Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘బిచ్చగాళ్లమా’’!…

“మీ సర్కార్‌ ఇచ్చే పి.ఆర్సీ యాబయికి రూపాయి తక్కువైనా యేవద్దు!. మీరేశే శిల్లర పైసలు మీ మీద సల్లెటందుకు పనికత్తయి,మీ తానే వుంచుకోండి! మాకు ఆ పెరిగే దిక్కుమెల్ల పి.ఆర్సీ వద్దంటె వద్దని ఫామవుజుల తిప్పి రాశిన మీ కాయితాలు కాలబెడ్తానం!. ఈ మంటలు పెద్దగయి మీ గడీలకాడికి రాజిక్క! జర పైలం!”

vikramarkuduuఅయ్యిందానుల్లా!ఆయ్‌ ‌మనె తీర్గ తొడపాశం బెట్టిండా! ‘‘తమ్మీ!దావత్‌ ఇత్త రా’’! అనంగనె పోయి సంకనాచ్చిన మన ఉద్దోగ సంఘపోళ్ళు తలకాయలేడ బెట్టుకున్నరో జర ఓ సెల్పీ తీశి పెట్టుండ్రి! ఎంగిలి బొక్కలు నాకి నవ్వుకుంట బయిటికచ్చే నాయకులేరి!గా అక్కేడబాయె! పెనిమిటి నౌకర్‌ ‌కాలం పెంచంగనె సంబురపడచ్చిన అక్కేది!? ‘‘చెప్పెటోనికి శెవిటయితె ఇనెటోళ్ళకు ఇజ్జతుండాల’’నేది దొర జెప్పేటి మాటేనా! ‘‘యే!తీ!గీళ్ళ బిశాదెంత!? గింతకన్న యెక్కువ ఇచ్చేది లేదు!? యేం జేత్తరుల్లా! ధర్నాలు జేత్తరు!? మీడియా అంత మనదే నాయె! కరోన లొల్లి బొయిందని యాడాదైనంక బళ్ళ తెర్శినంక సదువులు జెప్పుడు ఇశిపెట్టి ధర్నాలు జేత్తె యేమయిది!? జనాన్ని యెగేద్దాం!పంతుళ్ళకు సర్కార్‌ ‌బళ్ళ మీద సర్కార్‌ ‌బడి సదువుల మీద యావ లేదుగని జీతాలకోసం లొల్లి జేయబట్టిండ్లని మన మీడియాలో రాయిస్తెమాయె! తీ!..గాళ్ళతోనయ్యేదేం లేదు!’’? అని దొర ఫామవుజుల ఆకరు సుక్కైనంక తీర్మానం జేసుకొనచ్చిండు.

దొరకు మనం నకరిచ్చినం గని దొర మనకు నౌకరియ్యలేదుల్లా! పంతుళ్ళతోని,నౌకరోళ్ళతోని కయ్యం బెట్టుకుంటె దొరీర్కాల గోశూశి కూలిపోయి లాపత్తయిన సర్కార్ల శెరిత్ర దొరకు యెరుక లేదాయేంది కాలవడి!?
అరె! గాళ్ళు ముగ్గురు పెద్దమనుషులు రాశిన కాయితాలు పక్కకు నూకి ఫామవుజుల రాసుకచ్చిన పి.ఆర్సీ దస్త్రం బయి టికి ఇడిశిపెట్టుడా!. ఇజ్జతున్నళ్ళోమేనా!కాదా! నౌకరోళ్ళు బిచ్చపోళ్ళ తీర్గ కానత్తాండ్లా యేంది!? గీ ఎంగిలి మెతుకులకోసమేనా ముప్పయి నెలలసంది ఆగింది!? ‘‘దొర కాళ్మొక్కి అయినా సరె తెద్దాం!’’అని కూశిన సంఘపోళ్ళు యేడ బోయిండ్లు!? సెంట్రల్‌ ‌సర్కార్‌ ‌నౌకరోళ్ళ కన్న బేత్రిన్‌ ‌గ జీతాలు పెంచుతనే మాట జెప్పిన నాలికె నాలికెనేనా! తాటిమట్టనా! మాట తప్పుతె తలకాయ నరుక్కుంట నన్న దొర రేపు యే చౌరస్తల తలకాయ నరుక్కుంటడో జెప్పాలె!?

- Advertisement -

govt emplyers fire on govt over prc

ఆరేండ్ల సంది నౌకరోళ్ళ గోస బుచ్చుకోవడితివి దొరా! తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం నెత్తుటేరులు బారిచ్చిన తోపులందరిని సాగదోలినవు! సీమాంధ్ర చెంచగాండ్లతోని కేబినట్‌ ‌దుకానం బెట్టినవు!తెలంగాణ మట్టిల బాంచన్‌ ‌కాళ్మొక్త! అనె బానిసోళ్ళ రోజులు బొయినయి,నిలేశి నిలదీశే టోళ్ళ కాలమిది!. మీ సర్కార్‌ ఇచ్చే పి.ఆర్సీ యాబయికి రూపాయి తక్కువైనా యేవద్దు!. మీరేశే శిల్లర పైసలు మీ మీద సల్లెటందుకు పనికత్తయి,మీ తానే వుంచుకోండి!మాకు ఆ పెరిగే దిక్కుమెల్ల పి.ఆర్సీ వద్దంటె వద్దని ఫామవుజుల తిప్పి రాశిన మీ కాయితాలు కాలబెడ్తానం!. ఈ మంటలు పెద్దగయి మీ గడీలకాడికి రాజిక్క!జర పైలం!.

Leave a Reply