Take a fresh look at your lifestyle.

‘‘కొలిమంటుకుంటాంది!’’

సూడ్రా బయ్‌ ఇ‌క్రమార్క్! అనుభవమున్నోడు ఎంబడుంటె పనులు అల్కగయితదంటరు గదా! ఏకు మేకై గడ్డం నెరిషినోళ్ళెందరో దొర బలుగంల రికాంగుండబట్టె. గవాళ్ళందరికి కొలువులియ్యడాయె! పనులు జెప్పడాయె! దొర ఎందుకట్ల జేయబట్టె? ఏంది గావచ్చు కతా కమామిషు? నీకెరికె గని చెప్పుజర! అని ఆగిన బేతాల్‌ ‌గింత తెలివితక్కువోడా! అనిపించె. ‘‘గడ్డం నెరిషినోళ్ళందరిని మూలకు నూకిల్లంటే మీసాలు సూత సరిగ్గ మొలువనోళ్ళు రాజ్జెమేలేందుకు వత్తాండ్లని సమజ్‌ ‌గావాలె. బాయిల బడ్డ బొక్కెనన్న తన్లాడి, దేవులాడితె అవుపిత్తదిగని దొర మనుసు పాతాళమసోంటిది అసలే కాన్రాదు.’’ అని మనుసులనుకుంట నవ్వుకోని నడ్వబట్టిండు..నడ్వ బట్టిండు.దగ్గు పడిశెం పట్టి జరంత సుస్తుగున్నది పాణం. లేకుంటె పోన్ల లైకులెన్నచ్చినయో సూసుకునే అత్రం పోన్‌ ఇడిషిపెట్ట నిచ్చేదా! మెల్లగ పోన్‌ ‌తీషేటాళ్ళకు వాట్సాప్‌ల నా దోస్త్ ‌గాడొకడు ‘కొలిమంటుకున్నది’ అని వీడియో పెట్టిండు. ఏంది గావచ్చు? ఏడంటుకున్నదని సూత్తె పేద్ద మంది జమయిన ఓ మీటింగ్‌ ‌కానత్తాంది. దొరకు జాన్‌ ‌జబ్బాసొంటి మంత్రి సాబొకాయన బట్టలు షింపుకోవట్టె.‘‘రాజ్జెంల నా అంత తోపు లేడు. ఎనుకబడ్డ జనంల పురుడు పోసుకున్న అవ్వల్‌ ‌లీడర్‌ ‌ను! కాబట్టె నాకీ కొలువు దొరికిందన్న సంగతి యాది మర్శిండ్లా. నేనేమన్న బిచ్చపోన్నా! నా కొలువూషిపోతదని చెవులు బాగనే కొరుక్కుంటాండ్లు? కొడకా! పైలం గుండు!’’ అనెవరికో డాగ్‌ ఏయబట్టె! మద్దె మద్దెన తొడ గొట్టబట్టె అయితే గియితే దొరనో, చిన్న దొరనో మీసం తిప్పి తొడ గొట్టంగ సూషినం గని గీ బుడ్డర పటేలాసొంటి మనిషి ఈటిసిరి జజ్జనకరి జై అనుడెక్కడిది! తోపుల్లాంటి వస్తాదులు, కాకలు తీరిన కేకేలు, ఏకు మేకైనోళ్ళు సూత తోకూపుకుంట బోకేలు చేతుల పట్టుకోని మూలకు నిల్సోబట్టె. పరీచ్చల్లేవు, కోచింగ్‌ ‌సూత లేదు.దొర ఏం జెప్పినా సరె బాంచెనని తలకాయ అటిటు ఊపుడత్తె సాలుల్ల. కొలువులు ఉట్టిగనె దొరుకబట్టె. దొరఫోట్వోకు దండం బెట్టుడు, పాలతోని సానం బోసుడు గీ రొండు పనులు ఎవరెక్కువ సార్ల జేత్తె వాళ్ళ కొలువుకచ్చిన ఫికరేం లేదు. గీ కోచింగ్‌ ‌లిచ్చే సెంటర్లు నల్లకుంట, విద్యానగర్‌ ‌నిండ మస్తయినయి.గివి నడిపెటోళ్ళు పొల్లు, పొల్లు సంపాయించబట్టె. దొరేడ జూత్తడు తీయుల్లా, అని కలలగిట్ల ‘‘దొరా ఏందిరో! దొర సంగతేందిరో! ‘‘ అనుకుంట డప్పుగొట్టి జజ్జనకరిజనారే పాటందుకున్నవనుకో కప్పుకున్న చెద్దర్‌ ‌కదలకుంటనె కల లోపటి కచ్చి నీ కొలువూడబీకి కాయితం చేతుల బెట్టుడు ఖాయం. కలనే తీరాదుల్ల! నిజం కాదుకద, అనుకుంటె తిప్పలే! చెద్దర్‌ ‌తీసి సూసుకుంటె, నీ కొలువూడబీకి దొర సంతకం జేషిన కాయితం నీ కంట్లె బడుతది.
రాజ్జెంపేరే రాసకొండ కాబట్టి గీ రాజ్జాన్ని రాసకొండ వంశపోల్లే ఏలుకోవాలన్నది రివాజ్‌. ‌గీ ఇగురం మరిషి ఎనుకబడ్డోళ్ళు, కిందబడ్డోళ్ళు, ఎవ్వలు బడితె వాళ్ళు రాజ్జెంల పాలడుగుడెక్కడిది? రాజ్జెంకోసం మస్త్ ‌యుద్ధాలు జేషిన! కత్తులు తిప్పిన, డాళ్ళు తిప్పిన, యుధ్ధంల నా కాలిరిగింది, నా చేయిరిగింది. బాంబుల కెదురు బోయచ్చిన! రాజ్జెం కోసం అంటెట్ల? పాలోల్లు కాకపోయినా కష్టంల సాత్‌ ఇచ్చిండ్లని పిలిషి మరీ కొలువులిచ్చినమా లేదా? ఇచ్చినంక సూత ఇశ్వాసం లేకుండ బేయిమాన్‌ ‌లయితె ఖానూనూకుంటదా జెప్పుండ్రి? రాసకొండ రాజ్జెంల తాటికొండకు గిట్ల కొలువిచ్చి గట్ల దించినప్పుడే అందరికి సమజయుండాలె. రాజ్జెంల కొలువచ్చె గదాని, లోతుపాతులు తెల్వంగనె తీస్‌ ‌మార్‌ ‌ఖాన్‌ ‌లైతరనే, ఎనుకా ముందు సోంచాయించి పాత కాపులందర్ని మూలకు కూకో బెడ్తిమి. గింత మర్యాదలిచ్చినా సూత ఏందిది? గిదంత ఎవరి కోసం? రాజ్జెం కోసం గదా? అని అందరి నోర్లు
మూయించబట్టె. ఎవల్ని ఓర్వక పాయె. కొలువుల్లెవ్వాయె.. కొత్తల్లెవ్వాయె! ఏం ఆమ్దాని లేకుంట బతుకుడెట్ల? గీ బతుకు దండుగర బయ్‌! ‌కండ్లుండి గుడ్డోళ్ళ తీరిగ, నోరుండి మూగోళ్ళ తీరిగె బతుకుడు కన్న వేరే దారి లేదా! అని కొత్తగ ఆలోచన చేయబట్టిండ్లు.
ఉత్తరదేశాన ఓ చాయి హోటల్ల గీ దొర ముచ్చటంత తెలుగు టీ.వీ.ల సూసుకుంట ఇద్దరు మనుషులు సీరియస్‌గ సోంచాయిస్తాండ్లు. మద్దెమద్దెన గడ్డం నిమురుకుంటాండ్లు. దొర రాజ్జెం మీద ఎప్పటి సందో వాళ్ళ కన్నున్నది. ఏ మాత్రం సందైనా దాడి చేసేందుకు పద్మవ్యూహం ముగ్గు పోసుడే. ఏనుగలు, గుర్రాలు, లొట్టపిట్టలు, తెచ్చుడు జరూరా! కాదా! అని లెక్కలేయబట్టె. అండ్ల ఒగాయినె తాపతాపకు చాయి పోపులల్ల పోషి అందరికి ఇయ్యబట్టె. వాళ్ళకు కన్నడ, గోవా, సిక్కీం, భాషలన్ని మస్త్ ‌మాట్లాడుడత్తాంది. దొర రాజ్జెంల లోతుపాతులన్ని తెలిషిన పెద్దమనుషులు చానమందే ఆడికి మతలబు పంపబట్టిండ్లు. ‘‘సుక్క నీళ్ళు గతిలేక గొంతెండి పోతాంది, మీరత్తె గనుక గింత చాయి బొట్టన్న దొరుకుతది, మా గుండెల నిండా మీరే వున్నరు, కమాన్‌..‌దబ్బున రావాలె’’.అని వాట్సాప్‌ ‌మెస్సేజ్‌లు బాగనే పంపబట్టిండ్లు.
పట్టిడిపులెట్లన్నయో సూషిరమ్మని రాసకొండ రాజ్జానికచ్చిన కమాండర్‌ అడ్డా నాలుగైదు దిక్కుల తిరిగీ తిర్గక ముందే దొర, చిన్న దొర లగుండెలు గుబేలుమనె! తిరిగచ్చిన రింగ్‌ ‌కమాండర్‌ అడ్డా చెప్పిందిన్న గడ్డం పెద్దమనుషులిద్దరికి నిమ్మలమైంది. ప్రజలను సల్లంగ జూడాల్సిన దొరే ప్రజల్ని నిలువుదోపిడి జేషిండు. మనిషికింత గుడ్డగోచి తప్ప ఏం మిగిలి లేదు. భూమి మీదున్న ఉషికె నుంచి భూమి కిందున్న రాయి దాంక కనిపించేది, కనిపించనిది, గింత సూత ఏం మిగులకుండ దోసుకున్నరు. దొరలమీద మర్లవడి లచ్చల ఎకరాలు దున్నెటోనికి అప్పజెప్పినప్పటి భూముల లెక్కలన్ని కిందిమీదయినయి. వేలాది ఎకురాల భూమి దొరల, దొర సుట్టాల పాలయింది. మల్లా గుడిసె బతుకులు గుడ్డి బతుకులైనయి. ఆఖరికి మట్టి తిని బతికే కాడికచ్చిండ్లు. లీడర్లంత దివాల తీషిండ్లు. వాళ్ళతోని మనోళ్ళ రహస్య సోపతులు మాగనే అయితానయి. జర్రంత సూత కష్టం లేకుంట ఆ దొర రాజ్జెంల మన జెండా ఎగురుడు ఖాయం. అని ఒట్టేషి చెప్పె.
గీ చీకటి నిజాలన్ని వెలుగు జూడలె! జనం కతలు కతలుగ జెప్పుకోవాలె. ‘కుక్కను సంపాల్నంటె ముందుగాలది పిస్సదని ప్రచారం చేయాలె’. అనుకుంట అటిటు సూషి ‘‘కాకా కా పోతా కిదర్‌ ‌హై?’’.అని జూడంగనె. హై!హై! యహా హై! అనుకుంట లేచి నిల్సున్నడు. ఇషయం సమజయిందని తలకాయూపిండు ఇవేకంసామి. అవతలాయినె మల్లోపారి గడ్డం నిమురుకున్నడు. చాయి దుకాణం కలకలలాడుతాంది. ముసుగులేసుకోని బగ్గ మంది రాబట్టిండ్లు. వచ్చేటోళ్ళకు కుర్సీలు సాలుతలేవు. చాయి తాగినోళ్ళంత ‘‘సౌదా కుబూల్‌ ‌హై!’’ అని పోన్‌ ‌నెంబర్లిచ్చి టోకెన్లు తీసుక పోబట్టె.
సూడ్రా బయ్‌ ఇ‌క్రమార్క్! అనుభవమున్నోడు ఎంబడుంటె పనులు అల్కగయితదంటరు గదా! ఏకు మేకై గడ్డం నెరిషినోళ్ళెందరో దొర బలుగంల రికాంగుండబట్టె. గవాళ్ళందరికి కొలువులియ్యడాయె! పనులు జెప్పడాయె! దొర ఎందుకట్ల జేయబట్టె? ఏంది గావచ్చు కతా కమామిషు? నీకెరికె గని చెప్పుజర! అని ఆగిన బేతాల్‌ ‌గింత తెలివితక్కువోడా! అనిపించె. ‘‘గడ్డం నెరిషినోళ్ళందరిని మూలకు నూకిల్లంటే మీసాలు సూత సరిగ్గ మొలువనోళ్ళు రాజ్జెమేలేందుకు వత్తాండ్లని సమజ్‌ ‌గావాలె. బాయిల బడ్డ బొక్కెనన్న తన్లాడి, దేవులాడితె అవుపిత్తదిగని దొర మనుసు పాతాళమసోంటిది అసలే కాన్రాదు.’’ అని మనుసులనుకుంట నవ్వుకోని నడ్వబట్టిండు..నడ్వ బట్టిండు.

– ఎలమంద, తెలంగాణ

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy