Take a fresh look at your lifestyle.

సర్కార్‌ ‌సదువులేం గావాలె!

“ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలేందోగని వేలరూపాల ఫీజులు వసూలు జేశిన పయివేట్‌ ‌బళ్ళ పిలగాండ్లకు పాటాలయినయి. తీరొక్క పరీచ్చలైనయి. సర్కార్‌ ‌బళ్ళల్ల యే పాటి ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలు నడిశినయో యెరుకున్నదేనాయె!పిలగాండ్లు పాటాలు మాగనే జూశిండ్లని యేదినానికాదినం సర్కార్‌ ‌బళ్ళల్ల కేలి రాయించి జమజేశిన లెక్కలున్నయి,గని అవన్ని వొల్లెక్కాలే!’’పిల్లి కండ్లు మూసుకోని పాలు తాగిన’’తీర్గున్నయి. ఇంటిల్లిపాది కైకిల్‌ ‌పోతెగని యిల్లెల్లని గరీబోళ్ళకు వాట్సాప్‌ ‌పోన్లేడియి!? నెలకిన్ని పైసలు గట్టి టీ.వీ.పాటాలు జూశే తాహతేడిది!’’రాశిన లెక్కలన్ని తాశిల్‌ ‌కతలు కాక పోతె’’లచ్చల మంది సర్కార్‌ ‌బడి పిలగాండ్ల సంవత్సరం సదువులు ఆగమైనయి.”

పది, ఇంటర్‌ ‌తరగతి పిలగాండ్ల పరీక్ష ఫీజు కట్టే కాలం సుత దాపుకచ్చింది! సగం సదువులయ్యే కాలమైతె వొడిశిపోయింది! గని బళ్ళుతెరుసుకోలేదు.! యాదికచ్చినప్పుడల్ల బళ్ళు తెర్వాలె! అని సర్కార్‌ అనుడే గని, యెట్ల తెరువాలె! యెట్ల తెరువాలనే దానికి సర్కార్‌ ‌తాన యెసొంటి ఇగురం  కానత్తలేదు. యెట్ల తెరువాలె!యెప్పుడు తెరువాలె!యెట్ల నడిపయ్యాలెనేది సర్కార్‌ ‌కు యెవలు జెప్పాలె!.‘‘శెపితె ఇనరాయె!సొంతగ తోయదాయె’’!గందుకే అన్నరు,‘‘ఇగురం లేనోడు యింటెనుక జావాలని’’ తెలంగాణను తెచ్చేందుకు కొట్లాడి జీవిడిశిన సదూకునే పిలగాండ్ల త్యాగంమర్శేటిదేనా! గిప్పుడసొంటి పిలగాండ్ల సదువెందుకిట్ల ఆగమైతాంది!?.కేజీ నుంచి పీజీ అన్న యేతులు జెప్పి బడి సదూలకిప్పుడు నిలూన గోరి గట్టిండ్లు.’’సందుల సడేమియా’’అని గీ సదువుల విధ్వంసం మూతికి కరోనా మాస్క్ ‌తొడిగి కొత్తంగ ‘‘బుగులు బాగోతం’’ ఆడబట్టిండ్లు!
గుళ్ళు బాగున్నయి.గుళ్ళల్ల దేముల్లు బాగున్నరు.

గాళ్ళకు మొక్కే పెద్దోళ్ళు బాగున్నరు.గాళ్ళకు ఆమ్దానచ్చే దందాలు బాగున్నయి.కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణే బాగలేదు.తెలంగాణల బతుకు ఈనమైంది.బంగారు తెలంగాణ ‘‘గింతగనం బంగారం’’ గోలిగె వుంటదనుకోలే!రైతు మట్టికి దూరమైండు.గట్లే పిలగాండ్లు బడిసదువులకు దూరమైండ్లు.‘‘రూపాయికి రూపాయి పుట్టిచ్చేయి’’ తప్ప ఇంకో పనెత్తుకోని సర్కార్‌ ఆమ్దాని రాని బళ్ళు తెరుసుడు దండుగనుకుంటాంది. 

ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలేందోగని వేలరూపాల ఫీజులు వసూలు జేశిన పయివేట్‌ ‌బళ్ళ పిలగాండ్లకు పాటాలయినయి. తీరొక్క పరీచ్చలైనయి. సర్కార్‌ ‌బళ్ళల్ల యే పాటి ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలు నడిశినయో యెరుకున్నదేనాయె!పిలగాండ్లు పాటాలు మాగనే జూశిండ్లని యేదినానికాదినం సర్కార్‌ ‌బళ్ళల్ల కేలి రాయించి జమజేశిన లెక్కలున్నయి,గని అవన్ని వొల్లెక్కాలే!’’పిల్లి కండ్లు మూసుకోని పాలు తాగిన’’తీర్గున్నయి. ఇంటిల్లిపాది కైకిల్‌ ‌పోతెగని యిల్లెల్లని గరీబోళ్ళకు వాట్సాప్‌ ‌పోన్లేడియి!? నెలకిన్ని పైసలు గట్టి టీ.వీ.పాటాలు జూశే తాహతేడిది!’’రాశిన లెక్కలన్ని తాశిల్‌ ‌కతలు కాక పోతె’’లచ్చల మంది సర్కార్‌ ‌బడి పిలగాండ్ల సంవత్సరం సదువులు ఆగమైనయి.అప్పోసప్పో జేశి పయివేట్‌ ‌బళ్ళల్ల జేరిన పిలగాండ్ల గరీబోళ్ళ తిప్పలు యెవలు జూడచ్చిండ్లు!పిలగాండ్లు లేరని సర్కార్‌ ‌బళ్ళకు గోరి గట్టే  కతలు మోపయితయి. పంతుళ్ళ నౌకర్లుండయి.బళ్ళ సౌలతులకు పైసలిచ్చుడుండది.  

దసరాబాయె!దీపాలి బాయె! సంక్రాంతి గోలిగెనన్న బళ్ళు తెరిశె ముచ్చట కానత్తలేదు. ఎనిమిది నెలల సంది బడికి పిలగాండ్లు దూరమాయె! ఎలచ్చన్లకు,సిన్మ టాకీసులకు లేని కరోనా బుగులు బళ్ళకే అచ్చింది.’’బళ్ళు తెరుసుడు మీ యిష్టముల్లా’’!పై నుంచి తెల్శినంక సుత పిలగాండ్లను బళ్ళను కల్వకుంట జేశే ‘‘కల్వకుంట్ల’’దొర ఇకమతులేందో సమజయితలేదు.సగం పని దినాలు,పాటాలు తగ్గించి బళ్ళు తీద్దాం!అనేందో సన్నగ ‘‘తాడూ బొంగురం లేకుంట’’ ఇనిపిచ్చింది. పంతుళ్ళ తోనో, పిలగాండ్ల అయ్యవ్వ లతోనో, ఎమ్మెల్సీ లుండిరి! గాళ్ళను పిలిశి జరంత ఇచారించుడు లేకుంటె పని ఆగమాగం దుబ్బాక అయితది. ఏ తరగతి పిలగాండ్లకు బడి యెప్పుడు బెట్టుడు,ఏ వొయ్యిల యెన్నేశి పాటాలు తీసుడు,యెసొంటి పాటాలు తీసుడు,యెన్ని దినాలు పాటాలు జెప్పుడు,పరీచ్చలెన్ని దినాలు,పాజెక్టు పనులెన్ని, రాతపూతలేంది, పొద్దుమాపు నడుపుడాదినం దప్పించో దినమా! పట్నం బళ్ళల్ల సౌలతులేంది! వూళ్ళెల్ల బళ్ళ సౌలతులేంది! ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌ల జెప్పిన పాటాలు లెక్కల కత్తయా!ఈ యేడు తరగతి సామర్దాల సంగతేంది! ఓపెన్‌ ‌స్కూల్‌ ‌సదువులెట్ల!గంగల గలుపుడా!గోదాట్ల గలుపుడా!గివన్నీ ఇచారించుడు గావాలె గద! పాటాలు జెప్పే పంతుళ్ళను ఇనేటి పిలగాండ్లను,గాళ్ళను బడికి పంపే అయ్యవ్వలను ఇచారించకుంట యేమన్న జేత్తె యవారం పుశికి పోతది.
తీరొక్కఆగంల బడ్డ సర్కార్‌ ‌బళ్ళు తెర్వాలంటె బళ్ళ  మీద నమ్మిక గల్గాలె!పిలగాండ్లు బడికి రావాలంటె కరోనా గట్టు దాటాలె! గాళ్ళ అయ్యవ్వలకు బడి పైలంగుంటదని నమ్మికెట్ల గల్గాలె! పిలగాండ్లు, పంతుళ్ళు కరోనా బుగులులేకుంట రావాలంటె యేంజేయాల్నో ఇచారించాలె! మూతి మాస్కులు, శానిటేజేషన్‌, ‌పిలగానికో కుర్చీ, దూరం  దూరం కుర్చీలు, బల్లలేశి కూకుండబెట్టుడు, అందుకు సాలినన్ని అర్రలుండాలె,అంబటాలకు బలంగల బువ్వ తీరొక్క కూరలు జేశి పెట్టుడు,దగ్గరపట్ల దావకాన్ల కరోనా పరీచ్చలు,మందుల సౌలతుండాలె! కరోనా వైద్దెం ఆరోగ్యశ్రీ, ఈ.హెచ్‌.ఎస్‌.‌ల జేయాలె! ఇవన్నీ వుండకుంటె బడి నడుసుడంటె తిప్పలే!‘‘బళ్ళకచ్చే లచ్చల మంది పిలగాండ్లకు కరోనా పరీచ్చలు జేయలేమ’’ని ముందుగాల్నే జెప్పిన సర్కార్‌ ‌పైన జెప్పిన సౌలతులు జేయలేత్తదా!మల్లచ్చిన కరోనా బీమార్ని కాతరు జేయకుంట పెండ్లీలు,మీటింగ్‌ ‌లు జోరుగైతానయి. సర్కార్‌ ‌తమాషా జూడబట్టెనని పెద్ద కోర్ట్ ‌మాగనే గరమయితాంది. మొదటి సంది కరోనా మీద బుగులు లేని మన సర్కార్‌ ‘‘‌దమ్మిడి మే లాల్‌ ‌లాల్‌’’ ‌తీర్గ కరోనా పరీచ్చలు జేశింది. రేపు గిట్ల బళ్ళు తీశేటాలకు సుత గిట్నే వుంటె కాలకేయుని తీర్గ కరోనా ముందుకచ్చి నిల్సుంటది. ఎంతమంది దేవసేనలు,బాహుబలులైనా సూసుకుంట వుండుడే గని జేసుడేముండది.
ఆపతి కాలమత్తె జనాన్ని అర్సుకునే తీరు మరిశి ఓట్లు, సీట్లెనుక వురుకబట్టిన సర్కార్‌ ‌సాలినంత నిదులు ఇయ్యకుంటె బళ్ళు సౌలతులతోని తయారవుడు కానిపని.బళ్ళు బరాబరి తీయాలెగని బళ్ళు పైలంగున్నయని మనం జెప్పజి గలగాలి.

సూడ్రా !బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్’’!

‘‘ఇప్పటిదాంక యింటివి గదా! బళ్ళు తీయకుంటె విద్యాసంవత్సరం ఆగమైతది.బళ్ళు తెరుత్తె కరోనా కాలకేయుని సేన మీదబడ్తది.సర్కార్‌ ‌కేమొ గీ సోయేది లేకుంట బాయె!సర్కార్‌ ‌యెందుకిట్ల సదువుల బాగు జూత్తలేదో చెప్పాలె!లేకుంటె మీ తలకాయ వేయి వక్కలైతది!పైలం! నని యెప్పటి తీర్గనే బెదిరిచ్చేటి బేతాళుని శవాన్ని బుజాన్నేసుకొని ‘‘ఇను బేతాళ్‌! ఆరేండ్ల సంది సదువులకోసం యేటాయిచ్చేటి నిదులు కొసరేశే బదులు కోసుకుంట బాయె! పంతుళ్ళ నౌకర్లు నింపరాయె! వేలల్ల బళ్ళు మాయం జేశినోళ్ళు,సర్కార్‌ ‌సదువులను బతికియ్యాలనుకుంటరా!సర్కార్‌ ‌గిప్పుడైనా సదువులుబతికిచ్చే సోయి పెంచుకోవాలె!బళ్ళు తెరువాలంటె యేమేం జేయాల్నో జరంత అర్సుకోవాలె! ఇచ్చిన హామీలు పూర్తి జేయాలె’’!అని జెప్పుకుంట నడ్వ బట్టిండు..నడ్వ బట్టిండు…
  – ఎలమంద, తెలంగాణ

Leave a Reply