Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘రైతేడిశిన రాజ్జెం’’!

‘‘ఆవు చేన్ల మేత్తె దూడ గట్టున మేత్తదా’’!సర్కారే దరకాడ నోరిప్పకుంటె దళార్లకు ‘‘దివ్వెల పండుగ’’జోరు గాబట్టె! వారం దినాల సంది సరుకు దెచ్చిన రైతులు మార్కిట్లనే వుంటె సర్కార్‌ ‘అయ్యో!యేందుల్లా’!అనొక్క పాలన్న గిటు మొకాన జూడకపాయె!తడిశిందని,నల్లవాటున్నదని దర కాడ మోసమైతాంటె రైతు రాజ్జెమని పొంకులిడిశిన సర్కారేం జేయబట్టింది.గద్దె మీదున్నోళ్ళే గాదుల్లా! కిందున్నోళ్ళుసుత గిసొంటప్పుడే తీరొక్క కతలు బడ్తరు.జనం తిప్పలర్సుకునుడు మాగనే యాదచ్చి పతిపక్షాలు కిందుమీదు బడ్తయి.ఇజ్జత్‌ ‌కు రైతుతిప్పలు ముందటేసుకోని జేయంటెజేయంటరు.గాళ్ళమీదికి పోలీసోళ్ళచ్చుడుతోనె,మీడియా ఫోట్వలు దీసుడు, నినాదాలు,గింజుడు గుంజుడు కాంగనె ఛలో! సినిమొడ్శి పోతది!యెక్కడోళ్ళక్కడ తుపాల్‌! ‌సర్కార్‌ ‌నేమని అడుగాలె! యెట్లడుగాలె అనే సోయి లేకుంట జేషేటి దర్నాలు టీ.వీ.లల్ల కానత్తయి.”

‘‘ఎద్దేడిశిన యెవుసం, రైతేడిశిన రాజ్జెం’’ బాగుపడదంటరు. యెద్దేడిశినంక, దాన్ని పాయిరంగ జూసుకునే రైతెందు కేడ్వడు!గిప్పుడు తెలంగాణ నాగేటిసాళ్ళల్ల యెద్దెందుకు యేడిశిందో,యెంబడున్న రైతెందుకు యేడువబట్టిండన్నదే పశ్న! మట్టికి రైతుకు మద్దెన బందం దూరమైతాంటె మట్టి బతుకుల గోస తగిలిన రాజ్జెం సల్లగుంటదా! నిజామోన్ని, గాని మోశేతి కింది దొరలను ఉరికిచ్చిన తెలంగాణ బక్కరైతు గాయి గాబట్టిండెందుకో సమజయితలేదుల్లా! యేం తెల్వని యెడ్డి లోకంల బతుకుతానమనిపిత్తాంది.గుమ్ములు నిండి నవ్వాల్శిన గీ పండుగ దినం రైతింట్ల చీకట్లెట్లలుముకున్నయో తెల్వాలె! పండుగోలిగె గల్మల దివ్వెలెలిగే పల్లెలెందుకు చిన్న బొయినయో తెల్వాలె!వంగి వంపులు సూపే అరిగొలుకలుండేటి వరిపొలం నడిమిట్లెందుకు బుగ్గి బుట్టెనో తెల్వాలె!బంతిపూల దండలుండే దర్వాజలెందుకు మూగబొయినయో!గా పక్కన.పాజిట్టిసుత దులుపని దుగుట్లెందుకు శిన్నబొయినయో?పండుగపొద్దు పల్లె వాకిల్ల ఇరబోస్కునే యెలుగుపూలు జల్లుకానత్తలేదెందుకో తెల్వాలె!?కోతలై కలకలలాడే తెలంగాణ పల్లె పల్లెన రైతు బతుకు బజాట్న బడ్డదెందుకో తెల్వాలె!?

ఏరి కోరి తెచ్చుకున్న ఏలికున్నంక సుత యెవుసం యెందుకిట్ల యెటమటమయిందో!? రైతు మందుతాగి జీవిడిషే కొత్త నాశిన కాలమెందుకచ్చెనో తెల్వాలె! దివ్వెలెలుగాల్శిన పండుగపూట రైతులింట్ల సావుపాటెందుకు ఇనిపియ్యబట్టిందో సుత తెల్వాలె! రైతురాజ్జెమని యేతులు జెప్పి రైతు బతుకులాగం జేషిన తెలంగాణ రాజ్జెం యెవలి కోసమనేది సుత తెలంగాణ పల్లెపల్లెకు తెల్వాలె! గియన్నే కాదు,మట్టిబిసికి మెతుకు నిచ్చే రైతును మట్టికి దూరంజేషే రాజ్జాలన్ని మంట్లె కల్శినయనే ఇగురం యేలికలకు యెట్లజేషి ‘‘తెల్వాలె’’!‘‘పామవుజు ఎవుసం ఫాయిదాయితాంది, సాలుతీ’’! అనుకునే దొరీర్కం మాగనే సాగత్తాంది.బక్కరైతుల సాగు ఓతీర్గచ్చే తొవ్వ లేక గోస బడే రైతుల కల్వకుంట ‘‘కల్వకుంట్ల’’ దొర సూపు బూమికి జానెడు పైకేలేకున్నది జనంల గల్వని ‘నిరంజనాలు’ ‘‘అంత ‘‘కేతిగాని తీర్గ’’ ‘‘పైనోళ్ళ దయ’’ అనెటోడేగని జెప్పెటోడు గాదాయె!జేషెటోడు గాదాయె తిప్పలెవరు జూడరాయె! మాయదారి కొత్త యెవుసం తీరైతె రైతు గండానికచ్చింది. ఇగురం బాగెరుకున్న అపీసర్లు సుత ఒల్లెక్కాల లెక్కలు జెప్పి దొరీర్కం పాదాలకాడ జేరిండ్లు. సర్కారైతె మాగనే నియత సాగని జెప్పి రైతులను నిండముంచి,గాళ్ళ బతుకులు బజాట్నేషిండ్లు.

.మట్టితీరు బట్టి ఇత్తు బెట్టే రైతు.అదెందో ఇచ్ఛంత్రమని నమ్మిన కర్మానికి గాళ్ళ ఉసురు దీషింది.’రాజ్జెం గాలవడ! యేందో యేతులకు బోయిండ్లు’.కొత్తెవుసం కతలు వడి ‘‘మక్కలద్దనె!సన్నాలెయ్యమనె’’! మాట బేకాతరు జేత్తె ‘‘రైతుబందు’’ ఇయ్యమని బరాబరి జెపితిరి.పత్తులెంతెయల్నో,సన్నాలెంతేయల్నో లెక్కలేషి ముందుబెడ్తిరి.మట్టిలబుట్టి,గా మట్టిలబెరిగిన రైతుకు యే మట్టిలేపంటేయాల్నోయెరుక లేదా యేంది!?! కొస్సెల్లని యెవుసం పాటాలు జోరుగనే జెప్పి గోసవుచ్చుకుంటాండ్లు.దొడ్డు రకం వడ్లేసుట్ల జర్రంత సుకముంటదిగని,సన్నాలేస్తె మాత్రం యెంత తిప్పలుంటదో యెరుకున్నోళ్ళకే యెరుక.నియత సాగు బాటల ఇత్తుబెట్టిన గాళ్ళ బతుకులు ఆగమాగమైనయి.పామవుజు దొర జెప్పిండని పెట్టిన సన్నొడ్లపంట చేతికందకముందేతీరొక్క తిప్పలై,ఆకరికి బుగ్గి పాలైంది. ఎకురానికి యెదిగిరాక సగానికి సగమాయె! కిందికో మీదికో తిప్పలుబడితె దోమకాటు,అగ్గి తెగులు దిక్కుమల్ల రోగాలచ్చి పొలం పురిట్లనే పుటుక్కుమనే కాడికచ్చె!గాచారం బాగుండి కోతలై,కాంటలయ్యే కాడ దర బర్కతి లేకుంటాయె!సందుబుట్టి సొచ్చిన బోకర్‌ ‌గాండ్లు ఆడికాడికి లెక్కలేషిన కొత్తలు కైకిల్లకే సాలక దారి కర్సులే కరువాయె!

దొడ్డు రకాలేషే మన తాన సన్నాలేయుమని తాకట్ల ఇగురం జెప్పిందెవలుల్ల!?‘‘జెప్పెటోడు షెవిటోడైతె ఇనెటోనికి ఇజ్జతుండాలె!’’ అనిదొర జెప్పే ముచ్చటేనాయె!సరె గని, సన్నాలేయుండ్రని జెప్పినోళ్ళకు యేమన్నున్నదా! రైతంనాగం జేసుకుంట గిట్ల అగ్గువ సగ్గువ బేరాలేంది!? సర్కారే గిట్ల ‘‘వుచ్చల శాపలు బట్టే’’ తీర్గ బేరాలు జేసుడైతె దళారోల్ల దందాలాగుతయా! ఓ దిక్కు మందులు,యెరువుల దర యేడాదికేడాది వందలల్ల పెరుగవట్టె!పంటకు మద్దతుదరైతె యాబైలల్ల సుత దాటదాయె!కైకిళ్ళు బెరిగి కోతలయ్యేకాడికి పెట్టుబళ్ళు అప్పుమీద అప్పు జేయించబట్టె! అప్పులేమొ పెర్గ బట్టె గని,మద్దతు దరమాత్రం బెత్తెడు సుత పైకి జరుగదాయె!కానికాలం వానలచ్చి జరంత తడిషిన అడ్లకు అడ్డగోలుగ లెక్కలై రైతును ఆగం బట్టించినంక రైతుగోస దేమునికి ముడ్తాంది పో! కౌలు జేషినోళ్ళు ఇంతకింతకై,మందు తాగుడొక్కటే మిగిలింది.చేశినప్పులు పండుగైనంక మిత్తి గల్పిగట్టాలె పెట్టుబళ్ళే రానికాడ సన్నాలసాగు సావుకచ్చింది అప్పుగట్టక ఇజ్జత్‌ ‌కు జీవిడిషే రైతు బతుకుల ఉసురు యెవలికి దాకాలె!

‘‘ఆవు చేన్ల మేత్తె దూడ గట్టున మేత్తదా’’!సర్కారే దరకాడ నోరిప్పకుంటె దళార్లకు ‘‘దివ్వెల పండుగ’’జోరు గాబట్టె! వారం దినాల సంది సరుకు దెచ్చిన రైతులు మార్కిట్లనే వుంటె సర్కార్‌ ‘అయ్యో!యేందుల్లా’!అనొక్క పాలన్న గిటు మొకాన జూడకపాయె!తడిశిందని,నల్లవాటున్నదని దర కాడ మోసమైతాంటె రైతు రాజ్జెమని పొంకులిడిశిన సర్కారేం జేయబట్టింది.గద్దె మీదున్నోళ్ళే గాదుల్లా! కిందున్నోళ్ళుసుత గిసొంటప్పుడే తీరొక్క కతలు బడ్తరు.జనం తిప్పలర్సుకునుడు మాగనే యాదచ్చి పతిపక్షాలు కిందుమీదు బడ్తయి.ఇజ్జత్‌ ‌కు రైతుతిప్పలు ముందటేసుకోని జేయం టె• •యంటరు. గాళ్ళమీదికి పోలీసోళ్ళ చ్చుడుతోనె, మీడియా ఫోట్వలు దీసుడు, నినాదాలు,గింజుడు గుంజుడు కాంగనె ఛలో! సినిమొడ్శి పోతది!యెక్కడోళ్ళక్కడ తుపాల్‌! ‌సర్కార్‌ ‌నేమని అడుగాలె! యెట్లడుగాలె అనే సోయి లేకుంట జేషేటి దర్నాలు టీ.వీ.లల్ల కానత్తయి.

ఓట్లుంటే ఓ తీరు,లేకుంటో తీరా!అరే !గీ ‘కాకి సూపు’ కారెడ్డమేంది!దుబ్బాక ఓట్లముందు జగిత్యాలరైతు లొల్లి వెడితె మక్కలధర అర్సుకునోళ్ళు గిప్పుడు సన్నాల దర కాడ మాస్క్ ‌తీయరాయె!మాట జెప్పరాయె!ఎవలి మాటలిని రైతు సాగయ్యే మొత్తంబూమిల సగం సన్నొడ్లు బెట్టిచ్చిండ్లు!?ఎకురానికచ్చే దొడ్డొడ్ల దిగుమతి కన్న సగం తక్కువత్తదని తెల్వందా! దోమకాటు, కంకినల్లి రోగాలచ్చిన సన్నాలకు వేలల్ల కర్సుతోని మందు గొట్టాల్నని తెల్వదా! సాంబ,తెలంగాణ మసూరి పెట్టుడంటే ‘‘దుఃకం లేనోడు బర్రెను గొన్నట్టే’’నంటరు.మద్దతు దర ఇత్తమని జెప్పి సాగుల సగం సన్నాలేయించిన సర్కార్‌ ‌రైతును మోసం జేసుడేందిది!? ఎఫ్సిఐ కొన్న మొత్తంల తెలంగాణదే సగంకన్న యెక్కువనిజెప్పుకున్న సర్కార్‌,‌గా ‘షాన్‌’ ‌నిలబెట్టిన రైతును యీ యేడు బజాట్నేసుడేంది!?తెలంగాణ పల్లెలల్ల పంట అమ్ముకోనీకి టోకెన్లా!?ఒక్క టోకెన్‌ ‌కోసం పొద్దెల్ల లైన్లల్ల నిల్సుండి అంబటాలకు సుత దొరుకక ఆగమాయె!పంట యేసుడే తిప్పలంటె అమ్ముడింక యెక్కువ తిప్పలై కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణల రైతు యేడిశేకాడికచ్చింది.జీవిడిస్తె బీమ పైసలాదుకుంటయన్న పిరికి బతుకు లిడువాలె! సోయి బెంచుకోవాలె! రైతేడిశినంక గీ రాజ్జెమేందుల్లా! యెవలి రాజ్జెంల యెవలేడ్వ బట్టిండ్లన్న సోయి జనానికి యెరుక గావాలె! యేంజేయొలె! యెట్ల జేయాలనేది జూశి ఎలక్షన్ల పంట మంచి గేయాలె!

VIKRAMARKUDU ARTICLE

సూడ్రా !బయ్‌!ఇ‌క్రమార్క్’’!
‘‘ఇప్పటిదాంక యింటివి గదా! సర్కార్‌ ‌బెదిరిత్తె సాగుల సగం పంట సన్నొడ్లు బెట్టిన రైతన్నలు మద్దతు దర కోసం పల్లెపల్లెన దర్నాలు జేయ బట్టిండ్లు, సర్కారసలు మూతి మీంకేలి గుడ్డపేగు సుత తీసుల్లేదు.రైతుల్నేం జేయిమంటవు? జర చెప్పాలె! నువు గిట్ల జెప్పకుంటె నీకు బూమ్మీద ‘‘జిపాటిస్‌’’ ‌లేకుంటజేత్త!యేమనుకుంటానవో ‘‘నని యెప్పటి తీర్గనే బెదిరిచ్చేటి బేతాళుని శవాన్ని బుజాన్నేసుకొని ‘‘ఇను బేతాళ్‌! ‌రైతు లేకుంటె రాజ్జమే లేదంటరు.రైతులుముందు బడని ఉద్దెమాలే లేవు.నిజాంబాద్‌ ‌పసుపు రైతు,జగిత్యాల మక్క రైతు మర్లబడితె యేమయిందో యెరికె గద!రైతన్నకు సన్నొడ్లపంట నేర్పిన పాటాలెటు బోవు.దివ్వెల పండు గోలిగె చీకట్లునిండిన దుఃకం యాదిమర్వరు.పామవుజు దొరతోని సన్నొడ్ల పంటేయించే తీరుతరు గని’’!అని జెప్పుకుంట నడ్వ బట్టిండు..నడ్వ బట్టిండు…
– ఎలమంద, తెలంగాణ

Leave a Reply