వ్యవస్థాపక సంపాదకులు

దేవులపల్లి అమర్

ఎడిటర్

దేవులపల్లి అజయ్

జర్రంతల తప్పిపాయె!…

December 7, 2019

జర్రంతల తప్పింది పో! లేకుంటె యెంత ఘోరం జరిగేది!ఎంత మంది పోలీసుల పాణాలు పోయేటియి.అసలే కతర్నాక్‌ ‌గుండాగాల్లు,పాణవుండంగనే పిల్లను కాల్షి,బూడిదె చేషినోల్లు,ఎంత ధైర్నం గాకపోతె పోలీసుల తుపాకుల గుంజుకోని వాళ్ళనే కాల్షి సంపజూషిండ్లు! జైల్ల ఏ తీరిగ మైలపోలు తీషిండ్లో గని లోపటికీడ్సుకపోయి,బేవోష్‌ ‌లయినట్టుంటిరి,గంత గనం మర్లవడి పోలీసుల మీదికే కట్టెలు తిప్పుతరా!
గుప్పిట్ల రాళ్ళిసిరి గంత మంది పోలీసులను సంప సూత్తరా!కిందికో మీదికో తిప్పలువడి అటిటురికి కాల్వబటికె పోలీసోల్ల పాణాలు కాపాడుకున్నరు. లేకుంటె ఎంత మంది పోలీసు ల పాణం పోయేదుండెనో యేమో!
ముందుగాల్ల కాల్షిన మీరొ డిషిండ్లు.అటెంక కాల్షిన పోలీసులు దేముడి దయతోని, ఏం గాకుంట బతికిండ్లు. ఇద్దరు పోలీసోళ్ళ పాణాలు అటిటుంటె పెద్ద దావకాన్ల షెరీఖ్‌ ‌జేషె!వాళ్ళ పాణమెట్లున్నదో యేమో! కేసు విచారించుడంటే బొచ్చెడు కతలుంటయి. కోర్ట్ ‌ల జూపాల్నంటె పైలంగ సాచ్చం,గవాయిలు,జమచేయాల్నాయె!
పని మీదనే ‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌’’ ‌గిట్ల బెట్టుకుంటె ఆగమాగం జేషి పాణాలు తీసుకుంటిరి.మునుపు వరంగల్ల సూత గిట్నే
ఇద్దరు ఆడిపిలగాండ్ల మీద ముగ్గురు బట్టెవాజిగాండ్లు యాసిడ్‌ ‌బోషిన కేసుల ‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌’’ ‌పనిలుంటె లంగ పోరల్లు
రికి పోయి పాణాలమీదికి తెచ్చుకున్నరు.అప్పుడు సూత గీ పెద్ద పోలీసు సారే వుండె! తెలంగాణల పోలీసులు నిజంగతోపులనే జెప్పాలె! దేశం మొత్తం జై!గొడ్తాందంటె ఉత్తగనేనా!
పూలుజల్లుకుంట పోలీసులను తారీఫ్‌ ‌జేయబట్టె.సీట్లుపంచు కోబట్టె!ఆడిపిలగాండ్ల కాలేజ్‌ ‌ల్ల ధూంధాం!పో!’దిశ’ వాళ్ళగల్లీల పండుగ లెక్కున్నది.ఎప్పుడన్న పోలీసులను జనం గింతగనం తారీఫ్‌ ‌జేషిండ్లా! వాళ్ళకు సూత అంగికొక జోబు,దానె నుక ఓ గుండె వుంటదని,యెవలన్న జూడచ్చిండ్లా!ఇయాల వాళ్ళు గుండెలు సంబురంగున్నయి. జనం పూలుజల్లుకుంట జై కొడ్తాంటె,’’పోలీసోల్లూ! మీరు దేముల్లని’’ పాడుతాంటె వాల్లు మస్త్ ‌ఖుషీ కాబట్టిండ్లు. అంత మంచిగనే వున్నది గని,జనంఎందుకింత సంబురపడబట్టిండ్లు! పజాసామ్యదేశంల కోర్టులున్నయి, విచారణలున్నయి,యువరానర్‌! అనే నల్ల కోటోల్లున్నరు.గీ తొవ్వన నడువాల్షిన ఇచారన మీద నమ్మకంగిట్ల సన్నగిల్లింది గిట్లనా!
అనడుగుతె ఔననే జేప్పాలె! మరి నిర్భయ యవారం ల ఏడేండ్లయినా అది చేషినోల్లకు శిక్షలేమయినయి! ఏండ్ల సంది యువరానర్‌ అనుకుంట వాయిదాలతోని నాయం నల్లపూసయి,బాధితుల బతుకులు నవ్వులపాలయినంక జనం ‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’జరుగుతనే బాగుండనే కాడికి జనం చేరుకోబట్టె!.
‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’ మీద నమ్మకం పెంచుకునుడు సూత మంచిదేనా! జరంత ధిమాక్‌ ‌బెట్టి సోంచాయించాలె! అప్పట్ల వరంగల్ల ‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’ జరిగినంక గీ ఘోరాలు గిట్ల యేమన్న తక్కువైనయా! చేషేటోళ్ళకు భయం
పెరిగి గీ కేసులు బందయితయా! అంటె జవాబు దొరుకదు!
తొమ్మిది నెల్ల పసిగుడ్డు నెత్తుకపోయి ఆగం జేషింది మనం మర్శినమా! మొన్నీమద్దెనే డెబ్బయేండ్ల ముసలవ్వను ఆగం జేషి,సంపినోన్ని లోపటేషిండ్లు కదా! గీ కేసులన్నింట్ల ‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’ జేసుకుంటె పోతె సూత గీ ఘోరాలు ఆగుతయన్న గారంటీ అయితె లేదనే జెప్పాలె!.మూలమూలకు సి.సి.కెమెరాలున్నయి.నిర్భయాసొంటి చట్టాలున్నయి,వంద నెంబరున్నది,నూటపన్నెండున్నది.పోన్‌ ‌కొడ్తె ఐదు నిమిషాలల్ల కాపాడ్తమంటె అయ్యే పనేనా! అయితాందా! ఆపదలున్నోళ్ళందరికి పోన్లుంటయా! లచ్చల అనుమానాలు మోపయ్యే కాడికత్తది.
నేరమో ఘోరమో జరిగినంక కాపాడే చట్టాలు యేం జేత్తయి?గిసొంటియి చేయకుంట మార్పులు యేమన్న చేయా
లె! గీ మద్దెనే వరంగల్ల ఓ సాయిబుల పిలగాడు మందు తాగేకాడ లొల్లయి సచ్చిపోయిన ఇవరం తెలిషిందేనాయె! ఒంటి గంటకు కొట్టుకుంటె అండ్ల ఒకని పాణం పాయె! బార్లు గంత రాత్రి దాంక మందెట్ల అమ్మె! గల్లికి రొండు మందు దుకాండ్లుం డె.పర్మిట్‌ ‌రూంల పేరుమీద వందల మంది కూసోని తాగుడాయె! రాత్రి పగలనేది లేకుంట బాయె!కోట్ల ఆమ్దాని గీ తాగిచ్చుడు నుంచే వత్తాందని సర్కారు సంబురం యేం మోపు జేత్తాందో కానత్తనే వుండె! తాగుడు పాడు గాను కన్నబిడ్డని సూత కంటికి కానత్తలేదాయె! తాగచ్చిన కత ఇంత తిని పండుడా అంటె కాదాయె! ఇంట్ల ఆడోళ్ళను కొట్టుడాయె!మర్లవడ్తె సం పుడేనాయె! తాగుడు మీద బొచ్చెడు కేసులాయె!అట్టిట్ల టేషన్‌ ‌కెక్కినోల్లకు రిమ్మ దిగేటాలకు వేలల్ల పైసలొడిషి, ఇండ్లు ఆగమాయ్యే కతాయె! తాగుడు వద్దని టి.విలల్ల చెపుతనే వుంటరు కదా!గుడిపక్క,బడి పక్క, దావకాన్ల పక్క యేడబడ్తే గాడ మందు దుకాండ్లుంటానయి. రోడ్ల పక్కనే కూసోని తాగేటోళ్ళను ఎవలాపుతాండ్లు! ఆ పక్క నుంచి నడిచే ఆడోళ్త గుబులు గురించి సోయి ఎవలికుండాలె! గీ ఘోరాలు చేయించే తాగుడు బందుపెట్టించనీకి ‘‘మద్యపాన నిషేధం చట్టం’’ చేయుమని ఎవలన్న సర్కార్ను నిలేషిండ్లా!? ఏ రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు మందు దుకాండ్లు లేకుంటున్నయా! గీ ఇవరంల ఎవలు సూత సొక్కం గాదు. ‘‘మద్యపాన నిషేధం చట్టం’’ చేయాలని జనంల కచ్చి,జెండెత్తెటోళ్ళు, ఏ పార్టీవోల్లయినా సరే!వాళ్ళకు దుకాండ్లు లేవని జనంముందు చెప్తరా! మందురిమ్మల మీసాలుసూత రాని పోరల్లే ఎక్కువై ఘోరాలు చేషేందుకు కారణం అయితాండ్లని తెలుత్తలేదా!
ఇస్మాట్‌ ‌పోన్లు మోపయినంక పుక్కడ్‌ ‌గ దొరికే ఇంటర్‌ ‌నెట్‌ ‘‘‌దేశీ సిన్మాలు’’ పిల్వకుంటనే రాబట్టె! ఇంగేమున్నది.నిన్న నెక్కరేసుకున్న పోరల్లు సూత బైపాస్‌ ‌ల పెద్దమనుషులై ఆడోళ్ళుకానత్తె సాలు,ఎటమటంగ జూసుడాయె,ఎకిలి షెగలుజేసుడాయె! వాయి వరుసలు బొందబెట్టే గలీజ్‌ ఈడియోలు లచ్చలల్ల ఇంట్లకచ్చె! అవి జూషె పోరల ఒంట్లకచ్చె! ఇయాల్రేపు టేషన్లకచ్చే కేసులల్ల గియిసూత బాగనే మోపయితానయి.వయిసచ్చిన కొడుకు పోన్ల ఏం జూత్తాండో నని అయ్యవ్వలు జూషేందుకు అవకాశం లేదాయె! ఇద్దరు జేసుకుంటె తప్స ఇంట్ల ఖర్సులెల్లకపాయె!పని మీద బయటికి బోయిన ఆడోళ్ళు ఇంటికత్తరా!లేదా! తెల్వకుంటాయె! ఆడోళ్ళు మనుషుల తీరిగె కానత్తలేరు.రోడు మీద నడిషే ఆడోళ్ళందరు పోన్‌ ‌ల కానచ్చే ‘‘దేశీఆంటీ’’లే అనుకునే అభివృద్ధి చెందిన సమాజంల మనమున్నం. గీ లెక్కన ఆడోళ్ళను అవ్వ తీరిగెనో,చెల్లె తీరిగెనో గౌరవించే మార్పు మొగోళ్ళల యెట్లత్తదుల్లా!భయపెట్టి సమాజాన్ని ఎంతకాలంసక్కంగ నడిపియ్యగలం? మార్పు కోసం ఏవైన జేషేకతలుపడాలె గని.’’సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’ చేయుమని ఎవలన్నఅడిగిండ్లా? కోర్టుల విచారణ జెల్ది కావాలన్నరు. వాళ్ళ గుడ్లల్ల నీళ్ళు కుక్కుకోని నేరం జేషినోళ్ళకు ఉరి శిక్ష పడాలన్నరు.గీ ‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’తాత్కాలిక ఉద్వేగాలను సల్ల బరుస్తది గావచ్చు గని సదువుకునే పిలగాండ్ల లేత మెదళ్ళకు మాత్రం తప్పుడు పాఠాలు జెప్తది. చట్టం,నాయం నిర్వచనాలు ఎన్కముందయి, కింది మీద్కయి రేపటి తరాలకు ఏ తొవ్వ సరైందో సమజ్‌ ‌కాకుంట పోవచ్చు.’’దిశ’’ వాళ్ళింటోళ్ళచ్చిన రాత్రి పోలీసులు జరంత లేషి డూటీ జేషినట్లయితె గింత ‘‘సీన్‌’’ ‌వుండకపోవు,’’సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌’’ ‌వుండకపోవు.
సూడ్రా బయ్‌! ఇ‌క్రమార్క్ ‘‘ఇప్పటిదాంక ఇంటివి కదా! దిశ ఘోరం చేషింది గరీబోళ్ళ పోరల్లు కాబట్టి.’’సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’ చేషిండ్లుగదా! మరి జరంత ఉన్నోళ్ళు గిట్లజేత్తే ‘‘సీన్‌ ‌రీ-కన్స్ ‌ట్రక్షన్‌ ‌నాయం’’ ఎందుకు జెప్తలేరు? గీ ప్రశ్నకు తెలిషి సూత జవాబు చెప్పకుంటె పోయి చెట్టెక్కుత! అని బెదిరిచ్చే భేతాళ్‌ ‌ను భుజం మీదే సుకోని’’ భేతాళ్‌ ! ఇను, తోపాసొంటి కట్టు బానిస కట్టప్పనే ఏలిక మాటిని బాహుబలిని లేపేషిండు,తెల్సుకద! గరీబోళ్ళా!ఉన్నోళ్ళా! అనేది ఏలిక చేతులుంటది. ఏలికల మాటలే తప్ప ఏం ఇనబడనోళ్ళు ఏం జేత్తరు!వాళ్ళ మాటనే శాసనం కదా’’! అని మనుసులనుకుంట ఇక్రమార్కుడు ఎప్పటిలాగనే
…నడ్వబట్టిండు…నడ్వబట్టిండు
– ఎలమంద, తెలంగాణ