Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘చేతులు కాలినంక……’’

సదువు గిదువు లేనోళ్ళ ధిమాక్‌ ‌నిండ పోన్‌ ‌వీడియోలే గిర్ర గిర్ర తిరగుతాంటయి. నములుడు, తాగుడు అలవాట్లు సూత మోపయితె ఆగివున్న స్కూటీ బండ్ల జాడలు తీత్తాంటడు. గల్లీకి రొండు బెల్ట్ ‌దుకాండ్లు మోపై, పర్మిట్‌ ‌రూంలచ్చి రికాం లేకుంట ఏ యేలకైనా అడిగింది లేదనకుంట దొరుకుతాండె. తాగుబోతులల్ల యూతు బలం మస్త్ ‌పెరిగి చీకటి పడీ పడకముందే, యూత్‌ ‌మొత్తం రిమ్మ దిగే దాంక హీరోయిన్లను దేవులాడే డూటీల ఎక్కబట్టె. కోట్ల ఆమ్దాని తెచ్చే రిమ్మ దుకాండ్లు యూతును జరంత ఎంకరేజ్‌ ‌చేసుడు సూత ఆడిపిలగాండ్లు రోడెక్కేందుకే గుబులు పడేందుకు కారణమని ఎవలు జెప్పాలె!చేతులు కాలినంక ఆకులు పట్టుకునుడంటే గిదే మరి! రోడు మీదికి పొయిన ఆడిపిలగాండ్లు ఆగమై, అటెంక పీనుగై కానచ్చినంక ఎవలం యేం జేత్తె యెమున్నదుల్లా! గిట్లాసొంటియి జర్గినంక గంటలల్లనే, జేషినోళ్ళను పట్టుకచ్చి ‘‘ఇగో గివీల్లే! గా బట్టెబాజిగాండ్లు.ఎంత జెప్పున దొరికిచ్చుకున్నమనుకున్నరు
సూషిండ్లా’’ అని పేపరోళ్ళ ముందుకు తెచ్చి టి.వి.లల్ల జనాలకు జూపుడు కొత్త కతేం గాదు. గిట్లాసొంటియి కాకుంట పైలంగుండేందుకు యేం జేయాల్నో, యెట్ల జేయాల్నో జరంత ముందుగాల్నే ధిమాక్‌ ‌పెడ్తె గీ ఘోరం కాకపోవును కదా! జనమంత వాళ్ళింట్లనే గీ ఘోరం జరిగినట్టు బాధ పడ్తాండ్లు కదా! గిసోంటి ఘోరాలైనప్పుడు టివి మైకుల ముందు జనం కోపాల్ని కుమ్మరిత్తరు. గిట్ల జేషినోళ్ళను పబ్లిక్‌ల బెట్టి సంపాల
ని ఒకలు,పిట్రోల్‌ ‌పోషి కాల్వాలని ఒకలు, ఉరేయాలని ఒకలు ఇన్నోళ్ళు,సూషినోళ్ళు తీరొక్క తీర్పు జపుతరు.కోర్టులనన్న ఎంతకు తెగని కేసులుంటయిగని సోషల్‌ ‌మీడియాల మాత్రం జనం అప్పటికప్పుడే తీర్పులు జెప్పుడు మస్త్ ‌జోరుగుంటది..
ఆడి పిలగాండ్ల మీద గివన్ని యెందుకైతానయి గావచ్చని అడుగుతె యేవంటరు! ఆడిపిలగాండ్లు మా కాలంల గిట్ల తిరిగేదా! అవ్వ సాటు బిడ్డోలిగె లచ్చనంగుండెటోళ్ళు, అనుకుంట ఇయాల్రేపు ఆడిపిలగాండ్లేసుకునే బట్టల కాడి నుంచి తినేకాడ, కూసునే కాడ సూత వొంకలు పెడ్తరు. జర్రంత గట్టిగ నవ్వుతె సూత పాపమే! మొగోళ్ళెవలు ఎంబటి లేకుంట ఆడిపిల్ల గల్మ దాటుడెక్కడి ఇడ్డూర ముల్లా అనంటరు. సదువున్నోళ్ళు, అది లేనోళ్ళెవలైనా ఆడి పిలగాండ్లకు మొగపోరల్ల పెంపకం కాడనే జమీనాసుమానంత ఫరక్‌ ‌జూపెడుతరు. మొగపోరల్లకు ఇచ్చినంత సేచ్ఛ, సౌలత్‌లను ఆడి పిలగాండ్లకియ్య కుంట’’గిట్లుండాలె! గట్లండాలె’’! అని గీతలడ్డం బెడుతరు. గీడ మొదలయ్యే వివక్ష ఇత్తనం అయితాంటె ఇంకోలను అనుడెక్కడిది? చీకటి పడ్డంక గల్లీ మూలకున్న కోమటి దుకాణం దాంక సూత పంపరు. బిడ్డా! అక్కెంబటి పోరాదురా! అని తమ్మున్ని ఎగేషి తోలుతరు. సిన్మాలేం తక్కువనా! అండ్ల సూత హీరో ఎంబటి బడనీకి పాటలు పాడనీకి, డాన్స్‌లాడనీకి తప్ప ఆడోళ్ళ పాత్రకు యేరే పనేం కాన్రాదు. హీరో ప్రేమించు మంటడు. లేకుంటె గిట్ల జేత్తనంటడు. గట్ల జేత్తనంటడు. ఏటువోయి ఆ పిల్ల సరేననేకాడికి తెత్తడు. హీరో కతలు వడేందుకు పనికచ్చే ఒక బొమ్మ తీరుగనే జూపెడుతరు. జరంత ముందు బోతె ఐటం పాటలు సూత మోపయితయుల్లా! అన్జెప్పాలె! వొచ్చిన ప్రతి సిన్మా జెప్పే దొక్కటే! ప్రేమ!…అదో ఇచ్చంత్రం. కనిపెంచిన అయ్యవ్వలు మారో గోలీ! ఇయాల కానచ్చినోడు లవ్వనంగనే ఆడిపిల్ల గివ్వంటది. జూషే జనం కెవ్వంటరు. పొల్ల ఇల్లిడిషిపెట్టి హీరోతోని బోవుడే! ఇదంత జూషే పోరగాండ్లకు కిక్కనిపిత్తది. మీసాల్రాని హీరోలంత గల్లీలల్ల వాళ్ళకు హీరోయిన్‌ ‌యేడ దొరుకుతా! అని దేవులాట షురూ జేత్తరు! సిన్మా వేరు! జీవితం వేరని అయ్యవ్వలు పిల్లలకు జెప్పేందుకు టైం ఏడున్నది జెప్పుండ్రి.
పెద్దపోన్లచ్చుడే తిప్పలైందిరా! అనుకుంటె ఇంటర్‌ ‌నెట్‌ అగ్గువ సగ్గువకు దొరికెటాలకు నిన్న మొన్న నెక్కర్‌ ‌నుంచి పాయింటేషిన పోరలు సూత దిక్కుమెల్ల వీడియోలు జూడబట్టె! గివి సూషీ, సూషి జప్పున బైపాస్‌ల పెద్ద మనుషులైన మొగ పోరల్లకు పసి పిల్ల నుంచి మసలమ్మ దాంక ఎవలను జూషినా వాడు సాటుంగ జూషే వీడియోలే యాదికత్తానయి. యెటమటం సూపులూ, ఎకసెక్కెం మాటలు, హీరో తీరిగె జుట్టూ, నాలుగు గల్లీలు తిరుగుడు షురువైతాంది. ఏడెనిమిది సదివే ఆడి, మొగ పిలగాండ్లకు సాటుమాటు పోను ముచ్చట్లుంటానయి. రైల్వే టేషన్‌ల పొంటి, గుడుల పొంటి, పార్కుల పొంటి, యేడ జూషినా ‘‘చిత్రం’’ సిన్మా హీరో హీరోయిన్లే కానత్తాండ్లు.
సదువుకునే పిలగాండ్లకు సిన్మాలు జెప్పబట్టిన లవ్వులు జర్రంత ముందుకు పోయెటాలకు రిమ్మ దిగి యేం జేయాల్నో తెల్వక ఆగమవుడు మోపయిది. లెక్కలు జూత్తె బడిసదువులు, కాలేజ్‌ ‌సదువులకు అర్థం మారిందనిపిత్తాంది. సదువు గిదువు లేనోళ్ళ ధిమాక్‌ ‌నిండ పోన్‌ ‌వీడియోలే గిర్ర గిర్ర తిరగుతాంటయి. నములుడు, తాగుడు అలవాట్లు సూత మోపయితె ఆగివున్న స్కూటీ బండ్ల జాడలు తీత్తాంటడు. గల్లీకి రొండు బెల్ట్ ‌దుకాండ్లు మోపై, పర్మిట్‌ ‌రూంలచ్చి రికాం లేకుంట ఏ యేలకైనా అడిగింది లేదనకుంట దొరుకుతాండె. తాగుబోతులల్ల యూతు బలం మస్త్ ‌పెరిగి చీకటి పడీ పడకముందే, యూత్‌ ‌మొత్తం రిమ్మ దిగే దాంక హీరోయిన్లను దేవులాడే డూటీల ఎక్కబట్టె. కోట్ల ఆమ్దాని తెచ్చే రిమ్మ దుకాండ్లు యూతును జరంత ఎంకరేజ్‌ ‌చేసుడు సూత ఆడిపిలగాండ్లు రోడెక్కేందుకే గుబులు పడేందుకు కారణమని ఎవలు జెప్పాలె!
నిర్భయచట్టం జేషినంక కేసులేమన్న తగ్గినయా! లెక్కజూడాలె! ఘోరాలు జరిగినంక గిన్ని గంటలల్ల నిందితులను దొరుకబుచ్చుకున్నం అని జెప్పుకునుడు తోని కన్నబిడ్డను పోగొట్టుకున్న తల్లి గుండెకోతకు మందుపూసుడైతె కాదుగదా! ‘‘నా బిడ్డ ఆగం అయినట్లు ఇంకోలు గాకుండ జూడు’’మనే ఆ కన్న తల్లి బాధను ఎంత ఓదార్పుతోనైనా వూకుంచగల్గుతామా!
‘‘ఫలానా 100 నెంబర్‌ ‌కో, ఇంకోదానికో పోన్‌ ‌గిట్ల జేత్తె నాలుగో సింహం వురికచ్చి అయిదో నిమిషంల దునుకుతది’’ అని మాగనే జెపుతాండ్లు గని టేషన్లకచ్చి ‘‘అయ్యా! నా బిడ్డ పరేషాన్ల వున్నదట.పోన్‌ ‌మాట్లాడుతాంటనె బందయ్యింది. జెర సూడు బాంచనంటె’’ ‘‘ఎవలితోనన్న గిట్ల లేషి పోవచ్చని, ఇది ఇంకో టేషన్‌ ‌కింది కత్తది’’ అని ఫ్రెండ్లీ గుండే నాలుగో సింహం జవాబిచ్చె! ఎదురుంగ నిలవడి అయ్యా! అని ఏడుత్తెనే లేవని, ఎకసెక్కమాడిన నాలుగో సింహాలు పోన్‌ ‌కొడితె ఏనంగ దునుకుతయని నమ్మాలె? నిజంగ గన్క జర్రంత ముందు బడి నాలుగో సింవాలు గన్క ఆ రాత్రి పిట్రోలింగ్‌ ‌బండి బయిటికి తీత్తె ఆ డాక్టరమ్మ పాణం పైలం గుండేది!
నిర్భయ చట్టం గాదు కదా ఇంకో పది చట్టాలు చేసుకుందాం కానీ, వాటిని అమలు జేషేటోల్ల మీద జనాలకు నమ్మకం పెరుగుడు సూత అవుసరమే కదా! ‘‘మామునూరు చెట్ల’’ కాడ తీర్పు జెప్పిన నాలుగో సింహమే ఎదురుంగున్నది కాబట్టి డాక్టరమ్మ సావు డప్పుమోగక ముందే ఇంకో నాలుగు డప్పులు మోగుతయి కావచ్చు. కానీ బిడ్డ సావు కండ్లతోని జూషె అయ్యవ్వల గుండె సప్పుడు ఎవలినాలె! ఏ ఓదార్పు సూత వాళ్ళ కంట్లె నీరు తుడ్వలేదు.‘‘రోగమో కాడుంటె మందేసుడో కాడ వుండు’’ డంటె గిదే మరి!
సూడ్రా బయ్‌! ఇ‌క్రమార్క్
‘‘ఇప్పటిదాంక ఇంటివి కదా! చేతులు కాలినంక ఆకులు పట్టుకునేందుకు గిన్ని చట్టాలు జేషేటోళ్ళు అసలు చేతులే కాలకుంట ముందు సూపు కోసం ఎట్లాసొంటి చట్టాలు చేస్తె బాగుంటది!? జర్రంత ధిమాక్‌ ‌బెట్టి నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పాలె! సోంచాయించు! జప్పున! అనేటి భేతాళుని జూషి ‘‘భేతాళ్‌! ‌చట్టాలు జేసుడు పెద్ద పనేంగాదు. గద్దెమీదున్నోళ్ళ నోట్లెపుట్టంగనె కాయితమై నిలవడ్తది. కానీ, వాటిని అమలు జేషేటోళ్ళు ధిమాక్‌ ‌సక్కగ బెట్టి చేతులు కాలకముందే జేషే పనేందో జప్పున జేషినంక ఆకులతోని పనేమున్నది! చట్టాల జరూరేమున్నది!’’ అని మనుసులనుకుంట భేతాళుని శవాన్ని భుజానేసుకోని ఇక్రమార్కుడు ఎప్పటిలాగనే… నడ్వబట్టిండు…నడ్వబట్టిండు.
– ఎలమంద, తెలంగాణ

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy