Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘గిసొంటియి ఆపుడెట్ల’’ !?

”ఏం ‌గావాలె!? అనడుగుతె యేం జెపుతది!? కన్నపేగు శవాన్ని గాలుతాంటె దగ్గరికి సుత పోనియ్యకుంట జేషినంక యేం అడుగుతె యేం ఇత్తరు!? పెద్దోళ్ళందరు ఒక్కదిక్కయి దళిత బతుకులను ఆగం జేషినంక ఎన్ని లచ్చల రూపాలు ఇచ్చినా,పొయిన బిడ్డ బతికైతె రాదు!. సామాజిక సంఘాలను వూర్లెకు సుత రాకుంట పోలీసులు అడ్డంబడ్డరు.ప్రదాన పతిపక్షం అద్దెక్షున్ని సుత వూర్లెకు రాకుంట అడ్డంబడ్డరు. పిల్ల బతుకును ఆగం జేషిన పెద్దకులపోళ్ళు,గాళ్ళను యెనుకేసుకచ్చిన రాజ్జెమే రాజకీయాలు జేసుకుంట ఎదుటోళ్ళను రాజికీయాలు జేత్తాండ్లని అనుడు కం టె ఇంకో దుర్మార్గం లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ ‌ల మనువాదం గద్దెనెక్కినంక నెత్తుటేర్లు పారుడు మొదలయింది. పెద్దకులపోళ్ళ దాడులు జరగని దినం లేదు. దళిత ,మైనారిటీ ఆడిపిలగాండ్లు అత్యాచారమై,మాంసం ముద్దలు గాని దినం లేదు. రాజ్యాంగం లేదక్కడ!మనువాదపు కులహంకారం నిలబెట్టిన రాజ్జెంల దళిత బతుకులకు మానవ హక్కులు లేవు. పోలీసు కచ్చేర్లు లేవు. నల్లకోటు నాయం అంతకన్న లేదు. ఇసొంటి రామరాజ్జెం దేశమంతా రావాలని సంఘపరివారం,కార్పొరేట్లు కలిషి నడ్వబట్టిండ్లు,జరంత పైలంగుండాలె!”

Vikramarkuduనిర్భయ…తోనే మొదలు గాలేదు.
దిశ…..తోని ఆగిపోలేదు.
మనీషా….తోని ఆగిపోవు సుత…
మనీషా వాల్మీకి..
కట్టె కాలక ముందే పక్కపొంటున్న రొండూర్ల మొగాన ఇంకిద్దరు దళిత కులం ఆడిపిలగాండ్లు పెద్దకులపోళ్ళ కంట్లబడి ఆగమైండ్లు.దళిత కులం ఆడిపిలగాండ్లు పెద్దకులపోళ్ళ చేతులల్ల నలిగిపోయి. నాలికె కోయబడి, ఎన్నుపూసబొక్కలు, మెడషింపులు ఇర్వబడి నెత్తురు కారేటి మాంసంముద్దలై తుప్పలల్ల కానచ్చుడు గా రాజ్జెంల గిది మునుపెన్నడు గాలే! ఇయాల్నే కొత్తగ అయిందన్నట్టు గాదు! ‘‘యోగు’’ల రాజ్జెంల ఇసొంటియి మొదటిదీ కాదు,ఆకర్ది సుత కాదు.గాళ్ళ రాజ్జెంల గంటకో ఆడిపిల్లను ఆగం జేషి సంపుడు పెద్ద కులపోళ్ళు రివాజని నేరాల లెక్కలే జెప్పబట్టె! ‘‘నేరమే గద్దెమీదుంటె నేరం జేషెటోళ్ళకు బుగులెందుకుంటది’’! ఏలికలు యెసొంటోళ్ళో పాలన జూత్తె తెలిషత్తదంటరు!ఆడి పిలగాండ్లు గాడ అంగట్ల.బొమ్మలతీర్గ కానత్తాండ్లు గాబట్టే గంటకో ఆడిపిల్ల ఆగమై సావుబతుకులల్ల దొరికి పీనులైత్తాండ్లు. దినాం ఒక తీర్గ గిసొంటియి జరుగ బట్టినంక గా రాజ్జెంల ముక్కెమంత్రి ఏలుబడి యెసొంటిదో అందరికి ఎరుకైతాంది గని కండ్లకు గంతలు గట్టుకున్న నాయదేవతకు యెందుకు ఇనత్తలేదో! కులాన్ని,మతాన్ని పూసుకున్న రాజ్జాలల్ల చట్టం,నాయం పెద్దకులపోళ్ళ షేతుల్లుంటది. హాత్రాస్‌ ‌పోలీసు కచ్చేర్ల అదే పొద్దున ఓ దళిత ఆడిపిల్లను కాళ్ళతోని తన్నుకుంట చిత్రహింసలు పెట్టిన కోత్వాల్‌ ‌శాంసుందర్‌ ‌పటేల్‌ ‌మీద ఎసొంటి దావాలేదు,పిర్యాద్‌ ‌లేదు.బడోహి పట్నం,తివారీపూర్‌ ‌వూర్లె పొద్దటిపూట చెట్లల్లకు బోయిన దళిత ఆడిపిల్ల కాసేపటికి బరివాత నెత్తురు గారే మాంసం ముద్దయి దొరికింది.

అంతకు ముందు దినం గురువారం బలరాం పురంల ఓ దళిత ఆడిమనిషిని ఆగం జేషి కాల్లు రెక్కలిరిషి సంపిండ్లు.దానికి ముందు దినం బుదారం తొమ్మిదేండ్ల పిల్లను ఇంటి పక్క నుండే తెలిషిన పోరడే ఆగం జేషిండు.గీ మద్దెనేమూడేండ్ల పిల్లను సంపి వరి పొలంల ఇసిరేషి పోయిండ్లన్న ముచ్చట అందరికి యెరుకున్నదేనాయె! ఎద్దు చేలమేత్తె దూడ గట్టున మేత్తదా! అన్నట్టే మనువాదం బూసుకున్న సన్నాసిరాజ్జెం యెట్లుంటె అదికారులు గట్నే వుంటరు. పోలీసులు,కోర్టులు, కలెక్టారాసొంటోళ్ళు సుత రాజ్జెంతోని మిలాకతై పెద్దోళ్ళ సేవలు జేసుట్లు ముందు బడుతాండ్లు.ఎవలి పని గాళ్ళు జేసుక పోతాండ్లు.హొత్రాస్‌ ‌ల గిది జరిగినంక రొండు వారాల దాంక జేషిన బట్టెబాజిల మీద కేసుబెట్టుడు గిట్ల యేం లేకుండె!పిల్ల జీవిడిషినంకజనం రోడ్లక్కి లొల్లి జేత్తెనే కేసు బెట్టిండ్లు. పిల్ల ఇంట్లకేలి ఎవల్ని బయటికి రాకుంట జేషిండ్లు. జిల్లా కలెక్టరే పిల్ల ఇంటోళ్ళను బెదిరిచ్చుడెనుక ఎంత కత నడిషిందో! పది దళిత కుటుంబాలుండే వూర్లె టాకూర్ల పెత్తందారితనానికి ఎసొంటి తక్లీప్‌ ‌రాకుంట జూసుట్ల అదికార్లు జీ హాజిరుంటరు.జీవిడిషిన మనీషా ను వూర్లెకు దెచ్చి గాళ్ళ ఇంటోళ్ళ కు సుత జూపెట్టకుంట పోలీసులే దొంగరాత్రి కాలబెట్టిండ్లు.ఆకరిసూపు లేకుంట జేసుడేంది,ఆచారాల పకారం ఇంటోళ్ళు శవాన్ని కాలబెట్టనీయకుంట పిల్ల అయ్యవ్వల్ని ఈడ్షి దూరం గుంజి పడేసుడు,శవాలు కాల్సుడు గివన్నీ పోలీసుల పనులెట్లయితయన్న పశ్నలకు జవాబులెవలియ్యాలె!? ఆకరిసూపు కోసం కన్నపేగు పడ్డ తండ్లాట ఎవలు సుత ఇనిపిచ్చుకోలే!

నోరు తెరిషి ఇవరాలు జెప్పకుంట పిల్ల నాలికె తెగ్గో షిండ్లు,మెడ షింపులు కింద బొక్కలు ఇరిషిండ్లు, పశువు తీర్గ నల్గురు ఒకలెనుక ఒకలు మీదబడి పిల్లనాగం జేషి పానం బోయెటట్టు కొట్టిండ్లు. ఎన్నుపూస బొక్కలన్ని ఇరిగినయి. వుత్తుత్త పోస్టుమార్టం జేషి గవాయిలు మాయం జేషిన పోలీసులు యేం జెపుతరు!? సర్కార్‌ ‌జెప్పిన షిల్కపల్కులే పలికిండ్లు.పోలీసులు ‘‘యే!గివేవి గాలేదుల్లా! నాలికె గోసుడు అబద్దం! పిల్ల జీవిడిషే ముందుగాల మాట్లాడింద’’ నబట్టె! ‘‘పిల్లమీద అసలు అత్యాచారం జరిగినట్టు సాచ్చాలే లేవు,ఒంటి మీద దెబ్బలేవి కానత్తలేవు’’ అని పోలీసు పెద్ద సారు జెప్పబట్టె! అలహాబాద్‌ ‌కోర్టు సర్కార్‌ ‌కునోటీసియ్యంగనె మళ్ళ పోస్టుమార్టం జేత్తరని శవాన్ని ఆగమాగం వూర్లెకు దెచ్చి అందర్ని బయటికి పంపి పోలీసులే కాలబెట్టిండ్లు.

ఏం గావాలె!? అనడుగుతె యేం జెపుతది!? కన్నపేగు శవాన్ని గాలుతాంటె దగ్గరికి సుత పోనియ్యకుంట జేషినంక యేం అడుగుతె యేం ఇత్తరు!? పెద్దోళ్ళందరు ఒక్కదిక్కయి దళిత బతుకులను ఆగం జేషినంక ఎన్ని లచ్చల రూపాలు ఇచ్చినా,పొయిన బిడ్డ బతికైతె రాదు!. సామాజిక సంఘాలను వూర్లెకు సుత రాకుంట పోలీసులు అడ్డంబడ్డరు.ప్రదాన పతిపక్షం అద్దెక్షున్ని సుత వూర్లెకు రాకుంట అడ్డంబడ్డరు. పిల్ల బతుకును ఆగం జేషిన పెద్దకులపోళ్ళు,గాళ్ళను యెనుకేసుకచ్చిన రాజ్జెమే రాజకీయాలు జేసుకుంట ఎదుటోళ్ళను రాజికీయాలు జేత్తాండ్లని అనుడు కం టె ఇంకో దుర్మార్గం లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ ‌ల మనువాదం గద్దెనెక్కినంక నెత్తుటేర్లు పారుడు మొదలయింది. పెద్దకులపోళ్ళ దాడులు జరగని దినం లేదు. దళిత ,మైనారిటీ ఆడిపిలగాండ్లు అత్యాచారమై, మాంసం ముద్దలు గాని దినం లేదు. రాజ్యాంగం లేదక్కడ!మనువాదపు కులహంకారం నిలబెట్టిన రాజ్జెంల దళిత బతుకులకు మానవ హక్కులు లేవు. పోలీసు కచ్చేర్లు లేవు. నల్లకోటు నాయం అంతకన్న లేదు. ఇసొంటి రామరాజ్జెం దేశమంతా రావాలని సంఘపరివారం,కార్పొరేట్లు కలిషి నడ్వబట్టిండ్లు,జరంత పైలంగుండాలె!

‘‘సూడ్రా బయ్‌! ‘‘ఇ‌క్రమార్క్’’!
‘‘ఇప్పటిదాంక ఇంటివి కదా! నేరం జేషినోళ్ళను లోపటేషినంక,పోలీసు పెద్దసార్లను సస్పెండ్‌ ‌జేషినంక ఇంకా సర్కార్‌ ‌జేషేదేముంటది!? గీ తీర్గ దళిత ఆడిపిలగాండ్ల మీద గోరాలు మళ్ళ మళ్ళ గాకుంట ఇంకేం జెయ్యాలనంటవు!? గీ ప్రశ్నకు జవాబు జెప్పలె! లేకుంటె గా బట్టెబాజి గాండ్లు నీ సోపతేనని పోలీసులకు జెప్త!అని బెదిరిచ్చేటి భేతాళుని ఎప్పటి తీర్గనే భుజం మీదేసుకొని ‘‘విను!భేతాళ్‌! ‌మనువాదం ఆడోళ్ళను మొగోళ్ళ కోరిక తీర్చే షీము,నెత్తురున్న మాంసం ముద్ద తీర్గనే జూత్తది.మనువాదపు యోగులుండేటి రాజ్జేమేడున్నా ఇసొంటియి జరుగుతనే వుంటయి.కుల,మతం పునాదుల మీద బుట్టుకచ్చేటి రాజ్జాలకు ఎదురు లేకుంటె దేశమంత దళిత బతుకులు ఇంకా ఆగమైతయి.గీ మనువాదాన్ని బొంద బెట్టే దినాలు వత్తెనే గీ గోరాలు ఆగుతయి గావచ్చు’’అని జెప్పుకుంట నడ్వబట్టిండు..నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద.తెలంగాణ.

Leave a Reply