Take a fresh look at your lifestyle.

కొత్త “రంగు”సదువులు!…

” ‘ ఎవలెట్లుంటేంది,ఎవలేలుండాల్నో ,యేం జేయాల్నో  జెప్పుకచ్చిన తీరు జూషినంక  రాష్ట్రసర్కార్ల పనేది కానత్తలేదు.పైనోళ్ళ పెత్తనం కింద జీ హుజూరనుకుంట ఇని,జేషెటోళ్ళే గని ఎసోంటి మాటముచ్చట జేషేది లేదు.గీతీరే సంఘపరివారమోళ్ళ కుటిలవాజి తనాన్ని ఇప్పి జెప్పిందికొత్త సదువుల ఒయ్యల కమ్మ కమ్మలనున్న అచ్చరాల సాల్ల కింద కాకి లాగేసుకోని కట్టె తిప్పెటోళ్ళ “కవాత్తు”సప్పుడినబడుతాంది. రేపురేపు గీ కట్టె’సాములే’ పంతుళ్ళై బళ్ళల్ల జాతి నిర్మాణం జేయచ్చినా గిదేందుల్లా!అని అనుకునేది లేదు..’  “

అనుమానం నిజమైంది.అల్లం శొంఠయ్యింది.ఈ దేశం సదువులకు కాషాయం తిర్గులేని వైద్దెమైంది.పూవు గుర్తోళ్ళ తీరని కలొకటి తీరింది..జంబూదీపంల తామరపూలు తప్ప ఇంకో తీరుపూలనేటియి పూయకుంట మందుజల్లుడైంది.నొప్పి తెల్వకుంట సూదిచ్చుట్ల,కప్పి పుచ్చేటి కతలల్లుట్ల సంఘపరివారమోళ్ళు తోపులని ఎరుకున్నదేనాయెఏండ్ల సంది నొప్పులు వడేటి సదువులకు”కాషాయ”మొక్కటే మందన్నరు.మందుల మతం మత్తు కలిపే సరికి అచ్చరాలల్ల కాషాయికరణ,గాటి నీడోలిగె కార్పోరేటీకరణ తోని కొత్త సదువులు తొవ్వ తప్పెటోలిగున్నయి.గీ సదువులతీరు బాగలేదని ఎవలన్న ముక్కు‌మూతిరిషిండ్లంటె, గాళ్ళకు దేశబత్తి లేదని కరారైతది.బుద్దిజీవి కింద లెక్కగాకుంటబోతరు.బుద్ది అందరికి ఒక్కలెక్కనుంటదా!అంటె వుండాలనే గద గీ యవారమంత మోపయ్యేది!అని బరాబరంటరు.ఎవలి బుద్దితీరు అళ్ళకే బాగనిపిత్తది.ఒగలిది ఇంకోలికి “షెవ్వా”అనిపిత్తది! అందరికి ఔ! అనిపిచ్చేటి బుద్దున్నోళ్ళు ఎవలి బద్దిలకు రాకుంట వాని సక్కన వాళ్ళుంటరు. బుద్దున్నోలెవలు సోంచాయించకుంట జెప్పునేం పని జేయరంటరు.గీ ఇగురం ఎరుకున్నోళ్ళు గాబట్టే యేండ్ల సంది నిమ్మళంగున్నరు.గిప్పుడు నికరంగా నిలవడి,అటెంక అసలు పనిలబడ్డరు.గాలచ్చింది,తూర్పార బట్టుడు మొదలు జేషిండ్లు.దేశం మొత్తంల కొత్తసదువులు తెచ్చి దానికిపూయాల్షిన రంగు బూషిండ్లు.బడి సదువుల కాన్నించి బతుకుతెరువు సదువుల దాంక గాళ్ళ కుటిలవాజికతలు కాన్రాకుంట తేనెసుక్కలద్దిండ్లు.

కొత్త సదువుల ఒయ్య తెరిషి అచ్చరాలెనుకబడి లోపటికి నడిషినమే అనుకో! జప్పున ఓ కొత్తతిప్పలచ్చి ఎదురుంగ నిల్సుంటది. కసాబిసా మసా అనుకుంట కత్తందుకోని దునికినోళ్ళ మీసం మీది రోషం బేవోషై కిందికి జారుతది కత్తి ఓంబత్తి తీర్గ కర్గిపోయి వంకర టింకరలైతదిగట్ల గాకుంటె గనుక మన ధిమాక్ ల యేందో అయిందనుకోవాలె! బురద నీటి సుక్కొక్కటి నిలువకుంట,అంటరాని బురద నీళ్ళల్లనే తాను బతుక నేర్షిన తామరాకుల తెలివి ఇంతాంతది కాదు. ఒయ్యల అచ్చరాలు గొరగొర గుంజుక పోతయి.మస్తనిపిచ్చి మన మనుసు తామర పువ్వోలిగె ఇప్పుకోని ఓ పాట పడుతది. సదువుల తీరు రాశున్న ఒయ్యల అచ్చరాలెంత రామసక్కదనంగున్నయో, గా అచ్చరాల కింద దాగిన ఇగురం అంతకన్నెక్కువ ఇచ్ఛంత్రం గుండి, ఇషం పురుగు తీర్గ బుసలు కొడ్తయిబాసంటె జెప్పేటందుకు,ఇనెటందుకో గాదు.బాసకో బతుకు తీరుంటది.యేండ్ల సందచ్చే రీతి రివాజుంటది. కట్టు,బొట్టు,తిండి తిప్పలనేకం మనకు జెప్పటానికుంటయి. పురిట్ల కేలి యెంబడుండేటి బాస మన బాస.ఒనమాలకాన్నించి ఐదేండ్ల సదువులు మన బాస లుంటెనే సక్కదనాల సదువైతది.బడి సదువులు మన బాసకు దూరవైతెమన బతుకుల తీరే మనకు పరాయిదై మనల్ని ఎక్కిరిచ్చేకాడికత్తది. అసొంటి ‘లగు’ మరిపిచ్చి “ప్రాంతీయ బాస” ,”స్తానిక బాసలు” అనేటి చిత్రపదాలు బెట్టుడు “శాట్ల తవుడువోషి కుక్కల కొట్లాట బెట్టిచ్చుడు తప్ప ఇంకోటి గాదు. పురిట్ల సంది మనెంబడచ్చిన మన బాసల్నే బడి సదువులు మొదలుగావాలని బరాబరని జేప్పేకాడ ఎటమటం కతలు వడ్డరు.బాసలనం,గాటెనుకుండేటి బతుకుతీరులన్నింటిని ఆగం జేషే కుట్రలను జనం ముందుంచేందుకు బుద్దిజీవులు ముందుండాలె!.

ఎవలెట్లుంటేంది,ఎవలేలుండాల్నో ,యేం జేయాల్నో జెప్పుకచ్చిన తీరు జూషినంక రాష్ట్రసర్కార్ల పనేది కానత్తలేదు.పైనోళ్ళ పెత్తనం కింద జీ హుజూరనుకుంట ఇని,జేషెటోళ్ళే గని ఎసోంటి మాటముచ్చట జేషేది లేదు.గీతీరే సంఘపరివారమోళ్ళ కుటిలవాజి తనాన్ని ఇప్పి జెప్పిందికొత్త సదువుల ఒయ్యల కమ్మ కమ్మలనున్న అచ్చరాల సాల్ల కింద కాకి లాగేసుకోని కట్టె తిప్పెటోళ్ళ “కవాత్తు”సప్పుడినబడుతాంది. రేపురేపు గీ కట్టె’సాములే’ పంతుళ్ళై బళ్ళల్ల జాతి నిర్మాణం జేయచ్చినా గిదేందుల్లా!అని అనుకునేది లేదు.కొత్త సదువుల తీరుయేంజేయాలనేది,యెట్లుంటదనేది దేశం మొత్తానికి జూషే కమిటీ పైనుంటది,పెద్ద చౌకీదారుకే ఆడసుత పెద్దపీటేషిండ్లు.దేశంలేమూలకైనా ఎసోంటి సదువులకు ఎసోంటి పాటాలుండాలనేటిది గాడుండే కరారు జేత్తరు.కొత్తసదువుల ఇకమత్ లెనుక సంఘపరివార శక్తుల పాత కలలు ఇయాటియి కావు. దేశంలున్న తీరొక్క బాసలను,రాష్ట్రాల సంస్కృతి సంగతులను లేకుంట జేయాలనే ఇషం కడుపుల దాసుకున్నది.మతరాజ్జెం కల నిజం జేసు కునేటందుకే గా పని సదువుల కాన్నించి మొదలుజేషింది. పసి పిలగాండ్ల మెదళ్ళల్ల పోషిన మతం నారే ఈ కొత్త సదువుల యవుసం. కడుపుల ఇషం నాలికెన తీపి తీర్గ కానచ్చేటి కొత్త సదువుల పేరుమీద మతం పెత్తనం జేషేందుకు తండ్లాడుతాంది.లౌకికత కు సమాధి గట్టిన తీరెనుకున్న ఇగురం అందరికి సమజయ్యేందాంక బుద్దిజీవులు తిప్పలుబడాలె.

సూడ్రా!బయ్!ఇక్రమార్క్!
ఇంటివి కద! “కొత్త సదువులల్ల యేం తక్కువైందని ముక్కిరిసుడు,మూతిరిసుడు జేయబట్టినవు!?యెందుకో సంగతి జరంత జెప్పి పోవాలె? లేకుంటె తలకాయ వెయ్యి చెక్కలైతది సుమీ!”అని బెదిరిచ్చేటి భేతాళున్ని యెప్పటి తీర్గనే భుజాన మోసుకుంట”ఇను!భేతాళ్! కొత్త సదువుల తీరు జూడబోతె పైకి దేశ సంస్కృతి వారసత్వం కాపాడే విలువలాసొంటి ముచ్చటలు కానత్తానయి.ఇవరంగా జూషి సమజయితె గనుక సంఘపరివారపోళ్ళ పెత్తనం,కార్పొరేట్ శక్తుల ప్రయోజనాలే గని వేరే ఇకమత్ కానత్తలేదు. దేశం మొత్తాన్ని మతరాజ్జెంగ మార్చేటి కుటిలబాజి యవారం మోపయితాంది.”అని నవ్వుకుంట నడ్వ బట్టిండు…నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద ,తెలంగాణ

Leave a Reply