Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘గీ సాముల్ని అర్సుకోవాలె’’!….

“చీకటి పడేయాళకు ‘‘పసుపుతాడుకు, పసుపు కొమ్ము కట్టుకునే ముచ్చట సింహాచలం అప్పన్నకుగానీ, చిన్న జీయర్‌ ‌సామికి యేం తెల్వదుల్లా!. గీ గాలి ముచ్చట యెవలిడిషిండ్లో యెవలికి తెల్వది. ఆల్తుఫాల్తు గాండ్లు. వాట్సప్ల ఇడిషిపెట్టేటి ‘‘దాల్చా’’ ముచ్చట్లు, వాటినెవలు నమ్మద్దు!. డాక్టర్లే దేముళ్ళయిన సంగతి కానత్తలేదా! యెవలికి వాళ్ళు పాణంకాపాడుకునే కాలమిది,’’! అని టి.వీ.ల అహోబిల సామే జెప్పుకొచ్చిండు. కొరోనా బీమారి అంటుకోని పాణాలు తీషే పనిమీద వూరూరు తిరగబట్టె! దాని గుబులుతోనే పిడాత సావులైతాయనయంటె గీ పసుపు కొమ్ము కట్టుకునే లొల్లేంది! ‘‘అగ్గొర పులంటె తోకైదు గజాల’’ని జెప్పే సాములను దొరికిచ్చుకోని సంగతేందో ఓ పాలి మాగనే అర్సుకోనుండె”

yelamandha‘‘ఇసోంటి తిప్పలోటత్తదని కలలసూతనుకోలె! మూతికింత దస్తి గట్టుకొని, గల్మ దాటకుండుండబట్టి నెల గావట్టె! జేల్‌ ‌సలాకులెనుక దొంగలోలిగె ఇంటి పట్టునుండుడు ఎన్నడు జూడనిచ్చంత్రం గాదా! గల్మ దాటినవంటె గల్లి కొసెల్లెక మునుపే పోలీసోళ్ళు దొరికిచ్చుకోని మైలపోలు తీయబట్టె!’’ తిరిగే కాలు తిట్టే నోరు వుట్టి గుంటదా’’నుల్ల! ఫోన్లెవల్ని మందలిచ్చినా ‘‘కడుపుల దుక్కం కండ్లండ్లకత్తాంది’’.కొరొనా పేరింటెనె లాగు తడుత్తాంది. గీ దిక్కుమల్ల బీమారికి మందంటె లేకపాయె, ఇంక రాకపాయె! సరెగని! తాయితో! గీయితో! కట్టెటోళ్ళు సూత కానత్తలేరు. పూజలు, హోమాలు జేసేటి ఇకమతులన్న కానత్తలేవాయె!. గీ తీర్గ తిప్పలు పడబట్టిన జనాన్ని అర్సుకునే నాధులే కానత్తలేరు.

ముక్కోటి దేముల్లు సూత మన తీర్గనే గుబులు తోని దర్వాజలు దగ్గరేసుకోని కారెంటిన్ల పోతిరి. దేముళ్ళకే కొరోనా భయపడాలె గని దేముళ్ళెందుకు కొరోనంటె భయపడుతాండ్లో యేమో మరి! రేపోమాపో లాక్డౌన్‌ ‌తాళాలు తీషినంక ఎవ్వలు సూత దేమున్ని కానకుంటెట్ల!? ఫాలోయింగ్‌ ‌కత సల్లబడి, హుండీలు గిట్ల నిండకుంటె ధూపదీపాల సంగతెట్లనో యేమో! నెల దినాలు దాటబట్టె గద! గీ గుబులు తీషి షిలుక్కొయ్యకేషే ముచ్చట్లిక షురువైనయి. ‘‘డాక్టర్లను పంపిందే దేముడే’’నని యెవలో చెప్పబట్టిండ్లు. ‘‘ముప్పయి కోట్లమంది దేముళ్ళున్నంక కోరొనా మన దేశాన్నేం జేత్తది తీ! నిమ్మలం గుండుండని’’ ఉత్తరదేశాన ఓ సామి పేస్‌ ‌బుక్‌ల జెప్పుకచ్చిండు. తిరుపతెంకన్న లాపత్తయినంక ఆడుండేటి పూజారి సాములు యేం జేయాల్నో పొద్దుబోక యజ్ఞాలు జేత్తాండ్లట! వాళ్ళాడ జెప్పే మంత్రాలు టీ.వీ. లల్ల ఇన్నోళ్ళందరు ఇంట్లనే పూజలు జేయాలని జెప్పుకచ్చిండ్లు. ఏ ఇంట్ల జూషినా టీ.వీ.లముందుకూసోని జనం మంత్రాలు జెప్పబట్టిండ్లు. వాళ్ళు చెప్పింది నిజమో! అబద్దమో! గని కొరోనైతే యేడికి బోలేదుల్లా! యెవలు గల్మ దాటుతరా! అని సూస్కుంట గల్లీల్ల కాతిరుగబట్టింది.

ఇదిట్లుంటె వరంగల్‌ ‌పట్నం, కరీంబాద్‌ ‌తోటల యెవలింకో పుకారు లేపిండ్లు. ఒక్క కొడుకు ఉన్నోళ్లందరూ యాప చెట్టుకి ఆరు బావుల నీళుతోడుకచ్చి పోయాలని!. యెవలు లేపిండ్లోగని ‘‘పేకుల’’ ఇగురం గాలి కన్న ముందే వూరువూరంత పాకింది. ఒక్క కొడుకున్న అవ్వలందరు గుంపులకు గుంపులే బిందెలు పట్టుకోని బావులను దేవులాడబోయిండ్లు, అటెంక యాప చెట్లకు నీళ్ళు గుమ్మరిచ్చిండ్లు. పసుబ్బొట్లు, కుంకుంబొట్ల తోని జోరున నడిషింది. ఈ సందుల యెవలో ఇలేకరి టీ.వీ. కెమెరేసుకోనచ్చి దాన్ని దేశమంత సూపెట్టె! వూరు బావుల కాడ ఆడోళ్ళు బిందెలతోని జమయిండ్లు. యాప చెట్లేడున్నుయో దొరుకుడే తిప్పలైంది. యాపచెట్లకు నీళ్ళువోసుకుంట సెల్పీలు దిగి పేస్‌ ‌బుక్కెక్కించ్చిండ్లు. యాపచెట్లకు నీళ్ళు బోయాలని పుకార్లేపిన ‘‘దాల్చా’’ మనిషెవలో గని కొరోనాకు యాపచెట్టుకు దోస్తానేందో షెప్పాలె! లేకుంటె గనుక అసొంటి బట్టెబాజిగాండ్లను యాపజెట్టుగ్గట్టి గట్టిగర్సుకోవాలె! యాప చెట్ల కాడ ఆడోళ్ళ లైన్లను పోలీసోళ్ళు సూత యేం జేయలేక పోయిండ్లు. చెట్ల కాడ జమైన మంది తోని ‘‘అవ్వలూ! దండం బెడ్తం’’ అని పోలీసులు, డాక్టర్లచ్చి ఆపుండ్లని బుద్గరిచ్చినా సూత ఆగలేదంటె నమ్ముండ్రి! రొండు మూడ్రోజులు నడిషినంకపోలీసు పెద్దాపీసర్లచ్చినంక వాళ్ళ పున్నెమా ! అని ఆగింది. గిట్ల సల్లబడ్డదనుకున్నమో లేదో మళ్ళోటి మోపయింది.

ఆదివారం అమాస మీద అమాసెక్కింది గాబట్టి, అమాస పొద్దటీలి ముత్తైదులందరూ పుస్తెలుతాడుకు పసుపు కొమ్ము కట్టుకోవాలె! పుసుక్కున మరిషిండ్లంటె అరిష్టెం! పెనిమిటి పైలం గుండాలంటె గిట్ల జేయాలె! లేకుంటె పసుపు దారాలు జేసుకోనైనా కట్టుకోవాలె! అమాసైనంక పసుపుకొమ్ము, పసుపుతాడు తులిశమ్మ కాడ బెట్టి పూజలు జేయాలె! అనింకో పుకార్లేపిండ్లు! ఈసారి యీ వాట్సప్‌ ఇగురం రిలీజింగ్‌ ‌జేషింది వుట్టోళ్ళు, పచ్చోళ్ళు గాదు సుమా! సింహాచలం అప్పన్న గుళ్ళె వేదాలు జెప్పేటి సాములనే సరికి ముచ్చెట పొద్దున ఇడుదలైతె మద్దేనం లోపల లోకమంత ఎరుకైంది. కాసేపు కాంగనె ‘‘లేదుల్లా! యీ ఉవాచిడిషింది చిన్నజీయర్‌ ‌సామని’’ వాట్సాప్‌ల కొత్త ముచ్చట చెక్కర్లేషి గాలిదుమారం గోలిగె జోరందుకున్నది. దుకాండ్లల్ల పసుపుకొమ్ము యాభైరూపాలై పరెషాన్‌ ‌జేషింది. ఇదేందుల్లా గిసోంటి ‘‘తపాషి’’ ముచ్చట్లు నమ్ముడేందంటె మా యింటి సుట్టుపక్కోళ్ళే నన్నియ్యర మయ్యర తిట్ట్ణ బట్టిండ్లు. మా గల్లీ మొత్తం ఏకమై నా మీదికచ్చిండ్లు. గీ ఇగురంలయిచ్చంత్రమేందంటె మా యింటామె సూత వాళ్ళ పార్టీల్నే జేరి జై యన్నది. పసుపు కొమ్ముల పండుగ జేషి యెవలి పెనిమిటిని వాళ్ళు పైలంగ జూసుకున్నరు.

చీకటి పడేయాళకు ‘‘పసుపుతాడుకు, పసుపు కొమ్ము కట్టుకునే ముచ్చట సింహాచలం అప్పన్నకుగానీ, చిన్న జీయర్‌ ‌సామికి యేం తెల్వదుల్లా!. గీ గాలి ముచ్చట యెవలిడిషిండ్లో యెవలికి తెల్వది. ఆల్తుఫాల్తు గాండ్లు. వాట్సప్ల ఇడిషిపెట్టేటి ‘‘దాల్చా’’ ముచ్చట్లు, వాటినెవలు నమ్మద్దు!. డాక్టర్లే దేముళ్ళయిన సంగతి కానత్తలేదా! యెవలికి వాళ్ళు పాణంకాపాడుకునే కాలమిది,’’! అని టి.వీ.ల అహోబిల సామే జెప్పుకొచ్చిండు. కొరోనా బీమారి అంటుకోని పాణాలు తీషే పనిమీద వూరూరు తిరగబట్టె! దాని గుబులుతోనే పిడాత సావులైతాయనయంటె గీ పసుపు కొమ్ము కట్టుకునే లొల్లేంది! ‘‘అగ్గొర పులంటె తోకైదు గజాల’’ని జెప్పే సాములను దొరికిచ్చుకోని సంగతేందో ఓ పాలి మాగనే అర్సుకోనుండె! జగనాలును గద్దెక్కిచ్చినని జెప్పుకునేటి సాములు ఇసోంటి ఇగురమే ఇంకోటి జెప్పుకచ్చిండ్లు! ‘‘పరిపూర్ణ’’ ధన్వంతరి యజ్ఞమేదో జేషి కొరోనా బీమార్ని దాపున లేకుంట జల్దెళ్ళగొట్టే యవారం జేత్తనని జెప్పబట్టిండ్లు!. అన్ని టీ.వి. చానలల్ల కానచ్చింది. జగన్‌ ‌సారేంజేషిండో గని దానెనుక మళ్ళేముచ్చటినబడ్డట్టులేదు. గీ కొరోనా బీమారికి ప్రపంచమంతా గజ్జుననుకుతాంటె పనిపాటా లేని ‘‘దాల్చా’’ సాములు, పూజార్లు ఒల్లెక్కాల వొట్టి ముచ్చట్లు జనంలిడుసుకుంట పుకార్లులేపి పరేషాన్‌ ‌జేత్తాండ్లు.

వాట్సప్ల కానచ్చే గిసొంటి ముచ్చట్లు చిలువల్‌ ‌పలువలై చిక్కులు తేబట్టింది. రోడ్డెక్కినోళ్ళనే కాదు, ఇంట్లుండి ఇసోంటి బట్టెబాజి కతలు బడె సాములకు సూత ఓ పాలి మైలపోలు తీయాలె! ‘‘సూడ్రా బయ్‌! ఇ‌క్రమార్క్! ఇం‌టివి కద! ఎలమంద జెప్పుకచ్చిన ముచ్చట! కొరొనా కాలంల పాణాలడ్డేషి వైద్దెం జేషే డాక్టర్లే దేవుళ్ళయిండ్లు, కదా! మరి వీళ్ళకు సూత గుళ్ళు కట్టిచ్చి కిలోల కొద్ది బంగారంతోని మొక్కులప్ప జెప్పాలని సర్కారుకెవలు జెప్పాలె!? కొరోనా పోయేటందుకు ధన్వంతరి యజ్ఞం గిట్ల చేయాలని సర్కార్‌కు జీయర్‌ ‌సామో! ఇంకో సామో! ఇంకా యెందుకు చెపుతలేరు గావచ్చు!? ఈ ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చి ముందుకు కదులాలె’’! అనబట్టిన భేతాళున్ని యెప్పటి తీర్గనే భుజానేసుకోని ‘‘ఇను భేతాళ్‌! ‌కండ్లు, నోరు లేని విగ్రహాలను దేవుళ్ళుజేషి ఏ దందా జేషినా అడిగే కతుండదాయె! కొరోనా అయినంక డాక్టర్లను సూత మామూలోల్లే అయితరు. ‘‘ఓడెక్కేదాంకనే’’! శాత్రమెరికే గద! పిడాత పాణాలు తీషేటి కొరోనాకు మందే లేదంటె, యజ్ఞాలకింటదా! అ ఇగురం తెలిషే ఏ సాములు యజ్ఞాల జోలెత్తుడు లేదు. కొరోనాతోని గేమ్స్ ఆడద్దని బచ్చా గాండ్లకు సూత ఎరుకైందిప్పుడు’’ అని జెప్పుకుంట …నడ్వబట్టిండు…నడ్వబట్టిండు.
– ఎలమంద, తెలంగాణ

Leave a Reply