
ఇం‌టివి కదా! తెలంగాణ టాకీసుల కొత్త సినిమా ఆడెటట్టున్నదంటివి!?యేందో మతలబు ఇవరంగ జవాబు జెప్పాలె!అని బెదిరిచ్చే భేతాళుని భుజానెత్తు కొని’’ఇను! భేతాళ్‌! ‌తెలంగాణ టాకీసుల యే సినిమాడినా ఒకటే గని యే టాకీసు లైనా సినిమా మారుడు యెవలిచేతులుంటది.!?  గద్దె మీదున్నోళ్ళ మీద పనితీరు బాగుంటె సరె గని జనానికి అసహనం పెరుగుతె మార్పులుంటయి. చార్మినార్‌ ‌సొరికల బాగ్యలచ్చిమి దయుంటె తెలంగాణా గొలుసు చెరువులల్ల కొత్త పూలు పూసుడే!తెలంగాణ రాజ్జెం గుజరాత్‌  ‌తీర్గయిది అనేటి బుగులు గాబట్టే సినిమా మారుతదంటిరి,మారితే మారింది గని,అదెంత తిప్పలో అటెంక యెరుకైతది’’అని జెప్పుకుంట నడ్వబట్టిండు..నడ్వబట్టిండు.

ఎలమంద- తెలంగాణ

Leave a Reply