బడి గంట మోగాలె!

బడిగంటలు కొట్టే వానలచ్చినయి,గని బడిగంట లేడ మోగినయి!గుడి గంటయితె బరాబరి మోగింది.కరొనా ఆపతిల మోగే బడిగంటల సడి లేక సర్కార్‌ ‌సదువులు సట్టుబండలయ్యే కాడికచ్చింది.బడి సదువులాగుడు  కరోనా కంటె పెద్దాపతి అనేటి ఇగురం లేని సర్కార్‌ ‌కత ‘‘గీతలెక్కువున్న షెల్లనిరూపాయి’’ తీర్గున్నది. కరోనా తోని కల్షి బతుకాలెని షెప్పేది సర్కారే! లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌బెట్టే కతలు పడేది సర్కారే! కల్షి బతుకుడు తప్పేటట్టు లేనప్పుడు యెట్ల బతుకాల్నో జెప్పాలె కదా! లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌కు గుబులై ఇంట్ల వుండుడా!? కల్షి బతికేటందుకు కాలు తీసుడా!? రాష్ట్రం సుట్టుల్ల మందమ్మబట్టె నని మందు దుకాండ్లు తీషి పెడ్తిరి.బస్సులు,రైలుబండ్లు,మాల్స్  ఏవన్నాగినయా! సదువులిట్ల ఆగుడు సమాజానికి మంచిదైతె కాదు.


సర్కార్‌ ‌సదువులకూ సమాజానికి మద్దె దూరం ఇంకింత పెరిగేటందుకు కరోనా ఆపతి తోడయిదని అనుకోలేదు. సర్కార్‌ ‌సదువులుజెప్పే బాధ్యతల్ని గాలికి ఇషిపెట్టి ప్రయివేటోళ్ళ చేతులల్ల బెడ్దావనుకునే సర్కారుకు కరోనా మాగనే దొరికింది.బడిగంటలు కొట్టే వానలచ్చినయి,గని బడిగంట లేడ మోగినయి!గుడి గంటయితె బరాబరి మోగింది.కరొనా ఆపతిల మోగే బడిగంటల సడి లేక సర్కార్‌ ‌సదువులు సట్టుబండలయ్యే కాడికచ్చింది.బడి సదువులాగుడు  కరోనా కంటె పెద్దాపతి అనేటి ఇగురం లేని సర్కార్‌ ‌కత ‘‘గీతలెక్కువున్న షెల్లనిరూపాయి’’ తీర్గున్నది. కేంద్ర,రాష్ట్రాల సర్కార్లు లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌బెట్టి సర్కార్‌ ‌బళ్ళు తీషేందుకు ముందుకు రాకపాయె!ప్రయివేట్‌ ‌బళ్ళు మాత్రం సాటుమాటున టూషన్లని తీరొక్కపేరున నడిపిచ్చేకతలు బడుతాండ్లు. అటువోయి,ఇటువోయి సర్కార్‌ ‌బళ్ళే సల్లవడ్డయి.జనాలు సుత మెల్లంగ ప్రయివేట్‌ ‌బళ్ళ దిక్కుజూడబట్టె! కరోనా బీమారి బళ్ళు తెర్వద్దన్లే!పిల్లగాండ్లకు సదువులు షెప్పద్దన్లే!కరోనా మనం జెప్పినట్టు ఇనదనేది ఎరుకైనంక కరోనా జెప్పినట్టు మన మీనాలె కద!మందికూడేకాడ పైలమని జెప్పె!ఒకలికోలు తగులకుంట వుండమనె!బడి సదువుల్ని గీ లెక్కన నడుపాలె! ఎట్లనన్న జేషినడుపాలె! సర్కారేమొ సడిసప్పుడు లేదాయే!ప్రయివేట్‌ ‌బడులేవో ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలనబట్టె! సదువులకు అలవాటు పడ్డ పిల్లగాండ్లకు బడులు తెర్వకుంటె ఏం జర్గబట్టెనో నన్న ఆగం గాబట్టె!రొండు పూటల బడి పెట్టుడు,సిలబస్‌ల పాటాలు తక్కువ జేసుడు, బడి బువ్వ తీరు మార్షి రోగనిరోధక శక్తి పెంచేటి తిండి బెట్టుడు,మాస్కులు,శానిటైజర్లు, బేంచీలు పెంచుడు, పంతుళ్ళకోపాలి,పిల్లగాండ్ల అయ్యవ్వల కోపాలి శిక్షణిచ్చుడు గిసొంటి ముచ్చట్లు ముందుకత్తానయి.

కరోనా తోని కల్షి బతుకాలెని షెప్పేది సర్కారే! లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌బెట్టే కతలు పడేది సర్కారే! కల్షి బతుకుడు తప్పేటట్టు లేనప్పుడు యెట్ల బతుకాల్నో జెప్పాలె కదా! లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌కు గుబులై ఇంట్ల వుండుడా!? కల్షి బతికేటందుకు కాలు తీసుడా!? రాష్ట్రం సుట్టుల్ల మందమ్మబట్టె నని మందు దుకాండ్లు తీషి పెడ్తిరి.బస్సులు,రైలుబండ్లు,మాల్స్  ఏవన్నాగినయా! సదువులిట్ల ఆగుడు సమాజానికి మంచిదైతె కాదు.  సర్కార్‌ ఇప్పటిదాంక సదువులను ఏంజేద్దామనే ముచ్చట ముందేసుకోలే! కానీ ఆమ్దాని కోసం లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌కు బొక్కలు వెట్టింది.ఆపతచ్చిందని జెప్పి ఆగిందెక్కడ!?లాక్‌ ‌డౌన్‌ అనుకుంటనే తీయాల్షినయన్ని తీయనే తీషినంక బడులు నడిపేకాడ యెనుకడుగేంది!? హైద్రాబాద్‌ ‌సుట్టుపక్కల కరోనా కేసులు తక్కువైనంక జూత్తమాయె గని మిగతా కాడ నడుపుడు ప్రయత్నాలు షురూ జేయాలె! హంగులూ,ఆన్‌ ‌లైన్‌ ‌పాటాలు జూపుకుంట ప్రయివేట్‌ ‌బళ్ళు అడ్మిషన్లు జేయబట్టె! సర్కార్‌ ‌బడికచ్చేటి పిల్లగా పిల్లగాండ్లు ప్రయివేట్‌ ‌బళ్ళె జేరబట్టె! కేంద్ర సర్కార్‌ ‌దగ్గర సెలవు తీసుకోని కరోనా ఇమానమెక్కి పోయె పున్నెకాలం అచ్చేదెప్పుడు!.సర్కార్‌ ‌సరె బళ్ళు తీసే కాలమచ్చేనాటికి బళ్ళల్ల  బేంచీలు,కుర్సీలు తప్ప పిల్లగాండ్లు మిగులుతరన్న గ్యారెంటీ లేదు.

బళ్ళకురానప్పుడు జీతాలెంఖదుకు!? అన్నోళ్ళే రేపురేపు పిల్లగాండ్లు లేని బళ్ళల్ల పంతుల్లెందుకంటరు? కరోనా అపతి కాదనెవలు అంటలేరుగని దాని సాకు జూపెట్టి సర్కార్‌  ‌సదువులకు సమాధి కట్టేటి షిత్ర కతలు వడబట్టె! కానికాలమచ్చ సరేగని,కాలం.తీర్గ మారాలె కదా!లచ్చల మంది పిల్లగాండ్ల  సదువు ముచ్చటాయే!బళ్ళను సమ్మూలంగ మార్పు జేయాలె!యెట్ల జేయాలనేది ముందటేసుకోవాలె! తరగతి రూపురేఖలు మార్వాలె ఎండ తీర్గ శెత్తిరి బట్టాలె!  ‘‘సూడ్రా బయ్‌! ‘‘ఇ‌క్రమార్క్’’! ‘‘ఇప్పటిదాంక ఇంటివి కదా! బడి రూపు రేఖలు మారుడంటే యేంది కతా!? యెట్లనుకుంటానవు!? జెప్పాలె!లేకుంటె నీ సంగతేందో జూసుడే!అని బెదిరిచ్చేటి భేతాళున్ని ఎప్పటి తీర్గనే భూజనేసుకొని’’ఇనింక భేతాళ్‌!‌కరోనా తోని కల్షి బతుకుమని జెప్పుకుంట  సర్కార్‌ ‌వుత్తుత్తి లాక్‌ ‌డౌన్‌ ‌ల అన్ని తీయనే బట్టె!కరోనా తగులకుంట బడిరూపు మారుడంటె రోగనిరోధకమైన తరగతి ఏర్పాటు జెయ్యాలె! ఆరోగ్య శాఖ సాయంతోని సానిటైజేషన్‌, ‌భౌతిక దూరం పాటించి కూర్చునే బెంచీలు,లతో ఆధునిక బడి నిర్మాణం జేయాలె! సదువుల బండి నడిషేందుకు నిధులు ఖర్చు బెట్టాలె! ఎప్పుడు పోతదో తెల్వని కరోనా గుబులుకు బడి సదువులకు తాళాలు యేసుడెందుకనే ఇగురం సర్కార్‌ ‌కుండాలె! విపత్తులు ఇసిరే సవాళ్ళను యెదుర్కోని ముందుకు బోవాలె గని దర్వాజల సాటుకు బోతె సర్కారెట్లయితది!?‘‘అని జెప్పుకుంట నడ్వబట్టిండు..నడ్వబట్టిండు…
– ఎలమంద,తెలంగాణ

articlebadi ganta mogaleprajatantra newsyelamanda
Comments (0)
Add Comment