Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘గుబులు’’ ముచ్చట!..

“అం‌దరు పైలం గుండాలె!’’అని డప్పు సాటింపు ఏయించాలె! కొరోనా సావుల కన్న కొత్తగచ్చిన గీ బీమారే మనుషుల్ని యేసుకపోవు డెక్కువైతాంది.కొరోనా బీమారన్న జరంత టెస్టింగ్‌ల కంటికి కానత్తాంది, గని ఇది కానచ్చేది గాదుల్లా!! దీనింట్ల మన్నుబోయ! అచ్చుడాలిషెం లేదు, మనిషి పిడాత పీనుగై కూలబడుడే! బలుసాకు బాకున్నోడు కొరోనా బీమారి గిట్లచ్చినా కిందికో మీదికో  బట్టగడ్తాండు గని కొత్త బీమారి సావులే కొరోనా కన్న ఎక్కువ మోపయితానయి.కొత్త బీమారేందోనని గుబులు పడ్తాండ్లా! యేంది!?కొత్త సుట్టమేంకాదుల్లా!”

‘‘ఇనెటోళ్ళకు,ఇననోళ్ళకు జెప్పచ్చేదేందంటే మనూరూ వాడల్నే కాదు,పెపంచం మొత్తంల మనుషుల పాణాలు పిడాత తీషేటి కొరోనా బీమారి యవారం అందరి ఎరుకే గదా!ఇప్పుడు దానమ్మమ్మ లాంటి ఇంకో బీమారి మోపయింది.అందరు పైలం గుండాలె!’’అని డప్పు సాటింపు ఏయించాలె! కొరోనా సావుల కన్న కొత్తగచ్చిన గీ బీమారే మనుషుల్ని యేసుకపోవు డెక్కువైతాంది.కొరోనా బీమారన్న జరంత టెస్టింగ్‌ల కంటికి కానత్తాంది, గని ఇది కానచ్చేది గాదుల్లా!! దీనింట్ల మన్నుబోయ! అచ్చుడాలిషెం లేదు, మనిషి పిడాత పీనుగై కూలబడుడే! బలుసాకు బాకున్నోడు కొరోనా బీమారి గిట్లచ్చినా కిందికో మీదికో బట్టగడ్తాండు గని కొత్త బీమారి సావులే కొరోనా కన్న ఎక్కువ మోపయితానయి.కొత్త బీమారేందోనని గుబులు పడ్తాండ్లా! యేంది!?కొత్త సుట్టమేంకాదుల్లా! ఎసోంటి బీమారి లేని ఓ పడుసు పోరనికి పరాశికానికే ‘‘వారీ!

నీ సోపతి మల్లేషంగానికి టెస్టింగ్‌ల పాజిటివంట ఎరుకేనా! మరి నీ సంగతేంది కతా’’!అని అన్నవనుకో! ముందుగాల వాని సగంపాణం ఆడనే పోతది.గుబులుగుండెల జేరుతది. వానికు సుత పాజిటివ్‌ అచ్చిందని ఆనికాడే ఖాయం జేసుకుంటడు. అవ్వయ్యలెట్ల!? పెళ్ళాంపోరలు! ఇల్లు,అప్పులూ! సినిమారీళ్ళ తీర్గ కండ్లముందు భూమి గిర్రగిర్ర తిరుగుతది.ఛలో! గుండె ధైర్నం జర్రంత తక్కువున్నోడైతె గట్లనే పిడాత కూలవడుతడు.వాన్నికరోనా జంపు డేందో అటెంక ముచ్చటగని, వాని గుండె నిండజేరిన గుబులే కరోనా కన్నముందు వాన్ని పీనుగను జేత్తది.యేడింత మంది గూడినా కరోనా సావుల ముచ్చటనే! సావులెక్కలు జెప్పుకునుడు కన్న ఇంకోటి లేదు.వానలు గురిషేటాలకు పెయి ఎచ్చబడకుంట వుంటదా! జరంత పెయి యెచ్చగనిపియ్యంగనె లోపల గుబులు షురూ! పింజంపింజమనిచ్చుడు, చీకటి బడంగ సల్లదనానికి పుసుక్కున రొండు తుమ్ములచ్చినయనుకో! యెహే!

Vikramarkudu
లోపట గుబులు గుర్రమెక్కి ఉరుకుతది. ‘‘ఇన్నావుర! ఓరి ఎలమందా!మొన్న బేత్తారం సచ్చిన పెద్దనర్సిగాని కొడుకు రాజుగానికి పాజిటివ్‌ అట!దావకాన ల షెరికైండట! నువు గిట్ల ఆ సావు జూషేందుకు పొయినవా’’! అనడుగుతె సాలు!వాడిక ఆ దినం సంది మందెనుక బోవుడు లేదు, మందిల గల్సుడు లేదు.సావుకు పోవుడే గాదు కట్టె కాలేదాంక, రాజుగాని యెంబటే వున్న సోపతి గాండ్లల్ల ఎలమంద వున్నడు. వాడింక గుబులు తోని సగం పాణం పొయినా సుత టెస్టింగ్‌ ‌కోసం దావకాన తొవ్వ బట్టడు.గుబులు తోని తినీ,తినక లోపటికీడ్సుక పోయి సోమిడి తగిలినోని తీర్గ మల్సుకోని మంచంల పండుడు,రేపో మాపో!కరోనా వచ్చి’’ఓరి ఎలమంద నడువురా!నీకీ లోకంల నూకలొడిషినయి గని దా!దా! బండెక్కు! అని పిలుపు వచ్చినట్టే కలలు బడుతాంటయి. అట్టిట్ట జేషి ఆఖరుకు లేని బీమారి వాన్ని కాడెత్తే కాడికత్తది. టి.వీ. బెడ్తె కరోనా సొవుల లెక్కలేగని వార్తలల్ల ఇంకేం లేదు. చీకటి పడంగనే కరోనా టెస్టింగ్‌ ‌లు,పాజిటివ్‌ ‌లు,శాతాలు, నిన్నటికి యాటికి యెక్కువ తక్కువలు, పాజిటివ్‌ ‌వచ్చిన సెలబ్రెటీలు, ఎమ్మెల్లేలు,మంత్రులు ముచ్చట్లే గని వేరేటిర.యి కానత్తలేవు. దావకాన్ల సౌలతులు,పి.పి.టి కీట్లు సాలుత లేవని డాక్టర్లు,జీతాలు లెక్కపకారం పెంచాలని నర్సులు, గోదారి పారి కాళ్ళు కడుగుడేమోగని,చెరువైన దావకాన్ల ఈత రానోని పాణాలెట్లని పతిపక్షాలు,ఇద్దరుముగ్గురు ఈతరాక మునుగుతే లొల్లేందని ఓ బచ్చా మంత్రి అనబట్టె!గిట్ల కరోనాసుట్టూ తిరుగుడే తప్ప.ఇంకో ముచ్చట లేకపాయె!

దవకాన్ల వున్నోళ్ళకు, లేనోళ్ళకు, ఇనెటోళ్ళకు, ఇననోళ్ళకు గుబులు బెట్టే ముచ్చట్లే కానత్తానయి. గుబులయ్యేటి కతలు బడే ముచ్చట్లిడిషి జరంత ధైర్నం జెప్పే పనెవలు ముందటేసుకునుడు లేకపాయే! కరోనా బీమారి సోకిందనేటి గుబులు తోని బల్మీటికి జీవిడిషెటోళ్ళ లెక్క పెరుగబట్టె! పానం బాగలేని ముసలోళ్ళు,పదేండ్ల లోపున్న పిల్లగాండ్లు ,దగ్గు,దమ్ము బీమారున్నోళ్ళు,బక్కపల్సంగున్నోళ్ళే కరోనా సావుల బడ్తాండ్లు. అట్టకట్టగుండి, అజంగున్నోళ్ళు, నడివయసోళ్ళకు కరోన బీమారచ్చినా వచ్చేది,పోయేది సుత తెల్వకుంటనే వుంటాంది. సోషల్‌ ‌మీడియాల తెల్లారిగట్ల వాట్సాప్‌ ‌నిండ కరోనా సావు సంగతులే నాయె! జరంత ధైర్నం జెప్పేటోళ్ళు కరువైండ్లు.కరోనా బీమారచ్చి దావకాండ్ల జేరితె పక్క మంచం మీద పీనుగ నిన్నటి సంది గట్లనే వున్నదని తెలిషే సరికి గుబులుకు గుండె ఆగి జీవిడిసుడే నాయె! ఫోట్వలు, వీడియోలు ఒకలు పంపిందే ఇంక పది మంది పంపుతరు. ఒక్కపాలి జూషేటాలకు పాణం పోయినట్టయితది, పదితీర్ల జూసుడంటె గుబులుతోని గుండె కలుక్కుమంటది. పెనివిటి పీనుగను బండి మీద గుంజుక పోయేటామె, దావకాన్ల అయ్య పీనుగున్న స్ట్రేచర్‌ ‌ను నూక్కపోయేటి గింతంత పోరడు, కుప్పలు బోషి కాలబెట్టేటి కరోనా పీనుగల బొమ్మలు, గల్లిల మూడు గంటల సంది దిక్కు లేకుంట పడివున్నకరోనా పీనుగ,దావకాన్ల పొద్దటి సంది వానకు తడవబట్టినకరోనాపీనుగ,గిసొంటి ఫోట్వలు లేకుంట వాట్సాప్‌ ‌ముచ్చట్లే లేకుంటయింది. గుబులు గుండెలకేలి తన్నుకచ్చి కరోనా లేకుంటనే జీవిడిషే కాడికి వత్తది. ‘‘ఇగురం ఇంటెనుకుంటె, మనిషి వాకిట్లుండుడంటె గిదే’’!

కొరోనా దగ్గు పడిశెం తీర్గ మనెంబడే వుంటదనే సోయి వుండకుంటె తిప్పలైతది.కరోనాదాని సందిన అది వత్తది,పోతది.వావ్వో!వాయ్యో! అని గుబులు వడ్తె కరోనా సావుకన్న ముందుగాల గుండె మిషినాగి,గుటుక్కుమనుడు ఖాయం. మనంసుత పక్కనున్నోళ్ళకు ధైర్నం జెప్పాలె! ధైర్నం పోయే పాణం కాపాడకుంటెమాయె గని వూకూకె సత్తననుకునే టోళ్ళకు జప్పున సావురాకుంట సాయ ముంటది. సూడ్రా! బయ్‌! ఇ‌క్రమార్క్!
ఇం‌టివి కద! అసలు బీమారి కన్న కొసరు బీమారి తోనే జనం జీవిడిషే కాడికి వత్తాందట! కరోనా బీమారి సోకితె మనిషి ఒడుసుడు ఖాయమంటవా!?ఏమన్న జేషి, కాడెక్కకుంట కాపాడే ఇగురవున్నదా!? నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పకుంటె పాణముండంగనె పి.పి.టి.కిట్ల జుట్టి నిజాంబాద్‌ ఆటోల న పీనుగ నెక్కిపిత్త!అని బెదిరిచ్చేటి భేతాళున్ని యెప్పటితీర్గనే భుజానమోసుకుంట’’ఇను! భేతాళ్‌! ‌కరోనా బీమారి ఏ ప్రయివేట్‌ ‌దావకాన్ల జేరినా సుత వాళ్ళు జేషే వైద్యమేం లేదు లొట్టపీసు!బీమారి కి మందే లేదన్నంక వాళ్ళు ఐసోలేషన్ల జేషేదంత తమాషానే! బీమారి మీద గుబులు పెంచి పైసలు గుంజుడే తప్ప ఇంకోటి లేదు. ధైర్నానికి మించి వైద్యంలేదనే సోయి పెరగాలె!అని నవ్వుకుంటనడ్వ బట్టిండు… నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద,తెలంగాణ.

Leave a Reply